keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 91/01.03.2016 privind modificarea componenţei Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, aprobată conform art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 543/31.10.2014

01.03.2016

Hotararea Consiliului Local 91/01.03.2016
privind modificarea componenţei Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, aprobată conform art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 543/31.10.2014


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016-002369/01.02.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 12/26.06.2012 privind constituirea Comisiei de analiza a spatiilor cu alta destinatie decât aceea de locuinta situate în imobile proprietatea Municipiului Timisoara precum si în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara - modificată;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 386/01.08.2014 privind modificarea componenţei Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, aprobată conform art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr.12/26.06.2012 - modificată;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 543/31.10.2014 privind modificarea componenţei Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, aprobată conform art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr.12/26.06.2012 - modificată;
In conformitate cu prevederile art.36 alin. 2 (c), alin.(9) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă modificarea componenţei Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, aprobată conform art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 543/31.10.2014, după cum urmează:
- PREŞEDINTE: SORIN IACOB DRĂGOI - Administrator Public; membru supleant: DAN DIACONU - Viceprimar;
MEMBRI: LAURA KOSZEGI - Director Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse; membru supleant: MIHAI BONCEA - Şef Birou Locuinţe;
CĂLIN PARVA - Şef Biroul Clădiri; membru supleant: GHEORGHE BUZARNESCU - consilier Birou Clădiri;
MARINELA BANDI - consilier Biroul Spaţii cu Altă Destinaţie; membru supleant: VIORICA IONICEANU - consilier Biroul Spaţii cu Altă Destinaţie;
SORIN EMILIAN CIURARIU - Arhitect Sef; membru supleant: ALIN HORATIU MOGA - Şef Serviciu Certificate si Autorizări;
DANIELA ŞTEFAN - Serviciul Juridic; membru supleant: TEODORA GENTIMIR - Serviciul Juridic;
ADELINA LARISSA TÎRZIU - Consilier local;
LUMINITA TUNDREA - Consilier local;
GRIGOROIU GRIGORE - Consilier local.
Art. 2: Toate celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr.12/26.06.2012, rămân neschimbate.
Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Biroul Valorificare Spaţii cu Altă Destinaţie din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.
Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Tehnice;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Cladiri Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Comunicare;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Membrilor comisiei;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA APROBAT DIRECTIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE PRIMAR BIROUL SPATII CU ALTA DESTINATIE NICOLAE ROBU NR. SC2016-002369/01.02.2016

R E F E R A T Privind modificarea componenţei Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în

proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, aprobată conform art. 1 din HCLMT nr. 543/31.10.2014

Situaţia spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea

Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara se analizează în Comisia de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.12/26.06.2012. Hotărârea menţionată mai sus a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 94/26.02.2013, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 479/24.09.2013, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 386/01.08.2014 si prin Hotărârea Consiliului Local nr. 543/31.10.2014, comisia având următoarea componenţă : Preşedinte: SORIN IACOB DRĂGOI – Administrator Public; Membri: DAN DIACONU – Viceprimar; LAURA KOSZEGI – Director Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse; membru supleant: PÎRVA CĂLIN – Şef Birou Evidenţă Patrimoniu; IOAN BADEA – consilier Biroul Evidenţa Patrimoniu; membru supleant SLAVIŢA DUBLEŞ – consilier Biroul Evidenţa Patrimoniu; CIPRIAN SILVIU CĂDARIU – Arhitect Şef; membru supleant: SORIN EMILIAN CIURARIU – Director Direcţia Urbanism; DANIELA ŞTEFAN – Serviciul Juridic; membru supleant: TEODORA GENTIMIR – Serviciul Juridic; ADELINA LARISSA TÎRZIU – Consilier local; ANDREI ROMULUS PETRIŞOR – Consilier local; JUMANCA ROMANIŢA – ADINA – DELIA – Consilier local. Prin HCLMT nr. 441/16.10.2015 a fost aprobat Regulamentul de functionare si organizare a Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.12/26.06.2012.

Avand in vedere prevederile art. 3 din Regulament de functionare si organizare a Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie – „ in cazul in care un membru al comisiei nu participa consecutiv la sedinte de comisie, el poate fi schimbat”. In sedinţele Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din 05.11.2015, 26.11.2015, respectiv 10.12.2015 au fost absenţi: ANDREI ROMULUS PETRIŞOR – Consilier local; JUMANCA ROMANIŢA – ADINA – DELIA – Consilier local.

Fata de cele mai sus menţionate si ca urmare a modificărilor survenite în structura organizatorică a direcţiilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, se impune modificarea componenţei comisiei.

Având în vedere cele de mai sus

PROPUNEM:

Modificarea componenţei Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, aprobată conform art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 386/01.08.2014, respectiv conform art. 1 din HCLMT nr. 543/31.10.2014, după cum urmează: PREŞEDINTE: SORIN IACOB DRĂGOI – Administrator Public; membru supleant: DAN DIACONU – Viceprimar; MEMBRI: LAURA KOSZEGI – Director Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse; membru supleant: MIHAI BONCEA – Şef Birou Locuinţe; CĂLIN PARVA – Şef Biroul Clădiri; membru supleant: GHEORGHE BUZARNESCU – consilier Birou Clădiri; MARINELA BANDI – consilier Biroul Spaţii cu Altă Destinaţie; membru supleant: -VIORICA IONICEANU – consilier Biroul Spaţii cu Altă Destinaţie; SORIN EMILIAN CIURARIU – Arhitect Sef; membru supleant: ALIN HORATIU MOGA – Şef Serviciu Certificate si Autorizări; DANIELA ŞTEFAN – Serviciul Juridic; membru supleant: TEODORA GENTIMIR – Serviciul Juridic; ADELINA LARISSA TÎRZIU – Consilier local; LUMINIŢA ŢUNDREA – Consilier local; GRIGOROIU GRIGORE – Consilier local.

ADMINISTRATOR PUBLIC,

SORIN IACOB DRĂGOI

PT. DIRECTOR DCTDD, LAURA KOSZEGI

PT. SECRETAR, SIMONA DRĂGOI

CONSILIER,

MARINELA BANDI 

AVIZAT SERVICIUL JURIDIC

Cod FP 53-01, ver.1