keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 124/27.03.2019 privind prelungirea Contractului de împrumut de folosinţă -comodat nr.3/14.04.2014 încheiat cu MITROPOLIA BANATULUI - ARHIEPISCOPIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ A TIMIŞOAREI şi modificarea obiectului contractului

27.03.2019

Hotararea Consiliului Local 124/27.03.2019
privind prelungirea Contractului de împrumut de folosinţă -comodat nr.3/14.04.2014 încheiat cu MITROPOLIA BANATULUI - ARHIEPISCOPIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ A TIMIŞOAREI şi modificarea obiectului contractului


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019-5345/05.03.2019 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019-5345/05.03.2019 al Compartimentului Spaţii cu Altă Destinaţie II Vest- Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest - din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 11.03.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2019- 5345/05.03.2019;
Având în vedere Adresa nr. 264/11.02.2019 a Mitropoliei Banatului- Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timişoarei;
Având în vedere Extrasul din Procesul Verbal al şedinţei din data de 21.01.2019 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.549/24.10.2018.
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36, alin.2, c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă prelungirea Contractului de împrumut de folosinţă - comodat nr.3/14.04.2014, pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str. Iuliu Maniu (fosta Reşiţei), nr. 40, ap. 18, înscris în CF nr. 406537-C1, (Nr. CF vechi 28900), Nr. Topo 16982, Nr. CF individual 406537-C1-U17, încheiat cu MITROPOLIA BANATULUI - ARHIEPISCOPIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ A TIMIŞOAREI pe o perioadă de 5 ani, începând cu data de 26.03.2019 până la data de 26.03.2024

Art.2: Se aprobă modificarea CAP. II, OBIECTUL CONTRACTULUI, pct. 2.2. din Contractul de împrumut de folosinţă - comodat nr.3/14.04.2014, cu următorul conţinut "Activitatea desfăşurată în spaţiul menţionat la pct. 2.1. va fi de Centrul de consiliere destinat persoanelor cu dizabilităţi, persoane ce suferă de scleroză multiplă".

Art.3: Se aprobă încheierea actului adiţional.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II VEST din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Serviciului Şcoli-Spitale;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mitropoliei Banatului - Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timişoarei;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE II VEST COMPARTIMENT SPAŢII CU ALTĂ DESTINAŢIE II VEST SC2019-5345/05.03.2019

EXPUNEREA DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind prelungirea contractului de împrumut de folosinţă –comodat nr.3/14.04.2014 încheiat cu MITROPOLIA BANATULUI – ARHIEPISCOPIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ A TIMIŞOAREI şi

modificarea obiectului contractului, Prin cererea înregistrată cu nr. CT2018-005899/16.11.2018, FUNDAŢIA FILANTROPIA

TIMIŞOARA care are ca unic fondator Arhiepscopia Timişoarei, solicită atribuirea spaţiului cu altă destinaţie alta decăt aceea de locuinţă situat în Timişoara, str. Iuliu Maniu, nr. 40, ap. 18, înscris în CF nr. 406537-C1, (Nr. CF vechi 28900), Nr. Topo 16982, Nr. CF individual 406537-C1-U17, în vederea desfăşurării activităţii Centrului de Consiliere destinat perosanelor cu dizabilităţi, perosane ce suferă de scleroză multiplă.

Comisia de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, constituită prin HCL nr.12/2012 şi modificată prin HCL nr.549/24.10.2018, din data de 21.01.2019, a analizat cererea şi a solicitat înregistrarea acesteia de către persoana juridică competantă - Mitropolia Banatului- Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timişoarei în calitate de comodatar - şi astfel aprobă prelungirea contractului de împrumut de folosinţă -comodat nr.3 din 14.04.2014 şi modificarea obiectului acestuia pentru folosinţă către Centrul de consiliere destinat persoanelor cu dizabilităţi, persoane ce suferă de scleroză multiplă.

Imobilul situat în Timişoara, Bv. Iuliu Maniu, nr.40 (fosta Reşiţei), înscris în CF nr. 406537-C1, (Nr. CF vechi 28900), Nr. Topo 16982, Nr. CF individual 406537-C1-U17, este în proprietatea Statului Român şi în folosinţa Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

Raportat la cele menţionate anterior, în şedinţa din data de 21.01.2019 Comisia de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, a hotărât prelungirea contractului de împrumut de folosinţă –comodat nr.3/14.04.2014 încheiat cu MITROPOLIA BANATULUI – ARHIEPISCOPIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ A TIMIŞOAREI, pe o perioadă de 5 ani, începând cu data de 26.03.2019 până la data de 26.03.2024 şi modificarea CAP. II, OBIECTUL CONTRACTULUI, pct. 2.2. care va avea urmatorul conţinut “Activitatea desfăşurată în spaţiul menţionat la pct. 2.1. va fi de Centru de consiliere destinat persoanelor cu dizabilităţi, persoane ce suferă de scleroză multiplă.”

Considerăm oportună iniţierea unui proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de împrumut de folosinţă –comodat nr.3/14.04.2014, încheiat cu MITROPOLIA BANATULUI – ARHIEPISCOPIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ A TIMIŞOAREI pe o perioadă de 5 ani, începând cu data de 26.03.2019 până la data de 26.03.2024 şi modificarea CAP. II, OBIECTUL CONTRACTULUI, pct. 2.2. cu următorul conţinut “Activitatea desfăşurată în spaţiul menţionat la pct. 2.1. va fi de Centrul de consiliere destinat persoanelor cu dizabilităţi, persoane ce suferă de scleroză multiplă” PRIMAR, VICEPRIMAR, NICOLAE ROBU FARKAS IMRE DIRECTOR, BONCEA MIHAI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

Cod FO 53-01,ver.1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE II VEST COMPARTIMENT SPAŢII CU ALTĂ DESTINAŢIE II VEST SC2019-5345/05.03.2019

RAPORT DE SPECIALITATE privind prelungirea contractului de împrumut de folosinţă –comodat nr.3/14.04.2014

încheiat cu MITROPOLIA BANATULUI – ARHIEPISCOPIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ A TIMIŞOAREI şi modificarea obiectului contractului,

Prin cererea înregistrată cu nr. CT2018-005899/16.11.2018, FUNDAŢIA

FILANTROPIA TIMIŞOARA care are ca unic fondator Arhiepscopia Timişoarei, solicită atribuirea spaţiului cu altă destinaţie alta decăt aceea de locuinţă situat în Timişoara, str. Iuliu Maniu, nr. 40, ap. 18, înscris în CF nr. 406537-C1, (Nr. CF vechi 28900), Nr. Topo 16982, Nr. CF individual 406537-C1-U17, în vederea desfăşurării activităţii Centrului de Consiliere destinat perosanelor cu dizabilităţi, perosane ce suferă de scleroză multiplă.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 135 in data de 25.03.2018 s-a aprobat atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiului cu altă destinaţie alta decăt aceea de locuinţă situat în Timişoara, str. Iuliu Maniu, nr. 40, ap. 18, înscris în CF nr. 406537-C1, (Nr. CF vechi 28900), Nr. Topo 16982, Nr. CF individual 406537-C1-U17 către Mitropolia Banatului- Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timişoarei, ulterior prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 170 in data de 03.04.2018, s-a aprobat ca începând cu data hotărârii activitatea desfăşurată în spaţiul atribuit să fie în folosinţa “Centrului de Consilirere destinat perosanelor cu dizabilităţi”, astfel în baza hotărârii, s-a închieat actul adiţional nr. din data de 20.06.2018 la contractul de împrumut de folosinţă -comodat nr.3 din 14.04.2014 prin care se completează prevederile Cap. II, cu pct.2.2.

Comisia de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, constituită prin HCL nr.12/2012 şi modificată prin HCL nr.549/24.10.2018, din data de 21.01.2019, a analizat cererea şi a solicitat înregistrarea acesteia de către persoana juridică competantă - Mitropolia Banatului- Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timişoarei în calitate de comodatar - şi astfel aprobă prelungirea contractului de împrumut de folosinţă -comodat nr.3 din 14.04.2014 şi modificarea obiectului acestuia pentru folosinţă către Centrul de consiliere destinat persoanelor cu dizabilităţi, persoane ce suferă de scleroză multiplă.

Imobilul situat în Timişoara, Bv. Iuliu Maniu, nr.40 (fosta Reşiţei), înscris în CF nr. 406537-C1, (Nr. CF vechi 28900), Nr. Topo 16982, Nr. CF individual 406537-C1-U17, este în proprietatea Statului Român şi în folosinţa Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

Menţionăm faptul că cererea a fost depusă de către persoana juridică competantă în perioada de valabilitate a contractului.

Raportat la cele menţionate anterior, în şedinţa din data de 21.01.2019 Comisia de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, a hotărât prelungirea contractului de împrumut de folosinţă –comodat

Cod FO 53-01,ver.1

nr.3/14.04.2014 încheiat cu MITROPOLIA BANATULUI – ARHIEPISCOPIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ A TIMIŞOAREI, pe o perioadă de 5 ani, începând cu data de 26.03.2019 până la data de 26.03.2024 şi modificarea CAP. II, OBIECTUL CONTRACTULUI, pct. 2.2. care va avea urmatorul conţinut “Activitatea desfăşurată în spaţiul menţionat la pct. 2.1. va fi de Centru de consiliere destinat persoanelor cu dizabilităţi, persoane ce suferă de scleroză multiplă.”

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019-5345/05.03.2019 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre cu privire la prelungirea contractului de împrumut de folosinţă –comodat nr.3/14.04.2014 încheiat cu MITROPOLIA BANATULUI – ARHIEPISCOPIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ A TIMIŞOAREI. Situaţia spaţiului cu altă destinaţie situat în imobilul din Timişoara, str. Iuliu Maniu, nr. 40, ap. 18, înscris în CF nr. 406537-C1, (Nr. CF vechi 28900), Nr. Topo 16982, a fost verificată prin adresele: - CT2018 – 5899/27.02.2019 Compartimentul Administrare Fond Funciar; - CT2019- 5899/26.02.2019 Servicul Juric; - CT2018- 005899/14.02.2019 Biroul Clădiri Terenuri II Vest; Pentru a putea răspunde cerinţelor solicitate de către MITROPOLIA BANATULUI – ARHIEPISCOPIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ A TIMIŞOAREI şi având în vedere prevederile legale, apreciem că proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de împrumut de folosinţă –comodat nr.3/14.04.2014, încheiat cu MITROPOLIA BANATULUI – ARHIEPISCOPIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ A TIMIŞOAREI pe o perioadă de 5 ani, începând cu data de 26.03.2019 până la data de 26.03.2024 şi modificarea CAP. II, OBIECTUL CONTRACTULUI, pct. 2.2. cu următorul conţinut “Activitatea desfăşurată în spaţiul menţionat la pct. 2.1. va fi de Centrul de consiliere destinat persoanelor cu dizabilităţi, persoane ce suferă de scleroză multiplă”, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Timişoara .

DIRECTOR,

BONCEA MIHAI CONSILIER, RUSĂNESCU-HARMATI EDINA