keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 28/31.01.2020 Privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 1165/29.11.2000 încheiat cu SOCIETATEA COOPERATIVA IGIENA TIMISOARA

31.01.2020

Hotararea Consiliului Local 28/31.01.2020
Privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 1165/29.11.2000 încheiat cu SOCIETATEA COOPERATIVA IGIENA TIMISOARA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2019 - 33829/30.12.2019 de aprobare a proiectului de hotărâre, al Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate SC2019-33829/30.12.2019 al Compartimentului Spaţii cu Altă Destinaţie II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 20.01.2020 - Anexă la raportul de specialitate nr.SC2019 - 33829/30.12.2019;
Având în vedere Adresa nr. CT2019-006157/30.09.2019, a SOCIETATII COOPERATIVE IGIENA TIMISOARA;
Având în vedere Extrasul din Procesul Verbal al şedinţei din data de 29.10.2019 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 176/11.04.2019.
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin (2), lit.c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art.196 (1), lit.a), art.139 alin.(1) şi (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă prelungirea Contractului de închiriere nr. 1165/29.11.2000, pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str. General Dragalina, nr.15, sc.A, parter, ap.4, format din 2 încăperi, in suprafata de 109,36 mp., înscris în CF nr. 402261-C1-U47 Timişoara, Nr.top 17067/IV, în proprietatea Statului Român prin ICRAL, pe o perioada de 3 ani începând cu data de 10.11.2019 până la data de 09.11.2022.

Art.2: Se aprobă încheierea actului adiţional.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II VEST din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN IONESCU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE II VEST COMPARTIMENT SPAŢII CU ALTĂ DESTINAŢIE II VEST SC2019-33829/30.12.2019

REFERAT PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind prelungirea contractului de închiriere nr. 1165/29.11.2000 încheiat cu SOCIETATEA COOPERATIVA IGIENA TIMISOARA

Prin cererea înregistrată cu nr. CT2019-006157/30.09.2019, SOCIETATEA COOPERATIVA IGIENA, solicită prelungirea contractului de închiriere nr. 1165/29.11.2000, pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str. Gen.Dragalina, nr.15, sc.A, parter, ap.4, format din 2 încăperi, in suprafata de 109,36 mp..

Imobilul situat în Timişoara, str. General Dragalina nr.15, sc.A, parter, ap.4 înscris în CF nr. 402261-C1-U47 Timişoara, Nr.top 17067/IV, se află în proprietatea Statului Român prin ICRAL.

Raportat la faptul că SOCIETATEA COOPERATIVA IGIENA TIMISOARA, nu are datorii la bugetul local, în şedinţa din data de 29.10.2019 Comisia de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin HCLMT nr. 176/11.04.2019, a hotărât prelungirea contractului de închiriere nr. 1165/29.11.2000, pe o perioada de 3 ani începând cu data de 10.11.2019 până la data de 09.11.2022.

Considerăm oportună iniţierea unui proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 1165/29.11.2000 încheiat cu COOPERATIVA MESTESUGAREASCA IGIENA, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Timişoara PRIMAR, NICOLAE ROBU VICEPRIMAR, FARKAS IMRE

Atasament: Raport.pdf

Cod FO 53-01,ver.1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE II VEST COMPARTIMENT SPAŢII CU ALTĂ DESTINAŢIE II VEST SC2019-33829/30.12.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

privind prelungirea contractului de închiriere nr.1165/29.11.2000 încheiat cu SOCIETATEA COOPERATIVA IGIENA TIMISOARA

Prin cererea înregistrată cu nr. CT2019-006157/30.09.2019, SOCIETATEA COOPERATIVA IGIENA,

solicită prelungirea contractului de închiriere nr. 1165/29.11.2000, pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str. Gen.Dragalina, nr.15, sc.A, parter, ap.4, format din 2 încăperi, in suprafata de 109,36 mp..

Menţionăm faptul că cererea a fost depusă în perioada de valabilitate a contractului. Imobilul situat în Timişoara, str. General Dragalina nr.15, sc.A, parter, ap.4 înscris în CF nr. 402261-C1-

U47 Timişoara, Nr.top 17067/IV, se află în proprietatea Statului Român prin ICRAL. Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019-33829/30.12.2019 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre cu privire la prelungirea contractului de închiriere nr. 1165/29.11.2000 încheiat cu SOCIETATEA COOPERATIVA IGIENA TIMISOARA. Raportat la faptul că SOCIETATEA COOPERATIVA IGIENA TIMISOARA, nu are datorii la bugetul local, în şedinţa din data de 29.10.2019 Comisia de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin HCLMT nr. 176/11.04.2019, a hotărât prelungirea contractului de închiriere nr. 1165/29.11.2000, pe o perioada de 3 ani începând cu data de 10.11.2019 până la data de 09.11.2022. Situaţia spaţiului cu altă destinaţie situat în imobilul din Timişoara, str. Gen.Dragalina, nr.15, sc.A, parter, ap.4, a fost verificată prin adresele : - CT2019- 6157/2020 Compartimentul Administrare Fond Funciar; - CT2019- 6157/2020 Servicul Juric; - CT2019- 6157/2020 Biroul Clădiri Terenuri II Vest; Pentru a putea răspunde cerinţelor solicitate de către COOPERATIVA MESTESUGAREASCA IGIENA şi având în vedere prevederile legale, apreciem că proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 1165/29.11.2000 încheiat cu COOPERATIVA MESTESUGAREASCA IGIENA, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Timişoara .

DIRECTOR MIHAI BONCEA

CONSILIER, DANIELA BOGYIS