keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 187/12.05.2017 privind aprobarea prelungirii termenului Contractului de închiriere nr. 1474/15.09.2005 incheiat cu CEC BANK SA - SUCURSALA TIMISOARA si încheierea Actului aditional de prelungire

12.05.2017

Hotararea Consiliului Local 187/12.05.2017
privind aprobarea prelungirii termenului Contractului de închiriere nr. 1474/15.09.2005 incheiat cu CEC BANK SA - SUCURSALA TIMISOARA si încheierea Actului aditional de prelungire


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. CCT2017-000014/02.05.2017- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Solicitarea nr. CCT2017-000014/05.04.2017 a SC "CEC BANK " SA - SUCURSALA TIMISOARA;
Având în vedere Contractul de închiriere nr. 1474/15.09.2005 încheiat între Municipiul Timisoara şi SC " CEC BANK" SA - SUCURSALA TIMISOARA;
Având în vedere Extrasul din Procesul Verbal al Comisiei de Analiza a Spatiilor cu Alta Destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea Primariei Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara infiintata prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 12/26.06.2012 si modificata prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 386/2014, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 543/31.10.2014, Hotărârea Consiliului Local nr. 91/01.03.2016 si Hotărârea Consiliului Local nr. 21/07.07.2016, din data de 12.04.2017;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă prelungirea Contractului de închiriere nr. 1474/15.09.2005 încheiat cu SC " CEC BANK" SA - SUCURSALA TIMISOARA, pe o perioada de 3 ani, începand cu data de 01.10.2017 si pana la data de 30.09.2020.

Art. 2: Se aprobă încheierea Actului aditional de prelungire.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Şcoli - Spitale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA CLADIRI TERENURI P R I M A R, SI DOTARI DIVERSE NICOLAE ROBU BIROU SPATII CU ALTA DESTINATIE CCT2017-000014/02.05.2017

R E F E R A T Privind aprobarea prelungirii termenului contractului de inchiriere nr.1474/15.09.2005 incheiat cu CEC

BANK SA – SUCURSALA TIMISOARA si incheierea actului aditional de prelungire Intre Municipiul Timisoara si CEC BANK SA – SUCURSALA TIMISOARA, este incheiat contractul de inchiriere nr.1474/15.09.2005, avand ca obiect spatiul cu alta destinatie din Timisoara, Calea Martirilor nr.1AB, cu termen de valabilitate pana la data de 30.09.2017.

Prin adresa cu nr.CCT2017-000014/05.04.2017 CEC BANK SA – SUCURSALA TIMISOARA, solicita prelungirea contractului de inchiriere nr.1474/15.09.2005. Cererea a fost depusa in termenul de valabilitate al contractului. CEC BANK SA – SUCURSALA TIMISOARA, este buna platnica, nu are datorii la bugetul local si a respectat toate clauzele contractuale. Comisia de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin HCLMT nr. 386/2014 si HCL 543/2014, HCL nr. 91/01.03.2016 si HCL nr.21/07.07.2016, din data de 12.04.2017 a hotarat prelungirea contractului de inchiriere pe o perioada de 3 ani; Avand în vedere cele menţionate mai sus;

PROPUNEM: Aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr.1474/15.09.2005 incheiat cu CEC BANK SA –

SUCURSALA TIMISOARA, pentru spatiul din Timisoara, CALEA MARTIRILOR NR.1A-B, pe o perioada de 3 ani, incepand cu data de 01.10.2017 pana la data de 30.09.2020 ;

Aprobarea incheierii actului aditional de prelungire. VICEPRIMAR, IMRE FARKAS

PT. DIRECTOR, MIHAI BONCEA

SERVICIUL JURIDIC PT. SEF BIROU DANIELA STEFAN MARINELA BANDI CONSILIER DANIELA BEATRICE CHINDRIS

Cod FP 53-01 ver.1