keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 236/20.12.2016 privind modificarea Contractului de concesiune nr.11/12.10.2004 incheiat intre Municipiul Timisoara prin Consiliul Local al Municipiului Timisoara si dr. David Maria titular al Cabinetului Medical Medicina Generala Pediatrie dr. David Maria, prin inlocuirea concesionarului cu dr. Simion Daniel

20.12.2016

Hotararea Consiliului Local 236/20.12.2016
privind modificarea Contractului de concesiune nr.11/12.10.2004 incheiat intre Municipiul Timisoara prin Consiliul Local al Municipiului Timisoara si dr. David Maria titular al Cabinetului Medical Medicina Generala Pediatrie dr. David Maria, prin inlocuirea concesionarului cu dr. Simion Daniel


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. CT2016-005703/10.11.2016- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii;
Avand in vedere Ordinul nr.1322/2006 privind aprobarea normelor de stabilire a criteriilor si metodologiei de preluare a activitatii unui praxis existent;
Avand in vedere solicitarea nr.CT2016-005703/11.10.2016 a Dr.David Maria si solicitarea cu nr.CT2016-005702/11.10.2016 A Dr. Simion Daniel;
Avand in vedere Contractul de concesiune nr.11/12.10.2004 incheiat intre Municipiul Timisoara si Dr.David Maria.
Avand in vedere adresa Colegiului Medicilor din Romania, Consiliul Judetean Timis nr.2089/02.11.2016.
Avand in vedere extrasul din procesul verbal al Comisiei de Analiza a Spatiilor cu Alta Destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea Primariei Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara infiintata prin Hotărârea Consiliului Local nr.12/26.06.2012 si modificata prin Hotărârile Consiliului Local nr.543/31.10.2014, nr.91/01.03.2016 si nr.21/07.07.2016, din data de 04.11.2016.
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36alin. (2) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba modificarea Contractului de Concesiune nr.11/12.10.2004 incheiat intre Municipiul Timisoara prin Consiliul Local al Municipiului Timisoara si dr. David Maria, titular al Cabinetului Medical Medicina Generala si Pediatrie Dr. David Maria, prin inlocuirea concesionarului cu Dr. Simion Daniel medic specialist in medicina de familie, prin intocmirea unui act aditional.

Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Dr. David Maria;
- Dr. Simion Daniel;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: referat.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA Se aproba DIRECTIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE PRIMAR, BIROUL SPATII CU ALTA DESTINATIE NICOLAE ROBU CT2016-005703/10.11.2016

REFERAT

privind modificarea contractului de concesiune nr.11/12.10.2004 incheiat intre Municipiul Timisoara prin Consiliul Local al Municipiului Timisoara si dr. David Maria titular al

Cabinetului Medical Medicina Generala Pediatrie dr. David Maria, prin inlocuirea concesionarului cu dr. Simion Daniel

Spatiul situat in imobilul din Timisoara, str. Alunis nr. 38, format din 6 incaperi, in suprafata totala de 75,30 mp., din care in folosinta exclusiva 65,34 mp. si folosinta in comun 9,96 mp din 18 mp., au fost concesionati in baza contractului de concesiune nr. 11/12.10.2004, fara licitatie publica, catre Dr. DAVID MARIA. Astfel, a fost incheiat contractul de concesiune nr. 11/12.10.2004, pe o perioada de 10 ani incepand cu data de 20.07.2004, concesiune prelungita succesiv prin acte aditionale, astfel in baza Actului aditional nr. 6/10.12.2014, concesiunea a fost prelungita pana la data de 20.07.2020. Redeventa aferenta folosirii spatiului a fost achitata in intregime si la termen. Prin cererea inregistrata sub nr. CT2016-005703/11.10.2016, d-na dr. David Maria, solicita aprobarea preluarii contractului de concesiune nr. 11/12.10.2004, de catre Dl. Dr. Simion Daniel. Motiveaza aceasta prin faptul ca problemele de sanatate nu ii mai permit continuarea activitatii. De asemenea prin adresa cu nr.CT2016-005702/11.10.2016 Dl. Dr. Simion Daniel solicita preluarea si con tinuarea activitatii cabinetului medical. In sustinerea celor solicitate, la cerere au fost anexate urmatoarele documente: contractul de donatie al praxisului de medicina de familie autentificat sub nr. 2301/05.10.2016, certificat de medic specialist medicina de familie emis de Ministerul Sanatatii, certificatul de membru al Colegiului Medicilor Timis nr. 3435/21.01.2014. Prin adresa inregistrata la Primaria Timisoara cu nr. CT2016-006339/03.11.2016, nr. inregistrare 2089/02.11.2016 la Colegiul Medicilor Timis recomanda ca medic de familie privind preluarea concesiunii spatiului la care se face referire pe domnul dr. Simion Daniel, medic specialist medicina de familie. Solicitarea d-nei dr. David Maria si a D-lui Dr. Simion Daniel au fost analizate in sedinta Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara constituită prin HCL nr. 12/2012, modificată prin HCL nr. 386/2014, HCL nr. 543/2014, HCL nr.91/01.03.2016 si HCL nr.21/07.07.2016 din data de 04.11.2016. Transmiterea praxisului de medicina de familie este reglementata de Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, iar normele de stabilire a criteriilor si metodologiei de preluare a activitatii unui praxis existent sunt aprobate prin Ordinul Ministerului Sanatatii Publice nr. 1.322/02.11.2006. Praxisul de medicina de familie reuneste atat patrimoniul de afectatiune profesionala si clientela reprezentata de pacienti si alti beneficiari ai serviciilor oferite de cabinet, cat si infrastructura cabinetului care este reprezentata de spatiul/imobilul in care se desfasoara

activitatea cabinetului, cu anexele si terenul aferent si poate fi detinuta in proprietate de catre medic sau se poate afla in folosinta medicului in una dintre formele prevazute de lege. Asfel, potrivit art. 5 din ordinul 1322/02.11.2006 – „ Obiectul preluării activităţii unui praxis îl reprezintă patrimoniul de afectaţiune profesională. Modalităţile de preluare a activităţii unui praxis pot fi: a) vânzarea cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute la titlul III din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii; b) schimbul; c) donaţia (art. 985), legatul (art. 986); d) locaţiunea (art.1777 din Codul civil); comodatul (art. 2146 din Codul civil); uzufructul (art. 703 din Codul civil); e) aportul la capitalul social.”    Potrivit art. 6 – “ Preluarea activităţii poate fi realizată de către un medic specialist de medicină de familie, persoană fizică, ori de o unitate sanitară cu profil de medicină de familie, în formele de organizare prevăzute de lege, prin reprezentantul legal, în care cel puţin un medic este confirmat în specialitatea medicină de familie.” Potrivit art. 16 – “ Pentru a nu produce perturbări în activitatea de asistenţă medicală primară, persoana fizică sau juridică prevăzută la art. 6 va prelua contractele în derulare care fac parte din patrimoniul de afectaţiune profesională, care au ca obiect angajaţii, clientela, furnizorii de servicii şi utilităţi”. Din coroborarea textelor de lege invocate si inscrisurile depuse in dovedirea cererii rezulta ca a fost preluat un praxis existent, iar contractul de concesiune nr. 11/12.10.2004 incheiat intre Municipiul Timisoara prin Consiliul Local al Municipiului Timisoara si dr.David Maria titular al Cabinetului Medical Medicină Generala si Pediatrie dr. David Maria, este un „contract in derulare”. Fata de cele expuse, avand in vedere prevederile Hotararii de Guvern nr. 884/2004 privind concesionarea unor spatii cu destinatia de cabinete medicale, Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii si Ordinul nr. 1322/2006 privind aprobarea normelor de stabilire a criteriilor si metodologiei de preluare a activitatii unui praxis existent, precum si in conformitate cu prevederile art. 36, lit.c din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

P R O P U N E M : Modificarea contractului de concesiune nr. 11/12.10.2004 incheiat intre Municipiul

Timisoara prin Consiliul Local al Municipiului Timisoara si dr. David Maria titular al Cabinetului Medical Medicină Generala si Pediatrie dr. David Maria, prin inlocuirea concesionarului cu dr. Simion Daniel, medic specialist in medicina de familie, prin intocmirea unui act aditional.

  VICPERIMAR

FARKAS IMRE PT. DIRECTOR,

MIHAI BONCEA

PT. SEF BIROU MARINELA BANDI CONSILIER DANIELA BEATRICE CHINDRIS SERVICIUL JURIDIC, DANIELA STEFAN