keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 131/27.03.2019 privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 1594/26.04.2016 încheiat cu PARTIDUL MIŞCAREA POPULARĂ TIMIŞ

27.03.2019

Hotararea Consiliului Local 131/27.03.2019
privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 1594/26.04.2016 încheiat cu PARTIDUL MIŞCAREA POPULARĂ TIMIŞ


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019-6346/14.03.2019 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019-6346/14.03.2019 al Compartimentului Spaţii cu Altă Destinaţie II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 15.03.2019 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019-6346/14.03.2019;
Având în vedere Adresa nr. CT2018-006449/14.12.2018 a PARTIDULUI MIŞCAREA POPULARĂ TIMIŞ;
Având în vedere Extrasul din Procesul Verbal al şedinţei din data de 21.01.2019 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 549/24.10.2018;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă prelungirea Contractului de închiriere nr. 1594/26.04.2016 încheiat cu PARTIDUL MIŞCAREA POPULARĂ TIMIŞ, pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str.Vasile Alecsandri, nr.1, et. 1, SAD 8, înscris în CF nr. 419709-C1 Timişoara, Nr. cadastral 419709 (Nr. CF. Vechi 62391), Nr. top: 297, Nr. CF individual: 419709-C1-U22, compus din 4 încăperi în suprafaţă totală de 79,49 mp, pe o perioadă de 3 ani începând cu data de 26.04.2019 până la data de 25.04.2022.

Art. 2: Se aprobă încheierea actului adiţional.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Serviciului Şcoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE II VEST COMPARTIMENT SPAŢII CU ALTĂ DESTINAŢIE II VEST SC2019-6346/14.03.2019

EXPUNEREA DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind prelungirea contractului de închiriere nr.1594/26.04.2016 încheiat cu

PARTIDUL MIŞCAREA POPULARĂ TIMIŞ

Prin cererea înregistrată cu nr. CT2018-006449/14.12.2018, PARTIDUL MIŞCAREA

POPULARĂ TIMIŞ, solicită prelungirea contractului de închiriere nr. 1594 din 26.04.2016, pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str.Vasile Alecsandri, nr.1, situat la et.1, SAD 8, compus din 4 încăperi în suprafaţă totală de 79,49 mp.

Imobilul situat în Timişoara, str.Vasile Alecsandri, nr.1, situat la et.1, SAD 8, înscris în CF nr. 419709-C1 Timişoara, Nr. cadastral 419709 (Nr.CF. Vechi 62391), Nr. top: 297, Nr. CF individual: 419709-C1-U22 se află în proprietatea Primăriei Municipiului Timişoara.

Raportat la faptul că, PARTIDUL MIŞCAREA POPULARĂ TIMIŞ, nu are datorii la bugetul local, în şedinţa din data de 21.01.2019 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin HCLMT nr.549/24.10.2018, hotăreşte prelungirea contractului de închiriere nr. 1594/26.04.2016, pe o perioadă de 3 ani începând cu data de 26.04.2019 până la data de 25.04.2022.

Considerăm oportună iniţierea unui proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr.1594/26.04.2016 încheiat cu PARTIDUL MIŞCAREA POPULARĂ TIMIŞ, pe o perioadă de 3 ani începând cu data de 26.04.2019 până la data de 25.04.2022.

PRIMAR, VICEPRIMAR, NICOLAE ROBU FARKAS IMRE DIRECTOR, BONCEA MIHAI

Atasament: raport_specialitate.pdf

Cod FO 53-01,ver.1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE II VEST COMPARTIMENT SPAŢII CU ALTĂ DESTINAŢIE II VEST SC2019-6346/14.03.2019

RAPORT DE SPECIALITATE privind prelungirea contractului de închiriere nr.1594/26.04.2016 încheiat cu

PARTIDUL MIŞCAREA POPULARĂ TIMIŞ

Prin cererea înregistrată cu nr. CT2018-006449/14.12.2018, PARTIDUL MIŞCAREA

POPULARĂ TIMIŞ, solicită prelungirea contractului de închiriere nr. 1594 din 26.04.2016, pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str.Vasile Alecsandri, nr.1, situat la et.1, SAD 8, compus din 4 încăperi în suprafaţă totală de 79,49 mp.

Menţionăm faptul că cererea a fost depusă în perioada de valabilitate a contractului. Imobilul situat în Timişoara, str.Vasile Alecsandri, nr.1, situat la et.1, SAD 8, înscris în CF nr.

419709-C1 Timişoara, Nr. cadastral 419709 (Nr.CF. Vechi 62391), Nr. top: 297, Nr. CF individual: 419709-C1-U22 se află în proprietatea Primăriei Municipiului Timişoara.

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019-6346/14.03.2019 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre cu privire la prelungirea contractului de închiriere nr.1594/26.04.2016 încheiat cu PARTIDUL MIŞCAREA POPULARĂ TIMIŞ

Raportat la faptul că, PARTIDUL MIŞCAREA POPULARĂ TIMIŞ, nu are datorii la bugetul local, în şedinţa din data de 21.01.2019 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin HCLMT nr.549/24.10.2018, hotăreşte prelungirea contractului de închiriere nr. 1594/26.04.2016, pe o perioadă de 3 ani începând cu data de 26.04.2019 până la data de 25.04.2022. Situaţia spaţiului cu altă destinaţie situat în imobilul din Timişoara, str.Vasile Alecsandri, nr.1, situat la et.1, SAD 8, a fost verificată prin adresele : - CT2018 – 6449/07.03.2019 Compartimentul Administrare Fond Funciar; - CT2018- 5649/21.02.2019 Servicul Juric; - CT2018- 6449/11.02.2019 Biroul Clădiri Terenuri II Vest; Pentru a putea răspunde cerinţelor solicitate de către PARTIDUL MIŞCAREA POPULARĂ TIMIŞ şi având în vedere prevederile legale, apreciem că proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 1594/26.04.2016 încheiat cu PARTIDUL MIŞCAREA POPULARĂ TIMIŞ, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Timişoara .

DIRECTOR,

BONCEA MIHAI CONSILIER, RUSĂNESCU-HARMATI EDINA