keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 665/12.12.2018 privind prelungirea Contractului de inchiriere nr. 1543/24.09.2010, incheiat cu DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA TIMIS

12.12.2018

Hotararea Consiliului Local 665/12.12.2018
privind prelungirea Contractului de inchiriere nr. 1543/24.09.2010, incheiat cu DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA TIMIS


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-28679/03.12.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-28679/03.12.2018 al Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 04.12.2018 - Anexă la raportul de specialitate nr. SC2018 - 28679/03.12.2018;
Având în vedere Adresa nr.CT2018-003649/25.07.2018 a DIRECTIEI DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA TIMIS.
Avand in vedere Extrasul din Procesul Verbal al şedinţei din data de 15.11.2018 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 549/24.10.2018.
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba prelungirea Contractului de inchiriere nr. 1543/24.09.2010, incheiat cu DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA TIMIS, pentru spatiul din Timisoara, str.Lenau nr.10, pe o perioada de 3 ani, incepand cu data de 24.09.2018 pana la 23.09.2021.

Art.2: Se aproba incheierea actului aditional.

Art.3: Cu aducerea la indeplinire se incredinteaza Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II VEST din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMANIA JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE II VEST COMPARTIMENT SPATII CU ALTA DESTINATIE II VEST SC2018-28679/03.12.2018

EXPUNEREA DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTARARE

privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 1543/24.09.2010, incheiat cu DIRECTIA DE

SANATATE PUBLICA JUDETEANA TIMIS

Prin cererea cu nr. CT2018-003649/25.07.2018 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA TIMIS solicita prelungirea contractului de inchiriere nr.1543/24.09.2010, pentru spatiul din Timisoara, str.Lenau nr.10.

Termenul de valabilitate al contractului este pana la data de 23.09.2018. De la data depunerii cererii si pana la data de 15.11.2018 Comisia de analiza a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta, nu s-a mai intrunit. Astfel ca acest contract nu a putut fi prelungit inainte de data de 23.09.2018.

Avand in vedere faptul ca, DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA TIMIS nu are datorii la bugetul local, in sedinta din data de 15.11.2018 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum si în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin HCLMT nr.549/24.10.2018, hotaraste prelungirea contractului de inchiriere nr.1543/24.09.2010, pe o perioada de 3 ani incepand cu data de 24.09.2018 pana la 23.09.2021

Precizam ca acest imobil este inscris in CF nr.402811-C1-U9 Timisoara, nr. Topo 208/I si este in proprietatea Municipiului Timisoara.

Consideram oportună initierea unui proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de inchiriere nr.1543/24.09.2010 incheiat cu DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA TIMIS pe o perioada de 3 ani incepand cu data de 24.09.2018 pana la 23.09.2021.

PRIMAR VICEPRIMAR NICOLAE ROBU FARKAS IMRE DIRECTOR MIHAI BONCEA

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMANIA JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE II VEST COMPARTIMENT SPATII CU ALTA DESTINATIE II VEST SC2018-28679/03.12.2018

RAPORT DE SPECIALITATE privind prelungirea contractului de inchiriere nr.1543/24.09.2010, incheiat cu DIRECTIA DE

SANATATE PUBLICA JUDETEANA TIMIS

Având in vedere Expunerea de motive nr. SC2018-28679/03.12.2018 a Primarului Municipiului Timisoara si Proiectul de hotarire cu privire la prelungirea contractului de inchiriere nr.1543/24.09.2010, incheiat cu DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA .

Precizam ca acest imobil este inscris in CF nr.402811-C1-U9 Timisoara, nr. Topo 208/I si este in proprietatea Municipiului Timisoara.

Prin cererea cu nr. CT2018-003649/25.07.2018 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA TIMIS solicita prelungirea contractului de inchiriere nr.1543/24.09.2010, pentru spatiul din Timisoara, str.Lenau nr.10. Termenul de valabilitate al contractului este pana la data de 23.09.2018.

De la data depunerii cererii si pana la data de 15.11.2018 Comisia de analiza a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta, nu s-a mai intrunit. Astfel ca acest contract nu a putut fi prelungit inainte de data de 23.09.2018.

Avand in vedere faptul ca, DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA TIMIS nu are datorii la bugetul local, in sedinta din data de 15.11.2018 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum si în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin HCLMT nr.549/24.10.2018, hotaraste prelungirea contractului de inchiriere nr.1543/24.09.2010, pe o perioada de 3 ani incepand cu data de 24.09.2018 pana la 23.09.2021. Spatiul a fost verificat prin adresele : - CT2018-134/23.11.2018 Serviciul Juridic; - CT2018-3649/14.11.2018 Compartimentul Administrare Fond Funciar; - SC2018-3649/12.11.2018 Biroul Cladiri Terenuri II Vest; Având in vedere prevederile legale si faptul ca pentru a putea raspunde cerintelor solicitate de catre DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA TIMIS, apreciem ca proiectul de hotarire privind prelungirea contractului de inchiriere nr.1543/24.09.2010 incheiat cu DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA TIMIS, indeplineste conditiile pentru a fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Timisoara .

DIRECTOR MIHAI BONCEA CONSILIER

DANIELA BEATRICE BOGYIS Cod FO 53-01,ver.1