keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 402/27.07.2018 privind prelungirea prin act aditional, pe o perioada de 1 an a contractului de inchiriere nr. 1165/2000, incheiat cu Societatea Cooperativa Igiena Timisoara

27.07.2018

Hotararea Consiliului Local 402/27.07.2018
privind prelungirea prin act aditional, pe o perioada de 1 an a contractului de inchiriere nr. 1165/2000, incheiat cu Societatea Cooperativa Igiena Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Avand in vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotarare cu numarul SC2018-17207/19.07.2018 a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-17207/19.07.2018, intocmit de catre Compartimentul Spatii cu alta Destinatie I Est din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 24.07.2018 Anexa la Raportul de Specialitate al Compartimentului Spatii cu alta Destinatie I Est numarul SC2018-17207/24.07.2018 ;
Avand in vedere Adresa cu numarul CT2018-003055/25.06.2018 a Societatii Cooperativa Igiena Timisoara, prin care a solicitat prelungirea contractului de inchiriere numarul 1165/2000, avand ca obiect spatiul cu alta destinatie situat in Timisoara , Bv. General Dragalina ,nr.15;
Avand in vedere Extrasul procesului verbal al sedintei din 19.07.2018 a Comisiei de Analiza a Spatiilor cu Alta Destinatie decat aceea de locuintaa situate in imobile proprietatea Primariei Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman, in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara infiintata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.12/26.06.2012 si modificata prin Hotarariile Consiliului Local nr.386/01.08.2014, nr.543/31.10.2014, nr.91/01.03.2016, nr.21/07.07.2016 , nr.250/27.06.2017 si nr.536/20.12.2017, prin care comisia a avizat favorabil solicitarea Societatii Cooperativa Igiena Timisoara , hotarand prelungirea pe o perioada de 3 ani a contractului de inchiriere nr. 1165/29.11.2000 si incheierea actului aditional ;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Procesul - verbal al sedintei in plen a Consiliului Local al Municipiului Timisoara din data de 27.07.2018;
Avand in vedere amendamentele formulate de domnul consilier Caldararu Lucian si domnul consilier Idolu Iulian Daniel;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin.2, litera c) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba prelungirea prin act aditional a contractului de inchiriere nr.1165/2000, pentru spatiul cu alta destinatie in suprafata de 109,36 m.p ,situat in Timisoara ,Bv. General Dragalina , nr.15 , inscris in CF 402261-C1-U47, nr.top 17067/IV, in proprietatea Statului Roman prin ICRAL, incheiat cu SOCIETATEA COOPERATIVA IGIENA TIMISOARA, pe o perioada de 1 an, de la data de 10.11.2018 pana la data de 09.11.2019.
Tarifele de inchiriere pe metru patrat, pentru spatiul sus mentionat, se actualizeaza cu rata inflatiei, fata de momentul incheierii contractului.

Art. 2: Cu aducere la indeplinire a prezentei hotarari, se incredinteaza Compartimentului Spatii cu Alta Destinatie I Est din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.3: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site -ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Edilitara;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I EST ;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II VEST;
- Serviciului Scoli Spitale ;
- Biroului Sport Cultura ;
- Directiei Comunicare -Relationare ;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementului Calitatii ;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;;
- Directiei de Asistenta Sociala ;
- Societatii Cooperativa Igiena Timisoara
- Mass-mediei locale.Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST COMPARTIMENTUL SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE I EST SC2018 -17207/19.07.2018

RAPORT DE SPECIALITATE privind prelungirea prin act adițional , pe o perioada de 3 ani a contractului de închiriere nr.

1165/2000, încheiat cu Societatea Cooperativa Igiena Timișoara

Având în vedere Expunerea de motive nr.SC2018 -17207/19.07.2018a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotarâre privind prelungirea prin act adițional , pe o perioadă de 3 ani a contractului de închiriere nr. 1165/2000, încheiat cu Societatea Cooperativa Igiena Timișoara, facem următoarele precizări : Societatea Cooperativa Igiena Timișoara deține cu contract de închiriere spațiul cu altă destinație, situat în Timișoara Bv. General Dragalina ,nr.15 , în suprafață de 109,36m, obiect al contractului de închiriere nr.1165/2000 , care expiră la data de 09.11.2018 . Acest spatiu este situat in imobilul înscris în CF 402261-C1-U47, nr.top 17067/IV, în proprietatea Statului Român prin ICRAL, fiind situat la parterul imobilului . Acest spațiu este utilizat de către Societatea Cooperativa Igiena Timișoara pentru desfășurarea activităților specifice de coafură. Prin cererea cu numerul CT2018-003055/25.06.2018, Societatea Cooperativa Igiena a solicitat prelungirea contractului de închiriere numărul 1165/29.11.2000 . Solicitarea Societății Cooperativa Igiena Timișoara cu numarul CT2018- 003055/25.06.2018, a fost analizată în ședința din 19.07.2017 a Comisiei de Analiză a Spațiilor cu Altă Destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Primariei Timișoara precum și în proprietatea Statului Roman, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara înființată prin HCLMT nr.12/26.06.2012 și modificată prin HCLMT nr.386/01.08.2014 , HCLMT nr.543/31.10.2014, HCLMT nr.91/01.03.2016, HCLMT nr.21/07.07.2016 și HCLMT nr.250/27.06.2017. Comisia a hotărât prelungirea pe o perioadă de 3 ani a contractului de închiriere nr. 1165/2000 , încheiat cu Societatea Cooperativa Igiena Timișoara, prin întocmirea actului aditional la acest contract . În conformitate cu prevederile art.36, alin.2 lit.(c) din Legea nr. 215/2001,privind administraţia publică locală,republicată și modificată ; În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; Având în vedere prevederile legale expuse in prezentul raport , apreciem că Proiectul de hotărâre privind prelungirea prin act adițional , pe o perioadă de 3 ani a contractului de închiriere nr. 1165/2000, încheiat cu Societatea Cooperativa Igiena Timișoara, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

. DIRECTOR D.C.T.D.D. I EST CONSILIER Ec. FLORIN RĂVĂȘILĂ VIORICA IONICEANU

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST COMPARTIMENTUL SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE I EST SC2018 -17207/19.07.2018

EXPUNEREA DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre privind prelungirea prin act adițional , pe o perioadă de 3 ani a contractului de închiriere nr. 1165/2000 , încheiat cu Societatea Cooperativa Igiena

Timișoara

SOCIETATEA COOPERATIVA IGIENA TIMIȘOARA are închiriat de la Primaria Municipiului Timișoara, spațiul cu altĂ destinație situat în Timișoara Bv. General Dragalina ,nr.15 , în suprafața de 109,36 m.p, în baza contractului de închiriere nr.1165/29.11.2000 ,care expiră la data de 09.11.2018 . Prin adresa cu numărul CT2018-003055/25.06.2018, Societatea Cooperativa Igiena a solicitat prelungirea contractului de închiriere numărul 1165/2000 .

Spațiul cu altă destinație situat în Timișoara Bv. General Dragalina ,nr.15 , în suprafața de 109,36 m.p este înscris în CF 402261-C1-U47,nr.top 17067/IV, în proprietatea Statului Român prin ICRAL și este situat la parterul imobilului.

Pentru continuarea activității de către Societatea Cooperativa Igiena Timișoara este necesară prelungirea închirierii acestui spatiu .

Precizăm faptul că pe toată perioada contractuala, începand din anul 2000 , Societatea Cooperativa Igiena Timișoara s-a comportat ca un bun chiriaș si nu a înregistrat obligații fiscale restante la bugetul local . Apreciem faptul că, Proiectului de hotărâre privind prelungirea prin act adițional , pe o perioadă de 3 ani a contractului de închiriere nr. 1165/2000, încheiat cu Societatea Cooperativa Igiena Timișoara. , îndeplineste conditiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara . PRIMAR VICEPRIMAR NICOLAE ROBU FARKAS IMRE

DIRECTOR D.CT.D.D I EST Ec. FLORIN RĂVĂȘILĂ