keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 322/18.06.2013 privind atribuirea pe bază de contract de închiriere, a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, Bv. 16 Decembrie 1989, parter, pe o perioadă de 5 ani, către ASOCIAŢIA OAZA BUNEI VESTIRE

18.06.2013

Hotararea Consiliului Local 322/18.06.2013
privind atribuirea pe bază de contract de închiriere, a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, Bv. 16 Decembrie 1989, parter, pe o perioadă de 5 ani, către ASOCIAŢIA OAZA BUNEI VESTIRE


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2013 - 14839/27.05.2013 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. CV22013-000011/18.04.2013, a ASOCIAŢIEI OAZA BUNEI VESTIRI;
Având în vedere extrasul din procesul verbal al sedintei din data de 21.05.2013 a Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.12/26.02.2013, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 94/26.03.2013;
Având în vedere că spaţiul propus pentru atribuirea prin contract de închiriere este liber din punct de vedere juridic, nu există litigii pe rolul instanţelor de judecată, conform adresei Serviciului Juridic nr.UR2013-14411/23.05.2013, nu există revendicări la Legea nr.10/2001, conform adresei Biroului Evidenţă Patrimoniu cu nr. 16/16.05.2013.
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă atribuirea pe bază de contract de închiriere, a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, Bv. 16, Decembrie 1989 nr. 13, parter cu intrare din stradă, în suprafaţă de 95 mp către ASOCIAŢIA OAZA BUNEI VESTIRI, cu destinaţia de punct de lucru, pe o perioadă de 5 ani, la un tarif de 2 euro/mp/lună.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Directia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primariei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control;
- Biroului Audit;
- ASOCIAŢIEI OAZA BUNEI VESTIRI;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA APROBAT DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE PRIMAR BIROU SAD NICOLAE ROBU NR. SC2013-14839/27.05.2013

REFERAT Privind atribuirea pe bază de contract de închiriere, a spaţiului cu altă destinaţie

decât aceea de locuinţă din Timişoara, Bv. 16 Decembrie 1989, nr. 13, parter, pe o perioada de 5 ani, către ASOCIAŢIA OAZA BUNEI VESTIRI

Prin cererea cu nr. CV22013-000011/18.04.2013, ASOCIAŢIA OAZA BUNEI

VESTIRI, solicită atribuirea prin contract de închiriere a spaţiului situat pe Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 13, parter, cu destinaţia punct de lucru, pentru desfăşurarea de activităţi de asistenţă socială pentru persoane cu handicap locomotor, psihoterapie, asistenţă spirituală, etc.

În şedinta din data de 21.05.2013 a Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara infiintata prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 12/26.06.2012, modificata prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 94/26.02.2013, s-a avizat favorabil solicitarea menţionată mai sus hotărându-se să propunem Consiliului Local un proiect de hotărâre pentru atribuirea pe bază de contract de închiriere, a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, Bv. 16 Decembrie 1989, nr. 13, parter, pe o perioada de 5 ani, către ASOCIAŢIA OAZA BUNEI VESTIRI.

Spaţiul propus pentru atribuirea prin contract de închiriere este liber din punct de vedere juridic, nu există litigii pe rolul instanţelor de judecată, conform adresei Serviciului Juridic nr._________________________, nu există revendicări la L10/2001 conform adresei Biroului Evidenţă Patrimoniu cu nr. 16/16.05.2013.

Spaţiul cu altă destinaţie situat pe Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 13, este reprezentat de un parter cu intrare din stradă în suprafaţă de 95 mp., şi este compus din 4 încăperi, fiind predat pe bază de proces-verbal de predare-primire de către SOCIETATEA COOPERATIVA TIMIŞ, care a renunţat la spaţiu, către Primăria Municipiului Timişoara şi este identificat în extrasul de Carte Funciară nr. 5088, la poziţia 7: SAD 1 cu 22,94 % părţi comune şi 136/593 mp teren.

Având in vedere cele prezentate,

P R O P U N E M:

1. Atribuirea pe bază de contract de închiriere, a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 13, parter cu intrare din stradă, în suprafaţă de 95 mp către ASOCIAŢIA OAZA BUNEI VESTIRI, cu destinaţia de punct de lucru, pe o perioadă de 5 ani, la un tarif de 2 euro/mp/lună.

VICEPRIMAR, DIRECTOR EXECUTIV, TRAIAN STOIA MARTIN STAIA AVIZAT SERVICIUL JURIDIC, RESPONSABIL BIROU,

LAURA KOSZEGI