keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 245/04.12.2012 privind atribuirea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Episcop Augustin Pacha (fosta Rodnei) nr. 1 catre beneficiarul Legii nr. 341/2004 dl. Juganaru Adrian

04.12.2012

Hotararea Consiliului Local 245/04.12.2012
privind atribuirea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Episcop Augustin Pacha (fosta Rodnei) nr. 1 catre beneficiarul Legii nr. 341/2004 dl. Juganaru Adrian


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. DP2012 - 004527/29.10.2012 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere solicitarea beneficiarului Legii nr. 341/2004, dl. Juganaru Adrian inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. DP2012 - 004527/24.07.2012;
Având în vedere procesul verbal al sedintei din data de 11.10.2012 a Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara infiintata prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 12/2012;
În baza art. 5 lit. c ) din Legea nr. 341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se atribuie spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Episcop Augustin Pacha nr. 1, inscris in Cartea Funciara nr. 400874 - C1 - U39 Timisoara ( CF vechi 126212 ), nr. top. 332/LX, ca SAD 12 cu 1,18 % parti comune si 25/2153 m.p. teren, in poprietatea Statului Roman, compus din 6 incaperi cu suprafata utila totala de 95,87 m.p., pe baza de contract de inchiriere, pe o perioada de 5 ani catre beneficiarul Legii nr. 341/2004, dl. Juganaru Adrian cu destinatia de spatiu comercial.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnică;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- D-lui Juganaru Adrian;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA APROBAT DIRECTIA PATRIMONIU PRIMAR BIROU LICITATII CONTRACTE SAD NR. DP2012 – 004527/29.10.2012 Nicolae Robu

REFERAT

Spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Tmisoara, str. Episcop Augustin Pacha nr. 1, inscris in Cartea Funciara nr. 400874 – C1 – U39 Timisoara ( CF vechi 126212 ), nr. top. 332/LX, ca SAD 12 cu 1,18 % parti comune si 25/2153 m.p. teren este in poprietatea Statului Roman, este neinchiriat si nu a fost revendicat in baza Legii nr. 10/2001. Spatiul este compus din 6 incaperi cu suprafata utila totala de 95,87 m.p.

Dl. Juganaru Adrian - beneficiar al Legii nr. 341/2004, prin cererea inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. DP2012 – 004527/24.07.2012 solicita atribuirea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Episcop Augustin Pacha nr. 1.

Legea nr. 341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 prevede la art. 5 lit. c, dreptul beneficiarilor la : “ cumpărarea sau închirierea cu prioritate, fără licitaţie, din fondul de stat, a unui spaţiu comercial sau de prestări de servicii corespunzător, cu o suprafaţă utilă de până la 100 m², inclusiv în indiviziune, sau concesionarea ori închirierea cu prioritate, fără licitaţie, a unei suprafeţe de teren de până la 100 m² din domeniul public pentru construirea unui spaţiu comercial sau de prestări de servicii; “

In sedinta din data de 11.10.2012 a Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara infiintata prin HCLMT nr. 12/2012 s-a analizat cererea beneficiarului Legii nr. 341/2004 dl. Juganaru Adrian, comisia aproband solicitarea.

Dl. Juganaru Adrian figureaza in evidenta noastra in Lista cu solicitarile de spatii comerciale, lista aprobata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 301/28.07.2009, la pozitia 4. Aceste liste nu au fost reactualizate pana in prezent. ( pozitia 1 a fost solutionata prin HCLMT nr. 379/2009, iar dl Juganaru Adrian a primit teren pentru construirea unei locuinte prin HCLMT nr. 165/10.05.2011 ).

Avand in vedere cele prezentate, PROPUNEM :

Emiterea de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara a unei hotarari prin care sa se aprobe atribuirea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Tmisoara, str. Episcop Augustin Pacha nr. 1, inscris in Cartea Funciara nr. 400874 – C1 – U39 Timisoara ( CF vechi 126212 ), nr. top. 332/LX, ca SAD 12 cu 1,18 % parti comune si 25/2153 m.p. teren, in poprietatea Statului Roman, compus din 6 incaperi cu suprafata utila totala de 95,87 m.p., pe baza de contract de inchiriere, pe o perioada de 5 ani catre beneficiarul Legii nr. 341/2004 dl. Juganaru Adrian.

VICEPRIMAR DIRECTOR

Dan Diaconu Martin Staia

BIROU LICITATII CONTRACTE SAD Laura Koszegi

AVIZAT

SERVICIUL JURIDIC