keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 627/28.11.2018 privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 1212/18.01.2001, incheiat cu SC EL SERV RENOVATOR SRL

28.11.2018

Hotararea Consiliului Local 627/28.11.2018
privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 1212/18.01.2001, incheiat cu SC EL SERV RENOVATOR SRL


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018 -027394/19.11.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara- domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 -027394/19.11.2018 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere avizul Serviciului Juridic din data de 20.11.2018 - Anexa la raportul de specilitate nr. SC2018 -027394/19.11.2018;
Avand in vedere Adresa nr. CT2018-3695/27.07.2018 a SC EL SERV RENOVATOR SRL prin care a solicitat prelungirea contractului de inchiriere numarul 1212/18.01.2001;
Avand in vedere Extrasul din Procesului Verbal al sedintei din data de 15.11.2018 a Comisiei de Analiza a Spatiilor cu Alta Destinatie decat aceea de Locuinta situate in imobile proprietatea Primariei Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara infiintata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 12/26.06.2012 si modificata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 549/24.10.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu si Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba prelungirea contractului de inchiriere nr. 1212/2001, incheiat cu SC EL SERV RENOVATOR SRL, pentru spatiul din Timisoara, str. Dacilor nr. 13, pe o perioada de 3 ani.
Art. 2: Se aproba incheierea actului aditional.
Art. 3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est , Compartimentul Spatii cu Alta Destinatie I Est din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.
Art. 4: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Serviciului Scoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultura;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRAGOI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST COMPARTIMENTUL SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE I EST SC2018 -027394/19.11.2018

RAPORT DE SPECIALITATE privind prelungirea prin act adițional, pe o perioada de 3 ani a contractului de închiriere nr.

1212/18.01.2001, încheiat cu SC EL SERV RENOVATOR SRL

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 – 027394/19.11.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotarâre privind prelungirea prin act adițional, pe o perioadă de 3 ani a contractului de închiriere nr. 1212/2001, încheiat cu SC EL SERV RENOVATOR SRL, facem următoarele precizări : SC El - Serv Renovator SRL deține cu contractul de închiriere nr. 1212/2001 spațiul cu altă destinație, situat în Timișoara, str. Dacilor nr. 13, SAD 1, în suprafață de 92,41 mp, înscris în CF nr. 408715-C1-U1, nr.top 5637, în proprietatea Primăriei Municipiului Timișoara, fiind situat la parterul imobilului. Acest spațiu este utilizat de către SC El - Serv Renovator SRL pentru desfășurarea activităților de comerț cu amănuntul. Prin cererea cu numărul CT2018-003695/27.07.2018, SC El - Serv Renovator SRL a solicitat prelungirea contractului de închiriere numărul 1212/18.01.2001. În urma modificării organigramei prin HCLMT nr. 292/22.05.2018, Direcția Clădiri, Terenuri Și Dotări Diverse a fost împărțită în două direcții, est și vest, fapt care a condus la modificarea componenței comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație conform structurilor funcționale înființate și astfel solicitarea SC El - Serv Renovator SRL cu numarul CT2018- 003695/27.07.2018, a fost analizată în ședința din 15.11.2018. Având în vedere că solicitarea SC El - Serv Renovator SRL a fost depusă în termenul de valabilitate a contractului, Comisia de Analiză a Spațiilor cu Altă Destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Primariei Timișoara precum și în proprietatea Statului Român, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara înființată prin HCLMT nr.12/26.06.2012 și modificată prin HCLMT nr. 549/24.10.2018, a hotărât prelungirea pe o perioadă de 3 ani a contractului de închiriere nr. 1212/2001, încheiat cu SC El - Serv Renovator SRL, prin întocmirea actului adițional la acest contract, de la data de 16.08.2018 până la data de 15.08.2021. Spațiul a fost verificat prin adresele: - CT2018-2921/25.07.2018 Serviciul Juridic; - CT2018-3695/02.08.2018 Compartimentul Administrare Fond Funciar; - CT2018-2921/24.07.2018 Biroul Cladiri Terenuri În conformitate cu prevederile art.36, alin.2 lit.(c) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată și modificată; În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că Proiectul de hotărâre privind prelungirea prin act adițional, pe o perioadă de 3 ani a contractului de închiriere nr. 1212/2001, încheiat cu SC El - Serv Renovator SRL, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara. DIRECTOR D.C.T.D.D. I EST, CONSILIER, Ec. FLORIN RĂVĂȘILĂ MARINELA BANDI

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST COMPARTIMENTUL SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE I EST SC2018 - 027394/19.11.2018

EXPUNEREA DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre privind prelungirea prin act adițional, pe o perioadă de 3 ani a

contractului de închiriere nr. 1212/2001, încheiat cu SC EL - SERV RENOVATOR SRL

SC EL - SERV RENOVATOR SRL are închiriat de la Primăria Municipiului Timișoara, spațiul cu altă destinație situat în Timișoara, str. Dacilor nr. 13, SAD 1, în suprafață de 92,41 m.p, în baza contractului de închiriere nr. 1212/18.01.2001. Spațiul cu altă destinație situat în Timișoara, str. Dacilor nr. 13, în suprafață de 92,41 m.p este înscris în CF nr. 408715-C1-U1, nr.top 5637, în proprietatea Primăriei Municipiului Timișoara și este situat la parterul imobilului. Prin adresa cu numărul CT2018-003695/27.07.2018, SC El - Serv Renovator SRL a solicitat prelungirea contractului de închiriere numărul 1212/2001, iar pentru continuarea activității de către SC El - Serv Renovator SRL este necesară prelungirea închirierii acestui spațiu. Având în vedere că solicitarea SC El - Serv Renovator SRL a fost depusă în termenul de valabilitate a contractului, Comisia de Analiză a Spațiilor cu Altă Destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Primariei Timișoara precum și în proprietatea Statului Român, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara înființată prin HCLMT nr.12/26.06.2012 și modificată prin HCLMT nr. 549/24.10.2018, din data de 15.11.2018, a hotărât prelungirea pe o perioadă de 3 ani a contractului de închiriere nr. 1212/2001, prin întocmirea actului adițional la acest contract, de la data de 16.08.2018 până la data de 15.08.2021.

Precizăm faptul că, pe toată perioada contractuală, începând din anul 2001, SC El - Serv Renovator SRL, s-a comportat ca un bun chiriaș și nu a înregistrat obligații fiscale restante la bugetul local. Apreciem faptul că, Proiectului de hotărâre privind prelungirea prin act adițional, pe o perioadă de 3 ani a contractului de închiriere nr. 1212/2001, încheiat cu SC El - Serv Renovator SRL, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara . PRIMAR VICEPRIMAR NICOLAE ROBU FARKAS IMRE

DIRECTOR D.CT.D.D I EST Ec. FLORIN RĂVĂȘILĂ