keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 156/10.05.2016 privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a spatiului din Timisoara, str. Episcop Augustin Pacha, nr.1, SAD 3, catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „Polul de Crestere Timisoara" si incheierea contractului de comodat

10.05.2016

Hotararea Consiliului Local 156/10.05.2016
privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a spatiului din Timisoara, str. Episcop Augustin Pacha, nr.1, SAD 3, catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „Polul de Crestere Timisoara" si incheierea contractului de comodat


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016-001096/04.04.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere solicitarea nr. SC2016-001096/18.01.2016 a ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA POLUL DE CRESTERE TIMISOARA;
Avand in vedere extrasul din procesul verbal al Comisiei de Analiza a Spatiilor cu Alta Destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea Primariei Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara infiintata prin Hotărârea Consiliului Local nr.12/26.06.2012 si modificata prin Hotărârea Consiliului Local nr.543/31.10.2014, din data de 04.04.2016;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi art.124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă atribuirea in folosinta gratuita prin incheierea unui contract de comodat a spatiului din Timisoara, str.Episcop Augustin Pacha nr.1, SAD 3, pe o perioada de 1 an cu posibilitate de prelungire cu acordul partilor prin incheierea unui act aditional, catre ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA POLUL DE CRESTERE TIMISOARA in suprafata totala de 51,72 mp., inscris in Cartea Funciara nr. 38 Timisoara nr. Top 332 si CF colectiv nr. 400874-C1 Timisoara.

Art. 2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA CLADIRI TERENURI P R I M A R, SI DOTARI DIVERSE NICOLAE ROBU BIROU SPATII CU ALTA DESTINATIE SC2016-001096/04.04.2016

R E F E R A T Privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a spatiului din Timisoara, str.Episcop Augustin Pacha, nr.1, SAD 3, catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „Polul de Crestere Timisoara” si incheierea

contractului de comodat Prin cererea cu nr.SC2016-001096/18.01.2016 ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA POLUL DE CRESTERE TIMISOARA solicita atribuirea spatiului din Timisoara, str.Episcop Augustin Pacha nr.1, SAD 3. Acest spatiu este in suprafata totala de 51,72 mp si are un numar de 4 incaperi, inscris in Cartea Funciara nr.38 Timisoara, nr. Top 332, CF colectiv nr.400874-C1. Spatiul a fost verificat prin adresele : - CT2016-2023/31.03.2016 la Compartiment Administrare Fond Funciar - CT2016-2023/28.03.2016 la Biroul Cladiri; - SC2016-2023/01.04.2016 de la Serviciul Juridic, unde se specifica ca pe rolul instantei exista inregistrat dosarul nr.325/30/2010 in care se solicita atribuirea in compensare a imobilului din Timisoara, str.Episcop Augustin pacha nr.1, inscris in CF 400874-C1-U68 Timisoara nr.top 332/XLIX, dosarul avand termen in 18.03.2016. Acest imobil care se solicita in compensare de pe str.A.Pacha nr.1 este SAD 1, el neavand vreo legatura cu imobilul care se doreste a fi atribuit catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „Polul de Crestere Timisoara” si anume SAD-ul 3.

Solicitarea nr. SC2016-001096/18.01.2016 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Polul de Crestere Timisoara a fost analizata in sedinta Comisiei de analiza a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea municipiului Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman, in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara constituita prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.386/01.08.2014, modificata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 91/01.03.2016, din data de 04.04.2016.

In conformitate cu HCL nr.441/16.10.2015 privind aprobarea regulamentului de functionare si organizare a comisiei de analiza a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta, a criteriilor de eligibilitate si selectie pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de atribuire a unui spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta catre asociatii, fundatii, ONG-uri, partide politice, ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA POLUL DE CRESTERE TIMISOARA a indeplinit criteriile de eligibilitate si selectie pentru stabilirea ordinii de prioritate.

In urma evaluarii ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA POLUL DE CRESTERE TIMISOARA a obtinut 65 de puncte.

Astfel, Comisia de analiza a hotarat atribuirea in folosinta gratuita a spatiului din Timisoara, str.Episcop Augustin Pacha nr.1, SAD 3 in suprafata totala de 51,72 mp. prin contract de comodat, catre ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA POLUL DE CRESTERE TIMISOARA. Avand în vedere cele menţionate mai sus;

PROPUNEM: Aprobarea atribuirii in folosinta gratuita prin incheierea unui contract de comodat a spatiului din

Timisoara, str.Episcop Augustin Pacha nr.1, SAD 3, pe o perioada de 1 an cu posibilitate de prelungire cu acordul partilor prin incheierea unui act aditional, catre ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA POLUL DE CRESTERE TIMISOARA in suprafata totala de 51,72 mp, inscris in Cartea Funciara nr. 38 Timisoara nr. Top 332 si CF colectiv nr. 400874-C1 Timisoara.

ADMINISTRATOR PUBLIC, SORIN IACOB DRAGOI DIRECTOR,

LAURA KOSZEGI

SERVICIUL JURIDIC DANIELA STEFAN CONSILIER,

DANIELA BEATRICE CHINDRIS

Cod FP 53-01 ver.1