keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 204/23.04.2019 privind prelungirea contractului de concesiune nr. 76/22.12.2004, incheiat cu DR. BOANGIU DANIELA ELENA ANTOANETA

23.04.2019

Hotararea Consiliului Local 204/23.04.2019
privind prelungirea contractului de concesiune nr. 76/22.12.2004, incheiat cu DR. BOANGIU DANIELA ELENA ANTOANETA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019-7072/22.03.2019 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019-7072/22.03.2019 al Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 15.04.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2019 - 7072/22.03.2019;
Având în vedere Adresa nr. CT2019-390/01.02.2019 a CABINETULUI MEDICAL MEDICINA DE FAMILIE DR.BOANGIU DANIELA ELENA ANTOANETA;
Avand in vedere Extrasul din Procesul Verbal al şedinţei din data de 06.02.2019 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 549/24.10.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impoyite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu,Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba prelungirea contractului de concesiune nr. 76/22.12.2004 si incheierea unui act aditional cu CABINETUL MEDICAL MEDICINA DE FAMILIE DR. BOANGIU DANIELA ELENA ANTOANETA, pentru spatiul din Timisoara, Aleea Inului nr. 2, Cabinet medical nr.3, pe o perioada de 7 ani jumate, incepand cu data de 20.07.2019 până la data de 21.01.2027.

Art.2: Redeventa este stabilita la tariful de 45 lei/mp/an, aprobata prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.442/15.12.2009 privind stabilirea redeventelor aferente contractelor de concesiune pentru cabinete medicale.

Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se incredinteaza Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE II VEST COMPARTIMENT SPAŢII CU ALTĂ DESTINAŢIE II VEST SC2019-7072/22.03.2019

EXPUNEREA DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind prelungirea contractului de concesiune nr.76/22.12.2004, incheiat cu DR.

BOANGIU DANIELA ELENA ANTOANETA

Prin cererea înregistrată cu nr. CT2019-390/01.02.2019, Dr. BOANGIU DANIELA ELENA ANTOANETA, solicită prelungirea contractului de concesiune nr.76/22.12.2004 pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, Aleea Inului, nr.2, cab nr.3, în suprafaţă totala 65,24 mp., din care in folosinta exclusiva 15,89 mp si in comun 49,35 mp din 98,70.

Imobilul situat în Timişoara, Aleea Inului, nr.2, cab. 3, este înscris în CF nr. 400841-C1, Nr. Topografic 400841-C1-U4, se află în proprietatea Primăriei Municipiului Timişoara.

Raportat la faptul că Dr.BOANGIU DANIELA ELENA ANTOANETA, nu are datorii la bugetul local, în şedinţa din data de 06.02.2019 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin HCLMT nr.549/24.10.2018, aproba prelungirea contractului de concesiune nr.76/22.12.2004, pe o perioada de 7 ani jumate, in conformitate cu art 3.2. din contractul de concesiune care prevede urmatoarele: „ Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioada egala cu cel mult jumatate din durata sa initiala, astfel incat durata intregului contract sa nu depaseasca 49 de ani. Contractul de concesiune se va prelungi începând cu data de 20.07.2019 până la data de 21.01.2027.

Redeventa este stabilita la un tarif de 45 lei/mp/an, aprobata prin HCLMT nr.442/15.12.2009 privind stabilirea redeventelor aferente contractelor de concesiune pentru cabinete medicale

Considerăm oportună iniţierea unui proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr.76/22.12.2004 încheiat cu dr. BOANGIU DANIELA ELENA ANTOANETA, pe o perioada de 7 ani jumate, începând cu data de 20.07.2019 până la data de 21.01.2027.

. PRIMAR, VICEPRIMAR, NICOLAE ROBU FARKAS IMRE DIRECTOR, BONCEA MIHAI

Atasament: Referat_specialitate.pdf

ROMANIA JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE II VEST COMPARTIMENT SPATII CU ALTA DESTINATIE II VEST SC2019-7072/22.03.2019

RAPORT DE SPECIALITATE privind prelungirea contractului de concesiune nr.76/22.12.2004, incheiat cu DR. BOANGIU

DANIELA ELENA ANTOANETA

Prin cererea înregistrată cu nr. CT2019-390/01.02.2019, Dr. BOANGIU DANIELA ELENA ANTOANETA, solicită prelungirea contractului de concesiune nr.76/22.12.2004, pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, Aleea Inului, nr.2, cabinet nr.3, în suprafaţă totala 65,24 mp., din care in folosinta exclusiva 15,89 mp si in comun 49,35 mp din 98,70.

Menţionăm faptul că cererea a fost depusă în perioada de valabilitate a contractului. Imobilul situat în Timişoara, Aleea Inului, nr.2, cabinet nr.3, înscris în CF nr. 400841-C1, Nr.

Topografic 400841-C1-U4, se află în proprietatea Primăriei Municipiului Timişoara. Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019-7072/22.03.2019 a Primarului Municipiului

Timişoara şi Proiectul de hotărâre cu privire la prelungirea contractului de concesiune 76/22.12.2004 încheiat cu DR. BOANGIU DANIELA ELENA ANTOANETA.

Raportat la faptul că DR. BOANGIU DANIELA ELENA ANTOANETA, nu are datorii la bugetul local, în şedinţa din data de 06.02.2019 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin HCLMT nr.549/24.10.2018, hotăreşte prelungirea contractului de concesiune nr.76/22.12.2004, pe o perioada de 7 ani jumate, in conformitate cu art 3.2. din contractul de concesiune care prevede urmatoarele: „ Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioada egala cu cel mult jumatate din durata sa initiala, astfel incat durata intregului contract sa nu depaseasca 49 de ani. Contractul de concesiune se va prelungi începând cu data de 20.07.2019 până la data de 21.01.2027.

Redeventa este stabilita la un tarif de 45 lei/mp/an, aprobata prin HCLMT nr.442/15.12.2009 privind stabilirea redeventelor aferente contractelor de concesiune pentru cabinete medicale. Situaţia spaţiului cu altă destinaţie situat în imobilul din Timişoara, Aleea Inului, nr.2, a fost verificată prin adresele : - CT2019 – 390/ 26.03.2019 Compartimentul Administrare Fond Funciar; - CT2019 – 134/03.04.2019 Servicul Juric; - CT 2019- 390/21.03.2019 Biroul Clădiri Terenuri II Vest; Pentru a putea răspunde cerinţelor solicitate de către DR. BOANGIU DANIELA ELENA ANTOANETA şi având în vedere prevederile legale, apreciem că proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr.76/22.12.2004 încheiat cu DR. BOANGIU DANIELA ELENA ANTOANETA, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Timişoara .

DIRECTOR MIHAI BONCEA CONSILIER

DANIELA BEATRICE BOGYIS Cod FO 53-01,ver.1