keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 440/16.10.2015 privind inaintarea catre Guvernul Romaniei a propunerii de emitere a unei Hotarari de Guvern privind trecerea din domeniul privat al Statului in domeniul public al Municipiului Timisoara a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, Piata Victoriei nr.6, ap.II/2

16.10.2015

Hotararea Consiliului Local 440/16.10.2015
privind inaintarea catre Guvernul Romaniei a propunerii de emitere a unei Hotarari de Guvern privind trecerea din domeniul privat al Statului in domeniul public al Municipiului Timisoara a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, Piata Victoriei nr.6, ap.II/2


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2015-17936/17.09.2015 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Procesul Verbal al Comisiei de Analiza a Spatiilor cu Alta Destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea Primariei Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara infiintata prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.12/26.06.2012 si modificata prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.543/31.10.2014, din data de 18.08.2015.
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
In conformitate cu art.8 din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica, modificată;
În baza art.36 alin. (2) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata şi modificată;
În baza art.45, alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba inaintarea catre Guvernul Romaniei a propunerii de emitere a unei Hotarari de Guvern privind trecerea din domeniul privat al Statului in domeniul public al Municipiului Timisoara a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, Piata Victoriei nr.6 (Galeria "HELIOS"), ap.II/2, inscris in Cartea Funciara nr. 400583-C1-U20 Timisoara, nr. top. 400583-C1-U20, urmand ca acesta sa fie trecut ulterior din domeniul public al Municipiului Timisoara in domeniul privat al Municipiului Timisoara.

Art. 2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse, din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Guvernului României;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI