keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 400/27.07.2018 privind prelungirea Contractului de inchiriere nr. 1567/01.02.2013, incheiat cu PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT - ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ TIMIŞ

27.07.2018

Hotararea Consiliului Local 400/27.07.2018
privind prelungirea Contractului de inchiriere nr. 1567/01.02.2013, incheiat cu PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT - ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ TIMIŞ


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 -17509/23.07.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 -17509/23.07.2018 al Directiei Clădiri, Terenuri si Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 24.07.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018 -17509/23.07.2018;
Având în vedere Adresa nr. CT2018-003485/17.07.2018 a PARTIDULUI SOCIAL DEMOCRAT - ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ TIMIŞ;
Având in vedere Extrasul din Procesul Verbal al şedinţei din data de 19.07.2018 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin Hotărârile Consiliului Local nr. 386/2014, nr. 543/2014, nr. 91/01.03.2016, nr. 21/2016, nr. 250/27.06.2017 şi nr. 536/20.12.2017;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se dă acordul pentru realizarea lucrărilor prevăzute in Nota inregistrată cu nr. CT2018-003564/20.07.2018, privind execuţia lucrărilor necesare de reparaţii, reabilitare şi igienizare a elementelor constructive aferente clădirii situate in Timişoara, str. Tudor Vladimirescu, nr. 26, Anexă a prezentei hotărâri.
Art. 2: Se aprobă prelungirea Contractului de inchiriere nr. 1567/01.02.2013, incheiat cu PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT - ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ TIMIŞ, pentru spaţiul din Timisoara, spl. Tudor Vladimirescu nr. 26, pe o perioadă de 3 ani, de la data de 31.01.2019 până la data de 30.01.2022.
Art. 3: Se aprobă incheierea actului aditional.
Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu, şi totodată se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Serviciului Şcoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI SI DOTĂRI DIVERSE II VEST COMPARTIMENTUL SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE SC2018-17509/23.07.2018

EXPUNEREA DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind prelungirea contractului de închiriere nr.1567/01.02.2013, încheiat cu PARTIDUL SOCIAL

DEMOCRAT - ORGANIZAȚIA JUDETEANĂ TIMIȘ

Prin adresa înregistrată cu nr. CT2018-003485/17.07.2018 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

– ORGANIZAȚIA JUDETEANĂ TIMIȘ solicită prelungirea contractului de inchiriere nr.1567/01.02.2013 pe o perioadă de 5 ani.

Comisia de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum si în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin HCL nr. 386/2014, HCL nr. 543/2014, HCL nr. 91/01.03.2016, HCL nr.21/2016, HCL nr. 250/27.06.2017 și HCL nr. 536/20.12.2017, în ședința din data de 19.07.2018 analizează solicitarea depusă de către PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT– ORGANIZAȚIA JUDETEANĂ TIMIȘ și aprobă prelungirea contractului de închiriere nr.1567/16.03.2018, pe o perioada de 3 ani, având în vedere valoarea considerabilă a lucrărilor necesare de reparații, reabilitare și igenizare a spațiului, conform notei inregistrata cu nr. CT2018-003564/20.07.2018.

Precizam ca acest imobil este înscris in CF nr.421817 Timisoara, nr. topo 421817, 421817-C1 și este in proprietatea Muinicipiului Timișoara.

Considerăm oportună încheierea unui proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de inchiriere nr.1567/01.02.2013, pe o perioada de 3 ani incheiat cu PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT - ORGANIZAȚIA JUDETEANĂ TIMIȘ. PRIMAR VICEPRIMAR NICOLAE ROBU FARKAS IMRE

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI SI DOTĂRI DIVERSE COMPARTIMENTUL SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE SC2018-17509/23.07.2018

RAPORT DE SPECIALITATE privind prelungirea contractului de închiriere nr. 1567/01.02.2013, incheiat cu PARTIDUL

SOCIAL DEMOCRAT - ORGANIZAȚIA JUDETEANĂ TIMIȘ

Având în vedere Expunerea de motive nr.SC2018 - a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărîre cu privire la prelungirea contractului de închiriere nr.1567/01.02.2013, pe o perioada de 3 ani incheiat cu PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT - ORGANIZAȚIA JUDETEANĂ TIMIȘ si încheierea actului adițional.

Precizăm că acest imobil este înscris in CF-ul nr.421817, nr. topo 421817-C1 și este in proprietatea Municipiului Timișoara.

Prin adresa îregistrată cu nr. CT20178-395/30.01.2018 Partidul Social Democrat Organizația Judeteană Timiș solicită prelungirea contractului de închiriere nr.1567/01.02.2013, pentru spațiul din Timișoara, splaiul Tudor Vladimirescu nr.26, pe o perioadă de 5 ani, in vederea realizării de investiții semnificative asupra imobilului ce face obiectul contractului.

Având in vedere că Partidul Social Democrat Organizația Judeteană Timiș este cu plata la zi a datoriilor si a faptului că solicitarea a fost depusă in termenul de valabilitate al contractului, in ședința din data de 19.07.2018 Comisia de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum si în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin HCLMT nr. 386/2014, HCL nr. 543/2014, HCL 91/01.03.2016 , HCLnr.21/2016, HCL250/27.06.2017 și HCL nr. 536/20.12.2017, analizează solicitarea depusă de către Partidul Social Democrat Filiala Timiș și hotărăște prelungirea contractului de închiriere nr.1567/01.02.2013 pe o perioada de 3 ani. Prin adresa inregistrata cu nr. CT2018- 003564/20.07.2018 Partidul Social Democrat Organizația Judeteană Timiș motivează necesitatea prelungirii contractului pentru minim 3 ani, valoarea considerabilă a lucrărilor necesare de reparații, reabilitare și igenizare.

Spațiul a fost verificat prin adresele : - CT2018-395/16.03.2018 Serviciul Juridic; - CT2018-395/16.03.2018 Compartimentul Administrare Fond Funciar; - CT2018-395/16.03.2018 Biroul Clădiri Terenuri;

Având in vedere prevederile legale și faptul că pentru a putea răspunde cerințelor solicitate de către PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT – ORGANIZAȚIA JUDETEANĂ TIMIȘ, apreciem că proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 1567/01.02.2013 si incheierea actului aditional, indeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Timișoara . DIRECTOR, MIHAI BONCEA CONSILIER, MARINELA BANDI

Cod FO 53-01,ver.1

Atasament: CI_,_AA.pdf

MUNICIPIUL Anexa TIMIŞOARA la HCL nr. 439/2008 Înregistrat la nr.1567/01.02.2013 CONTRACT DE ÎNCHIRIERE pentru suprafețele locative cu altă destinație decât aceea de locuință Nr. 1567/2013 l. PĂRȚILE CONTRACTANTE MUNICIPIUL TIMISOARA, cu sediul în Timişoara, bv. C. D. Loga nr. 1, cod fiscal 14756536, tel. 0256.408300, fax. 0256.490635, reprezentat prin Primar Nicolae Robu PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT FILIALA TIMIS, cu sediul în Timisoara, P-ta Libertatii nr.4, Cod Fiscal 10591540, înregistrat prin Decizia Civila nr.18/14.08.2001; 30-1/84253, reprezentată prin DI.Titu Bojin-presedinte, a intervenit următorul contract de închiriere . Primul în calitate de locator închiriază în baza HCL nr.295 din 18.12.2012, iar al doilea în calitate de locatar (denumit mai jos chiriaş) ia cu chirie spațiul cu alta destinație decât aceea de locuință situat in Timisoara, Timisoara, Spl. Tudor Vladimirescu nr. 26 înscris în Cartea funciara nr. 18540, nr. top. 17058, 17057. Il. OBIECTUL CONTRACTULUI Art.1. Obiectul contractului constă în închirierea şi exploatarea de către părțile contractante a spațiului în suprafață de 957,41 mp. , inscris in Cartea Funciara nr. 18540, nr. top. 17056, 17057. A.Suprafețele locative folosite în exclusivitate, pentru sediu sunt în suprafată de 957,41 mp, din care anexe în suprafată de 227,27 mp. B.Curtea aferentă clădirii este în suprafață de 1.360,00 mp. Art.2. Predarea-primirea suprafețelor închiriate este consemnată în alăturatul proces-verbal, ce face parte integrantă din prezentul contract. Il. TERMENUL CONTRACTULUI Art.3.Termenul închirierii este de 5 ani, cu începere de la data de 01.02.2013 până ia data de 31.01.2018. La expirarea contractului de închiriere chiriaşul trebuie să-si manifeste intenția prelungiri contractului de închiriere, în scris, cu cel puțin 30 zile înaintea expirării acestuia, în caz contrar contractul de:închiriere se va rezilia de drept. IV. PREȚUL Art.4, Chiria lunară pentru folosirea suprafețelor închiriate este stabilită prin fişa de calcul a chiriei, ce face parte integrantă din prezentul contract, calculată pe baza atr.21 alin.3 din Legea 334/2006 si O.U.G. 40/1999. Chiria lunară va fi reactualizată (modificată) pe durata derulării contractului, prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Timişoara, după realizarea unei dezbateri publice. V. PLATA CHIRIEI Art.5. Plata chiriei se face lunar, cel mai târziu până la expirarea lunii pentru care se face plata. Contul de virament al locatorului Primăria Municipiului Timisoara RO 08 TREZ 621 2130 0205 XXXX deschis la Trezoreria Municipiului Timisoara, Contul de virament al chiriaşului ROB5RNCB0249049289580001 deschis la BCR TIMISOARA. MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA PATRIMONIU MARTIN STAIA SPONSABIL DIRECTIE

2 Art.6. Nerespectarea termenului de plată, respectiv ultima zi a lunii pentru care se face plata, se penalizează cu 0,5% pe zi întârziere din suma datorată. După perioada de 60 zile contractul este reziliat de drept. În termen de 7 zile chiriaşul se obligă să pună la dispoziția locatorului spațiul în cauză. VI, OBLIGAȚIILE LOCATORULUI Art.7. a) Să predea suprafața locativă închiriată pe bază de proces-verbal de predare-primire, la standardele şi condițiile de funcționare normale. b) Să controleze modul cum este folosită si întreținută de câtre chiriaş suprafața locativă nene si să se ia măsurile ce se impun în vederea unei bune întrețineri, a folosirii judicioase si potrivit estinației. VII. OBLIGAȚIILE CHIRIAŞULUI Art.8. a) Să plătească chiria la termenul si în condițiile stipulate prin contractul de închiriere, b) Să elibereze spațiul la data împlinirii termenului prevăzut în contractul de închiriere, sau a încetării acestuia în orice alt mod, c) Să comunice cu cel puțin 30 zile înainte de eliberare, intenția de a renunța la folosința spațiului închiriat sau a unei părți din acesta. d) La încetarea contractului să predea spațiul închiriat în întregime în stare bună, inclusiv cu îmbunătățirile aduse prin lucrările de separare şi modernizare executate pe perioada derulării contractului, liber de orice sarcini. VIII. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ Art.9. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare, pârțile contractante datorează despăgubiri, conform legilor în vigoare. Chiriaşul răspunde de stricăciunile şi distrugerile de orice natură, provocate imobilului din culpa sa. Art.10. Forța majoră, legal invocată şi dovedită, apără de răspundere părțile, cu obligația înştiințării în termen de 3 zile de la producerea evenimentului. Cazul de forță majoră se va comunica celeilalte părți de către partea interesată, prin telex, fax, telefon, urmat de o scrisoare recomandată cu mențiunea constatării evenimentului de acest gen de către organele competente, IX. CLAUZE SPECIALE Art.11. 1) La expirarea contractului de închiriere acesta poate fi prelungit numai cu acordul scris al părților. 2) Contractul de închiriere poate fi reziliat din inițiativa locatorului în următoarele situații: a. Neacceptarea clauzei privind actualizarea anuală a chiriei, b. În cazul schimbării destinaţiei spațiului închiriat, fără acordul scris al locatorului; c. În cazul subînchirierii sau folosirii spațiului prin asociere fără acordul scris al locatorului;, d.Tacita relocațiune nu este permisă. 3) Contractul de închiriere se reziliază de drept fâră punerea în întârziere a chiriaşului. a.În momentul încetării activității pentru care chiriaşul a fost autorizat, indiferent de motivul acestei încetări; b.De la data emiterii Hotărârii Consiliului Local de aprobare a Planului Urbanistic de Detaliu sau a Planului Urbanistic de Zonă, care schimbă destinația anumitor spații; c. Pentru neplata chiriei pe durata de 60 de zile; d. De la data emiterii Hotărârii Consiliului Local prin care se hotărăşte vânzarea, prin licitaţie publică, a anumitor spații cu altă destinație decât aceea de locuință. e. Contractul de închiriere se reziliază de drept fără punerea în întârziere a chiriaşului, dacă acesta nu şi-a achitat obligațiile ce-i revin din cheltuielile comune pe o perioadă de 3 luni. 4) Locatiunea inceteaza de drept , odata cu schimbarea titularului dreptului de proprietate asupra spatiului. MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA PATRIMONIU MARTIN STAIA RESPONSABIL DIRECTIE

3 5) În cazul rezilierii sau încetării contractului de închiriere, chiriaşul nu va putea emite pretenții privind restituirea sumelor investite pe perioada contractului pentru diferite lucrări de întreținere şi amenajări ale spațiului închiriat. 6) Pentru spaliile închiriate urmare a licitării chiriei, caietul de sarcini face parte integrantă a contractului de închiriere. şi "neuz" în cadrul prezentului contract, după cum urmează: - a, "Uzul" reprezintă folosirea (exploatarea) efectivă, cu caracter de continuitate, pe toată durata contractului, a spațiului închiriat, Prin "caracter de continuitate” părțile înţeleg folosirea (exploatarea) spațiului conform destinaţiei avute în vedere la încheierea contractului, fără întreruperi, cu excepția situațiilor j prevăzute la art. 13. | | Art. 12. Prin acordul de voință, părțile contractante convin să definească înțelesul noțiunilor de "uz" | | | i ) - b. "Neuzul" reprezintă nefolosirea (neexploatarea), totală sau parțială a spaţiului, conform destinaţiei sale, ori întreruperi ale folosinţei (exploatării), mai mari de 60 zile în cursul unui an calendaristic. Art.13. Nu constituie situații de "neuz" următoarele întreruperi în folosința (exploatarea) continuă a spațiului. a) concediul de odihnă al chiriaşului sau personalului acestuia, de cel mult 30 zile într-un an calendaristic. b) efectuarea unor lucrări de reamenajare, modernizare sau reparație, de cel mult 90 zile într-un an calendaristic. c) afectarea spațiului urmare a unor evenimente definite ca "forță majoră" (incendii, inundații, cutremur etc.). Art.14. Neuzul de către chiriaş a spaţiului dă dreptul locatorului la rezilierea de plin drept a prezentului contract. Părţile contractante acceptă faptul că închirierea spațiului are drept scop desfăşurarea de către chiriaş a unor activități în beneficiul clientelei sale, care este parte a comunității locale şi că aceste activități trebuie să aibă un caracter de continuitate. Art.15, Situaţia de neuz se constată de către inspectorii de specialitate împuterniciți de către Primăria Municipiului Timişoara prin întocmirea unor procese-verbale de constatare. Art.16. În cazul rezilierii contractului de închiriere, locatarul care nu predă spațiul va plăti o despăgubire de folosință egala cu cuantumul chiriei lunare, până la data predării efective, Art.17. În situația în care Primăria hotărăşte consolidarea imobilului în care se găseşte spațiul, dacă execuţia lucrărilor de consolidare necesită încetarea activității chiriaşului , acesta va evacua spațiul. Art.18. Chiriaşul se obligă ca în termen de 60 de zile de la semnarea contractului să prezinte releveul spațiului deținut întocmit de un proiectant autorizat. În cazul constatării unor diferențe între schița prezentată şi releveul întocmit, se vor face modificările corespunzătoare în contractul de închiriere. i Costul aferent întocmirii releveului NU va fi scăzut din suma reprezentând chiria datorată. | MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA PATRIMONIU MARTIN STAIA RESPONSABIL DIRECTIE

4 X. LITIGII Art.19. Litigiile de orice fel decurgând din executarea prezentului contract de închiriere sunt de competența instanței judecătoreşti de drept comun. Dreptul aplicabil părților contractante este dreptul român. Prezentul contract se încheie azi în 4 exemplare, din care unul pentru locatar. LOCATOR, LOCATAR, MUNICIPIUL TIMISOAR. PARTIDUL SOCIAL DEMGERAT PRIMAR, Na FILIALA TIMIS NICOLAE ROBU reprezentata prin PRESEDINTE „DI TITU BO SERVI JURIDIC, Sopân iitĂ- DIRECTIA PATRIMONI RESPONSABIL DIRECTIE, MARTIN STAIA RESPONSABIL BIROU, EGI 7 MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA PATRIMONIU MARTIN STAIA RESPONSABIL DIRECTIE

MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE BIROUL SPATII CU ALTA DESTINATIE ACT ADITIONAL NR.1/19.04.2018 la contractul de inchiriere nr.1567/01.02.2013 pentru spatiul cu alta destinatie din Timisoara, str.Tudor Vladimirescu nr.26, incheiat cu PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT - FILIALA TIMIS Prezentul act aditional se incheie in baza HCLMT nr.171/03.04.2018 si a adresei inregistrata cu nr. CT2018-395/30.01.2018 a PARTIDULUI SOCIAL DEMOCRAT - FILIALA TIMIS, dupa cum urmeaza: I. Partile contractante MUNICIPIUL TIMISOARA, prin Consiliul Local al Municipiului Timisoara, cu sediul in Timisoara, Bv.C.D.Loga nr. 1, TEL.0256/408300, avand codul fiscal R 32937000 si contul curent RO08TREZ621214A300330XXXX, deschis la Trezoreria Timisoara, reprezentat prin d-nul Nicolae Robu - Primar in calitate de LOCATOR, pe de o parte si PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT - FILIALA TIMIS, cu sediul in Timisoara, Piata Libertatii nr.4, jud.Timis, CIF 10591540, reprezentata prin Presedinte interimar Calin Dobra, in calitate de LOCATAR, pe de altagarterla sediul locatorului Bv.C.D.Loga nr.1, Timisoara, de comun acord au hotarat urmatoarele: A “a ză Br, Art.1. Se prifiingeste Ara contractului de inchiriere incepand cu data de 01.02.2018 si pana la data de 31.04.2015 rapi 1) AF ramin neschimbate . prezentul act aditional in 4 exemplare, din care unul pentru locatar. LOCATAR, PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT — FILIALA TIMIS reprezentata prin Pr edinte interimar CALIN CONSILIER JURIDIC, BANIELA STPEAN PT. DIRECTOR MIHAI BONCEA E SEF BIROU DANIELA BEATRICE BOGYIS

Atasament: Anexa_-nota.pdf

NOTA Privind executia lucrarilor necesare de reparatii,reabilitare si igienizare a elementelor consiructive aferente cladirii situate in Timisoara, str. Tudor Vladimirescu, nr. 26 Imobilul pentru care se solicita prelungirea termenului de inchiriere si pentru care este necesara realizarea lucrarilor este amplasat in Timisoara, str. Tudor Vladimirescu nr. 26, avand un regim de inaltime S+P+E+M (subsol + parter + etaj + mansarda) si o suprafata construita (amprenta la sol a constructiei) de 250 mp. in vederea asigurarii conditiilor corespunzatoare de exploatare a cladirii este necesara si oportuna realizarea unor lucrari vizand repararea, reabilitarea si iglenizarea unor elemente constructive ale acesteia precum si a instalatiilor interioare (sanitare, termice si siectrice). Reparatiile/reabilitarile se vor executa la toate cele patru niveluri ale cladirii si vor viza În principal urmatoarele categorii de lucrari: - Refacere hidroizalatii (subsol) - Refacere tencuieli (subsol) - Zugraveli sivopsitorii (subsol + parter + etaj + mansarda) - Reparatii la instalatiile sanitare (subsol + parter + etaj) - Reparatii la instalatiile termice (parter * etaj + mansarda) - Reparatii la instalatiile electrice (subsol + parter + etaj * mansarda) - Reparatii tamplarie usi si ferestre (subsol + parter + siaj + mansarda) - Inlocuire invelitoare, inclusiv a asierealei lemnoase si tiglelor invelitorii (mansarda) Lucrarile vor avea in vedere inlocuirea tuturor slementelor si subansamblelor constructive depreciate si reabilitarea (dupa caz) a celor uzate fizic. Costul estimativ al executiei lucrarilor: 30 000 Euro Avand in vedere valoarea considerabila a lucrarilor si capacitatea relativ limitata de plata a locatarului, apreciem ca lucrarile se vor întinde pe o perioada de minim 3 ani a A A SS O , d Up. a sa E lo o n sf E a

ROMANIA Tudetul Timis Directia Cladiri Terenuri şi Dotari Primaria Municipiului Timisoara Divorse Timişoara 02) Captrată Kwropeană a Culturii S-a inregistrat cu numarul : CT2018-003564 din 20.07.2018 13, Birou SAD / DP080 Prelungire contract de închiriere -ONG/Fundatti/AsociatiiV/Pattide Politice Am preluat de la Pirma: PSD-ORG.IUDETEANA TIMIS Cu adresa; Timisoara SPLT. VLADIMIRESCU nr.26 Total 2 file Termen de rezolvare: 19.08.2018 Obs, COMPLETARE LA ADR Termen directie: 04.08.2018 CT2018-003485/17,07.2018-PT " PRELUNGIRE CTR DE INCH NR. 1567/01,.02,2013 Timisoara, la 20.07.2018 SPA Bu TERT CadFO+-24 - 01, la 2 | i