keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 310/26.06.2014 privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, P-ţa Libertăţii nr. 1, către Compartimentul Judeţean de Dezvoltare Rurală Timiş

26.06.2014

Hotararea Consiliului Local 310/26.06.2014
privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, P-ţa Libertăţii nr. 1, către Compartimentul Judeţean de Dezvoltare Rurală Timiş


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. CT2014-001362-20.05.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere adresa nr. CT2014-001361/21.03.2014 a Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Timiş;
Având în vedere adresa nr. CT2014-001362/21.03.2014 a Compartimentului Judeţean de Dezvoltare Rurală Timiş;
Având în vedere Extrasul din procesul verbal al sedintei din data de 03.04.2014 a Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.12/26.02.2013, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 479/24.09.2013;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36.alin.2 lit.(c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se atribuie spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, P-ţa Libertăţii nr. 1 compus din 2 incaperi cu suprafata utila totala de 40 m.p., pe baza de contract de inchiriere, pe o perioada de un an, la un tarif de 2 Euro/m.p./lună catre Compartimentul Judeţean de Dezvoltare Rurală Timiş
Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Valorificare Spaţii cu Altă Destinaţie din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifrudă al Primarului;
- Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Timiş;
- Compartimentului Judeţean de Dezvoltare Rurală Timiş;
- Mass-media locale;


Presedinte de sedinta
DOREL BOGLUŢ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA APROBAT CABINET VICEPRIMAR PRIMAR BIROUL VALORIFICARE S.A.D. NICOLAE ROBU NR. CT2014-001362/20.05.2014

REFERAT Prin contractul de închiriere nr. 591/1999, s-a atribuit către Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Timiş spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Timişoara, P-ţa Libertăţii nr. 1, în suprafaţă de 549,73 mp. Prin adresa înregistrată cu nr. CT2014-001361/21.03.2014 Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Timiş a comunicat către Primăria Municipiului Timişoara renunţarea la 40 mp din suprafaţa închiriată prin contractul menţionat mai sus, ca urmare a desprinderii Compartimentului de Dezvoltare Rurală Timiş din Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Timiş. Prin cererea nr. CT2014-001362/21.03.2014 Compartimentul Judeţean de Dezvoltare Rurală Timiş solicită închirierea spaţiului în suprafaţă de 40 mp. Compartimentul Judeţean de Dezvoltare Rurală Timiş s-a desprins din Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Timiş, fiind în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. În urma analizării solicitării nr. CT2014-001362/21.03.2014 în Comisia de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara constituită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 12/2012, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 479/24.09.2013, din data de 03.04.2014, comisia a avizat favorabil solicitarea Compartimentului Judeţean de Dezvoltare Rurală Timiş.

Având în vedere cele prezentate,

PROPUNEM :

1. Aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara a unui proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de închiriere pe un an cu Compartimentul Judeţean de Dezvoltare Rurală Timiş, pentru suprafaţa de 40 mp, din spaţiul situat în Timişoara, P-ţa Libertăţii nr.1, la un tarif de 2 Euro/mp/lună.

VICEPRIMAR TRAIAN STOIA

RESPONSABIL BIROU

LAURA KOSZEGI

SECRETAR IOAN COJOCARI

CONSILIER CRISTIAN CĂRĂBAŞ

AVIZAT SERVICIUL JURIDIC