keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 305/14.06.2019 privind prelungirea contractului de concesiune nr. 49/28.10.2004 având ca obiect exploatarea spaţiului în care funcţionează Cabinet particular policlinic ALGOMED S.R.L., situat în Timişoara, str. Teiului nr. 7, cabinet nr. 16

14.06.2019

Hotararea Consiliului Local 305/14.06.2019
privind prelungirea contractului de concesiune nr. 49/28.10.2004 având ca obiect exploatarea spaţiului în care funcţionează Cabinet particular policlinic ALGOMED S.R.L., situat în Timişoara, str. Teiului nr. 7, cabinet nr. 16


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019-13226/29.05.2019 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate SC2019-13226/29.05.2019 al Compartimentului Spaţii cu Altă Destinaţie II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 30.05.2019 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019 - 13226/29.05.2019;
Având în vedere Adresa nr. CT2019-001014/12.03.2019, a Dr. Goldiş Eugen Adrian, titular al Cabinetului particular policlinic ALGOMED S.R.L.;
Având în vedere Extrasul din Procesul Verbal al şedinţei din data de 14.03.2019 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 549/24.10.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă prelungirea contractului de concesiune nr. 49/28.10.2004 încheiat cu Dr. Goldiş Adrian, titular al Cabinetului particular policlinic ALGOMED S.R.L., având ca obiect exploatarea spaţiului în care funcţionează Cabinet particular policlinic ALGOMED S.R.L, format din 1 încăpere, în suprafaţă totală de 27,33 mp din care în folosinţă exclusivă 15,85 mp şi în comun 11,48 mp din 366,63 mp situat în Timişoara, str. Teiului, nr. 7, etaj II, cabinet 16, identificat prin CF 429627 Timişoara, Nr. Topografic 429627, Nr. CF individual 429627-C1-U17 Timişoara, pe o perioada de 7 ani şi 6 luni, începând cu data de 21.07.2019 până la data de 20.01.2027.

Art. 2: Se aprobă încheierea actului adiţional.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Serviciului Şcoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE II VEST COMPARTIMENT SPAŢII CU ALTĂ DESTINAŢIE II VEST SC2019-13226/29.05.2019

EXPUNEREA DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind prelungirea contractului de concesiune nr.49/28.10.2004 având ca obiect

exploatarea spaţiului în care funcţionează Cabinet particular policlinic ALGOMED S.R.L., situat în Timişoara, str. Teiului nr. 7, cabinet nr.16

Prin cererea înregistrată cu nr. CT2019-001014/12.03.2019, Dr. Goldiş Eugen Adrian,

titular al Cabinetului particular policlinic ALGOMED S.R.L., solicită prelungirea contractului de concesiune nr.49/28.10.2014, pentru spaţiul format din 1 încăpere, în suprafaţă totală de 27,33 mp din care în folosinţă exclusivă 15,85 mp şi în comun 11,48 mp din 366,63 mp situat în Timişoara, str. Teiului, nr.7, etaj II, cabinet 16.

Imobilul situat în Timişoara, str. Teiului, nr.7, etaj II, cabinet 16, înscris în CF 429627 Timişoara, Nr. Topografic 429627, Nr CF individual 429627-C1-U17 Timişoara, este în proprietatea Municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

Raportat la faptul că Dr. Goldiş Adrian, titular al Cabinetului particular policlinic ALGOMED S.R.L., nu are datorii la bugetul local, în şedinţa din data de 14.03.2019 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin HCLMT nr.549/24.10.2018, s-a hotărât prelungirea contractului de concesiune nr. 49/28.10.2004 având ca obiect exploatarea spaţiului în care funcţionează Cabinetul Medical, situat în Timişoara, str. Teiului nr. 7, etaj II, cabinet nr.16, pe o perioada de 7 ani şi 6 luni începând cu data de 21.07.2019 până la data de 20.01.2027.

Considerăm oportună iniţierea unui proiect de hotărâre privind privind prelungirea contractului de concesiune nr. 49/28.10.2004 având ca obiect exploatarea spaţiului în care funcţionează Cabinetul particular policlinic ALGOMED S.R.L., situat în Timişoara, str. Teiului nr. 7, etaj II, cabinet nr.16, pe o perioada de 7 ani şi luni, începând cu data de 21.07.2019 până la data de 20.01.2027.

PRIMAR, VICEPRIMAR, NICOLAE ROBU FARKAS IMRE DIRECTOR, BONCEA MIHAI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

Cod FO 53-01,ver.1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE II VEST COMPARTIMENT SPAŢII CU ALTĂ DESTINAŢIE II VEST SC2019-13226/29.05.2019

RAPORT DE SPECIALITATE privind prelungirea contractului de concesiune nr.49/28.10.2004 având ca obiect

exploatarea spaţiului în care funcţionează Cabinet particular policlinic ALGOMED S.R.L., situat în Timişoara, str. Teiului nr. 7, cabinet nr.16

Prin cererea înregistrată cu nr. CT2019-001014/12.03.2019, Dr. Goldiş Eugen Adrian, titular al Cabinetului particular policlinic ALGOMED S.R.L., solicită prelungirea contractului de concesiune nr.49/28.10.2014, pentru spaţiul format din 1 încăpere, în suprafaţă totală de 27,33 mp din care în folosinţă exclusivă 15,85 mp şi în comun 11,48 mp din 366,63 mp situat în Timişoara, str. Teiului, nr.7, etaj II, cabinet 16.

Menţionăm faptul că cererea a fost depusă în perioada de valabilitate a contractului. Imobilul situat în Timişoara, str. Teiului, nr.7, etaj II, cabinet 16, înscris în CF 429627

Timişoara, Nr. Topografic 429627, Nr CF individual 429627-C1-U17 Timişoara, este în proprietatea Municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

Având în vedere Expunerea de motive SC2019-13226/29.05.2019 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre cu privire la prelungirea contractului de concesiune nr.49/28.10.2004 având ca obiect exploatarea spaţiului în care funcţionează Cabinet Medical, situat în Timişoara, str. Teiului nr. 7, etaj II, cabinet 16.

Redevenţa aferentă cabinetului medical rămâne aşa cum a fost stabilit, respectiv 70 lei/mp/an, conform anexei la HCL nr.442/2009.

Raportat la faptul că Dr. Goldiş Adrian, titular al Cabinetului particular policlinic ALGOMED S.R.L., nu are datorii la bugetul local, în şedinţa din data de 14.03.2019 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin HCLMT nr.549/24.10.2018, s-a hotărât prelungirea contractului de concesiune nr. 49/28.10.2004 având ca obiect exploatarea spaţiului în care funcţionează Cabinetul Medical, situat în Timişoara, str. Teiului nr. 7, etaj II, cabinet nr.16, pe o perioada de 7 ani şi 6 luni începând cu data de 21.07.2019 până la data de 20.01.2027. Situaţia spaţiului cu altă destinaţie situat în Timişoara, str.Teiului, nr.7, situat la etaj II, cabinet nr.16, a fost verificată prin adresele : - CT2019 – 001014, 005138/03.04.2019 - Compartimentul Administrare Fond Funciar; - CT2019- 1040/16..04.2019 Servicul Juric; - CT2019- 001014, 005138/02.04.2019 Biroul Clădiri Terenuri II Vest;

Cod FO 53-01,ver.1

Pentru a putea răspunde cerinţelor solicitate de către Dr. Goldiş Adrian şi având în vedere prevederile legale, apreciem că proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 49/28.10.2004 având ca obiect exploatarea spaţiului în care funcţionează Cabinetul particular policlinic ALGOMED S.R.L., situat în Timişoara, str. Teiului nr. 7, etaj II, cabinet 16, pe o perioada de 7 ani si 6 luni, începând cu data de 21.07.2019 până la data de 20.01.2027, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Timişoara .

DIRECTOR,

BONCEA MIHAI CONSILIER, RUSĂNESCU-HARMATI EDINA