keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 199/08.05.2015 privind atribuirea spatiului comercial din Timisoara, bv. Gen. I.Dragalina nr. 38-42 catre COJOCARU ARMANDO GIANINI

08.05.2015

Hotararea Consiliului Local 199/08.05.2015
privind atribuirea spatiului comercial din Timisoara, bv. Gen. I.Dragalina nr. 38-42 catre COJOCARU ARMANDO GIANINI


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SJ.2015-503/02.04.2015 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresele Serviciului Juridic inregistrate cu nr. SJ.2015-503/25.03.2015 si SJ.2015-503/01.04.2015;
Avand in vedere Sentinta Civila nr. 1641/01.04.2014 pronuntata de Tribunalul Timis, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal si Copia minutei deciziei civile definitive nr. 2085 din 24.03.2015 a Curtii de Apel Timisoara in care se arata faptul ca a fost respins recursul declarat de Municipiul Timisoara prin Primar si Consiliul Local al mun. Timisoara-Comisia de Analiza a Spatiilor cu alta destinatie Timisoara impotriva Sentintei Civile nr. 1641/01.04.2014 si a obligat Municipiul Timisoara prin Primar si Consiliul Local - Comisia de Analiza a Spatiilor cu alta destinatie la emiterea unei hotarari prin care sa fie atribuit d-lui COJOCARU ARMANDO GIANINI spatiul comercial din Timisoara, bv. Gen. I. Dragalina, nr.38-42;
Avand in vedere art.5, alin.(1), lit.k) din Legea 341/2004 - recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989;
În conformitate cu prevederile art.36, alin.(2), lit.c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba atribuirea spatiului comercial din Timisoara, bv. Gen. I. Dragalina, nr.38-42 catre beneficiarul Legii nr. 341/2004 dl. COJOCARU ARMANDO GIANINI, in baza Sentintei Civile nr. 1641/01.04.2014 pronuntata de Tribunalul Timis, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal si a Copiei minutei deciziei civile definitive nr. 2085 din 24.03.2015 a Curtii de Apel Timisoara

Art. 2: Atribuirea spre inchiriere a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, bv. Gen. Dragalina nr.38-42, cu o suprafata de 93,15 m.p, inscris in Cartea Funciara nr.400857-C1-U4 Timisoara, nr. top. 17349,17353-173456/2 CII in proprietatea Statului Roman, in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, se face fara licitatie la un tarif de 10 Euro/m.p./luna pe o perioada de trei ani.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse prin Biroul Valorificare Spatii cu Alta Destinatie din cadrul Primariei Municipiului Timisoara

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Domnului Cojocaru Armando Gianini;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA APROBAT ADMINISTRATOR PUBLIC PRIMAR DIRECTIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE NICOLAE ROBU BIROUL VALORIFICARE S.A.D Nr.SJ.2015-503/02.04.2015

REFERAT Privind atribuirea spatiului comercial din Timisoara, bv. Gen. I. Dragalina nr.38-42

catre COJOCARU ARMANDO GIANINI

Prin adresele cu nr. SJ.2015-503/25.03.2015 si SJ.2015-503/01.04.2015, Serviciul Juridic a comunicat

Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse, Biroului Valorificare Spatii cu alta Destinatie, Sentinta Civila nr. 1641/01.04.2014 pronuntata de Tribunalul Timis, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal si Copia minutei deciziei civile definitive nr. 2085 din 24.03.2015 a Curtii de Apel Timisoara in care se arata faptul ca a fost respins recursul declarat de Municipiul Timisoara prin Primar si Consiliul Local al mun. Timisoara-Comisia de Analiza a Spatiilor cu alta destinatie Timisoara impotriva Sentintei Civile nr. 1641/01.04.2014 si a obligat Municipiul Timisoara prin Primar si Consiliul Local- Comisia de Analiza a Spatiilor cu alta destinatie la emiterea unei hotarari prin care sa fie atribuit d-lui COJOCARU ARMANDO GIANINI spatiul comercial din Timisoara, bv. Gen. I. Dragalina, nr.38-42.

In sedinta din data de 02.04.2015 a a Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara constituită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 12/2012, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 543/31.10.2014, s-a analizat situatia spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, bv. Gen. Dragalina nr.38-42 hotarandu-se sa propunem Consiliului Local al Municipiului Timisoara un proiect de hotarare privind atribuirea spatiului comercial din Timisoara, bv. Gen. I. Dragalina, nr.38-42 catre beneficiarul Legii nr. 341/2004, dl COJOCARU ARMANDO GIANINI, in baza Sentintei Civile nr. 1641/01.04.2014 pronuntata de Tribunalul Timis, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal si Copiei minutei deciziei civile definitive nr. 2085 din 24.03.2015 a Curtii de Apel Timisoara

Spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, bv. Gen. Dragalina nr.38-42, cu o suprafata de 93,15 m.p, este inscris in Cartea Funciara nr.400857-C1-U4 Timisoara, nr. top. 17349, 17353- 173456/2 CII in proprietatea Statului Roman, in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara a fost atribuit in baza procesului verbal de licitatie cu nr. SC2013-18436/20.02.2014, către CONTRAS GHEORGHE VIOREL INTREPRINDERE INDIVIDUALA, incheindu-se contractul de inchiriere nr. 1574/21.02.2014, urmand a reglementa juridic situatia raporturilor de locatiune cu locatorul actual al acestui spatiu.

Avand in vedere cele de mai sus:

PROPUNEM

1. Aprobarea de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara a unui proiect de hotarare privind

atribuirea spatiului comercial din Timisoara, bv. Gen. I. Dragalina, nr.38-42 catre beneficiarul Legii nr. 341/2004 dl COJOCARU ARMANDO GIANINI, in baza Sentintei Civile nr. 1641/01.04.2014 pronuntata de Tribunalul Timis, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal si a Copiei minutei deciziei civile definitive nr. 2085 din 24.03.2015 a Curtii de Apel Timisoara

2. Aprobarea atribuirii spre inchiriere fara licitatie a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta

din Timisoara, bv. Gen. Dragalina nr.38-42, cu o suprafata de 93,15 m.p, inscris in Cartea Funciara nr.400857- C1-U4 Timisoara, nr. top. 17349,17353-173456/2 CII in proprietatea Statului Roman, in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara la un tarif de 10 Euro/m.p./luna pe o perioada de trei ani.

ADMINISTRATOR PUBLIC PT SECRETAR

SORIN IACOB DRAGOI SIMONA DRAGOI

DIRECTOR

LAURA KOSZEGI

SEF BIROU VALORIFICARE SAD CONSILIER

MARINELA BANDI LIDIA APAHIDEAN

AVIZAT JURIDIC