keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 379/17.07.2018 privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 1542/14.07.2010 si a contractului de inchiriere nr. 1133/04.07.2000, incheiate cu SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.

17.07.2018

Hotararea Consiliului Local 379/17.07.2018
privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 1542/14.07.2010 si a contractului de inchiriere nr. 1133/04.07.2000, incheiate cu SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-12070/22.05.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-12070/22.05.2018 al Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 05.07.2018, Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 12070/22.05.2018;
Având în vedere Adresa nr. CT2018-001796/18.04.2018 a SOCIETATII DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.;
Având în vedere Adresa nr. SC2018-005757/12.03.2018 a SOCIETATII DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.;
Avand in vedere Extrasul din Procesul Verbal al şedinţei din data de 10.05.2018 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin Hotărîrile Consiliului Local nr. 386/2014, nr. 543/2014, nr. 91/01.03.2016, nr.21/2016 si nr. 250/27.06.2017;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba prelungirea contractului de inchiriere nr. 1133/04.07.2000 si incheierea unui act aditional cu SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A., pentru spatiul din Timisoara, str. Gheorghe Doja nr. 58, pe o perioada de 3 ani, incepand cu data de 14.04.2018 pana la data de 13.04.2021.

Art. 2: Se aproba prelungirea contractului de inchiriere nr. 1542/14.07.2010 si incheierea unui act aditional cu SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A., pentru spatiul din Timisoara, Piata Romanilor nr.1, pe o perioada de 3 ani, incepand cu data de 14.07.2018 pana la data de 13.07.2021

Art. 3: Cu aducerea la indeplinire se incredinteaza Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Societăţii de Transport Public Timişoara S.A.;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMANIA JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE BIROUL SPATII CU ALTA DESTINATIE SC2018-12070/22.05.2018

EXPUNEREA DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTARARE

Privind prelungirea contractului de inchiriere nr.1542/14.07.2010 si a contractului de inchiriere nr.1133/04.07.2000, incheiate cu SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.

Ca urmare a cererilor cu nr. SC2018-005757/12.03.2018 si nr. CT2018-001796/18.04.2018 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA solicita prelungirea contractelor de inchiriere nr.1542/14.07.2010, pentru spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, Piata Romanilor nr.1, in suprafata de 52,99 mp., si nr. 1133/04.07.2000, pentru spatiul din Timisoara, str.Gheorghe Doja nr.58, in suprafata de 12,50 mp..

Comisia de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara, precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin HCLMT nr. 386/2014, HCL 543/2014, HCL 91/01.03.2016, HCL nr.21/2016 si HCL nr.250/27.06.2017, in sedinta din data de 10.05.2018 a aprobat prelungirea contractelor de inchiriere nr.1542/14.07.2010 si nr.1133/04.07.2000, incheiate cu SOCIETATEA DE TRANSPOT PUBLIC TIMISOARA SA, pe o perioada de 3 ani.

Precizam ca imobil din Timisoara, Piata Romanilor nr.1, este inscris in CF nr.401555-C2 Timisoara, nr. top 401555-C2-U6, iar imobilul din Timisoara, str. Gheorghe Doja nr.58 este inscris in CF nr.4712, nr. Top 11767.

Avand in vedere ca SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA, este cu plata la zi a datoriilor catre bugetul local, consideram oportună initierea unui proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de inchiriere nr.1542/14.07.2010 pentru spatiul din Timisoara, Piata Romanilor nr.1, pe o perioada de 3 ani, incepand cu data de 14.07.2018 pana la data de 13.07.2021, precum si prelungirea contractului de inchiriere nr.1133/04.07.2000 pentru spatiul din Timisoara, str.Gheorghe Doja nr.58, pe o perioada de 3 ani, incepand cu data de 14.04.2018 pana la data de 13.04.2021

PRIMAR VICEPRIMAR NICOLAE ROBU FARKAS IMRE

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMANIA JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE BIROUL SPATII CU ALTA DESTINATIE SC2018-12070/22.05.2018

RAPORT DE SPECIALITATE privind prelungirea contractului de inchiriere nr.1542/14.07.2010 si a contractului de inchiriere nr.1133/04.07.2000, incheiate cu SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.

Având in vedere Expunerea de motive nr. SC2018-12070/22.05.2018 a Primarului Municipiului

Timisoara si Proiectul de hotarire cu privire la prelungirea contractului de inchiriere nr.1542/14.07.2010 si a contractului de inchiriere nr.1133/04.07.2000, incheiate cu SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.

Prin contractul de inchiriere nr.1133/2000, a fost inchiriat spatiul din Timisoara, str.Gheorghe Doja nr.58, in suprafata de 12,50 mp., precizam ca acest imobil este inscris in CF nr.4712 Timisoara, nr. Top 11767.

Prin contractul de inchiriere nr.1542/14.07.2010, a fost inchiriat spatiul din Timisoara, Piata Romanilor nr.1, in suprafata de 52,99 mp., precizam ca acest imobil este inscris in CF nr.1052 Timisoara, nr. Top 6848-6849/1/1.

Prin cererile cu nr. CT2018-001796/18.04.2018 si nr.SC2018-005757/12.03.2018 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA solicita prelungirea contractului de inchiriere nr.1542/14.07.2010, pentru spatiul din Timisoara, str.Gheorghe Doja nr.58 si pentru spatiul din Timisoara, Piata Romanilor nr.1.

Avand in vedere faptul ca solicitarile SOCIETATII DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. au fost despuse in termen, iar societatea este cu plata la zi a datoriilor catre bugetul local, in sedinta din data de 10.05.2018 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum si în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin HCLMT nr. 386/2014, HCL 543/2014, HCL 91/01.03.2016, HCL nr.21/2016 si HCL250/27.06.2017, hotaraste prelungirea contractului de inchiriere nr1542/14.07.2010 pentru spatiul din Timisoara, Piata Romanilor nr.1, pe o perioada de 3 ani, incepand cu data de 14.07.2018 pana la data de 13.07.2021, precum si prelungirea contractului de inchiriere nr.1133/04.07.2000 pentru spatiul din Timisoara, str.Gheorghe Doja nr.58, pe o perioada de 3 ani, incepand cu data de 14.04.2018 pana la data de 13.04.2021.

Spatiile a fost verificat prin adresele : - CT2018-001796/03.07.2018 si nr. CT2018-1796/12.06.2018 Serviciul Juridic; - CT2018-001796/23.05.2018 si nr.CT 2018-001796/23.05.2018 Biroul Cladiri Terenuri;

Fata de cele precizate mai sus, apreciem ca proiectul de hotarire privind prelungirea contractului de inchiriere nr.1542/14.07.2010 si a contractului de inchiriere nr.1133/04.07.2000, incheiate cu SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. indeplineste conditiile pentru a fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Timisoara .

Pt. DIRECTOR MIHAI BONCEA SEF BIROU

DANIELA BEATRICE BOGYIS Cod FO 53-01,ver.1