keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 517/08.12.2015 privind prelungirea folosintei gratuite a spaţiului cu alta destinaţie decât aceea de locuinţă din Timisoara, str. E. Carusso- D. Cantemir nr.1, catre Serviciul Public de Asistenţă Medicală Şcolară

08.12.2015

Hotararea Consiliului Local 517/08.12.2015
privind prelungirea folosintei gratuite a spaţiului cu alta destinaţie decât aceea de locuinţă din Timisoara, str. E. Carusso- D. Cantemir nr.1, catre Serviciul Public de Asistenţă Medicală Şcolară


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2015-31652/27.11.2015 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 18/23.01.2015 privind atribuirea in folosinţă gratuită a spaţiului cu altă destinaţie decat aceea de locuinţă din Timisoara str.E.Carusso - D.Cantemir nr.1, catre Serviciul Public de Asistenţă Medicală Şcolară;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.( c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă prelungirea folosinţei gratuite a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str. E. Carusso - D. Cantemir nr. 1, parter cu intrare din stradă, în suprafaţă de 109,05 mp către Serviciul Public de Asistenţă Medicală Şcolară din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, pe o perioadă de 1 an.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroului Spaţii cu Altă Destinaţie - Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Serviciului Public de Asistenţă Medicală Şcolară;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA Se aproba DIRECTIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE PRIMAR, BIROUL SPATII CU ALTA DESTINATIE NICOLAE ROBU NR. SC2015-031652/27.11.2015 REFERAT privind prelungirea folosintei gratuite a spaţiului cu alta destinaţie decât aceea de locuinţă din Timisoara, str. E. Carusso- D. Cantemir nr.1, catre Serviciul Public de Asistenţă Medicală Şcolară

Spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Timişoara, str. E. Carusso – D.

Cantemir nr. 1, în suprafaţă construită de 109,05 mp, a fost atribuit in folosinţă gratuită prin HCL nr. 18/23.01.2015, către Serviciul Public de Asistenţă Medicală Şcolară, pe o perioada de un an.

Prin adresa inregistrată cu nr. SC2015-28723/02.11.2015 a Serviciului Resurse Umane a solicitat aprobarea prelungirii folosintei gratuite a spaţiului mai sus mentionat.

Solicitarea a fost analizată in sedinţa Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara constituită prin HCL nr. 12/2012, modificată prin HCL nr. 386/2014 şi HCL nr. 543/2014, din data de 26.11.2015 şi s-a aprobat prelungirea folosintei pe un an.

Având in vedere cele mai sus prezentate, PROPUNEM: 1. Prelungirea folosinţei gratuite a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din

Timişoara, str. E. Carusso – D. Cantemir nr. 1, parter cu intrare din stradă, în suprafaţă de 109,05 mp către Serviciul Public de Asistenţă Medicală Şcolară din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, pe o perioadă de 1 an.

ADMINISTRATOR PUBLIC, SECRETAR ,

SORIN IACOB DRAGOI IOAN COJOCARI PT. DIRECTOR, LAURA KOSZEGI CONSILIER, MARINELA BANDI SERVICIUL JURIDIC, DANIELA STEFAN