keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 558/31.10.2013 privind prelungirea unor contracte de închirire pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă

31.10.2013

Hotararea Consiliului Local 558/31.10.2013
privind prelungirea unor contracte de închirire pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2013 - 30838/30.10.2013 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu,Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică , drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere cererile nr. CT2013-003776/02.08.2013, CT2013-003940/19.08.2013, CT2013-004188/04.09.2013, prin care se solicită prelungirea unor contracte de închiriere pentru suprafeţe locative cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă;
Având în vedere Contractele de închiriere nr. 1398/2003, 391/1998, 1296/2001.
Având în vedere Extrasul din procesul verbal al sedintei din data de 15.10.2013 a Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.12/26.02.2013, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 479/24.09.2013;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă prelungirea contractelor de închiriere pentru spaţiile cu altă destinaţie prevăzute în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pe o perioadă de un an, prin întocmirea unui act adiţional.
Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3:Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control;
- Biroului Audit;
- Asociaţiei Speologică Prusik;
- Societăţii Cooperativa "Încălţămintea";
- Fundaţiei Integratio;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
LUCIAN TAROPA
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA APROBAT DIRECŢIA CLĂDIRI TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE PRIMAR BIROU SAD NICOLAE ROBU NR.

R E F E R A T Privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spaţiile cu altă

destinaţie decât aceea de locuinţă

ASOCIAŢIA SPEOLOGICĂ PRUSIK are închiriat prin Contractul de închiriere nr. 1398/2003, spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în imobilul din Timişoara, str. Dacilor nr. 13, pentru sediu asociaţie, fiind format din 4 încăperi, în suprafaţă de 50,21 mp, la un tarif de 0,5 euro/mp/lună conform HCLMT nr. 71/2013.

ASOCIAŢIA SPEOLOGICĂ PRUSIK prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. CT2013-003776/02.08.2013 solicită prelungirea contractului de închiriere pentru spaţiul menţionat anterior.

SOCIETATEA COOPERATIVA ”ÎNCĂLŢĂMINTEA” are închiriat prin Contractul de închiriere nr. 391/1998, spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în imobilul din Timişoara, Bv. I. Maniu nr. 4 pentru reparaţii încălţăminte, fiind format dintr-o încăpere, în suprafaţă de de 21,24 mp, la un tarif de 5 euro/mp/lună, conform HCLMT nr. 71/26.02.2013.

SOCIETATEA COOPERATIVA ”ÎNCĂLŢĂMINTEA” prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. CT2013-003940/19.08.2013 solicită prelungirea contractului de închiriere pentru spaţiul menţionat anterior şi sunt respectate condiţiile din contractul de închiriere privind prelungirea.

FUNDAŢIA INTEGRATIO are închiriat prin Contractul de închiriere nr. 1296/2001, spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în imobilul din Timişoara, strada V. Alecsandri nr. 6 pentru sediu, fiind format din 3 încăperi, în suprafaţa de 45,80 mp la un tarif de 2 euro/mp/lună, conform HCLMT nr. 71/26.02.2013.

FUNDAŢIA INTEGRATIO prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. CT2013-004188/04.09.2013 solicită prelungirea contractului de închiriere pentru spaţiul menţionat anterior şi sunt respectate condiţiile din contractul de închiriere privind prelungirea.

În şedinţa din data de 15.10.2013 ale Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara infiintata prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 12/26.06.2012, modificata prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 479/24.09.2013, s- au avizat favorabil solicitările menţionate mai sus hotărându-se să propunem Consiliului Local un proiect de hotărâre pentru prelungirea contractelor de închiriere pe o perioada de un an.

Toate persoanele juridice menţionate mai sus şi-au însuşit noile Fişe de Calcul a chiriei conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 71/26.02.2013,

privind stabilirea tarifelor de bază pe m.p. la chiriile pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

Având în vedere cele prezentate,

PROPUNEM :

1. Aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara a unui proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, prevăzute în Anexa la hotărâre pe o perioadă de un an, prin întocmirea unui act adiţional.

VICEPRIMAR PT. SECRETAR TRAIAN STOIA SIMONA DRĂGOI DIRECTOR MARTIN STAIA ŞEF BIROU CONSILIER LAURA KOSZEGI CRISTIAN CĂRĂBAŞ

AVIZAT SERVICIUL JURIDIC

Atasament: MX-2310U_20131105_133759.pdf

ANEXA 1 LA HCL NR. 555 10 ZO LISTA CU PERSOANELE JURIDICE PENTRU CARE S-AU PRELUNGIT CONTRACTELE DE ÎNCHIRIERE PENTRU SPAȚIILE CU ALTĂ DESTINAȚIE DECÂT ACEEA DE LOCUINȚĂ NR. x x NR. cRT. | PERSOANA JURIDICĂ | ADRESA SPAȚIU | SUPRAFAȚĂ CONTRACT ASOCIAȚIA STR. DACILOR NR. l SPEOLOGICĂ PRUSIK 13 SI MP 1398/2003 SOC. COOP BV. IULIU MANIU + ÎNCĂLȚĂMINTEA NR.4 21,24 MP SPOR FUNDAȚIA STR. V. : INTEGRATIO A LECSANDRI NR. 6| 9 ŞEF BIROU CONSILIER CRISTIAN CĂRĂBAŞ O