keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 206/23.04.2019 privind prelungirea Contractului de concesiune nr. 40/28.10.2004 avand ca obiect exploatarea spatiului in care functioneaza Cabinet Medical, situat in Timisoara, str. Teiului nr. 7, cabinet nr. 11

23.04.2019

Hotararea Consiliului Local 206/23.04.2019
privind prelungirea Contractului de concesiune nr. 40/28.10.2004 avand ca obiect exploatarea spatiului in care functioneaza Cabinet Medical, situat in Timisoara, str. Teiului nr. 7, cabinet nr. 11


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2019-8934/10.04.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara- domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate SC2019-8934/10.04.2019 al Compartimentului Spatii cu Alta Destinatie II Vest din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 11.04.2019 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019-8934/10.04.2019;
Avand in vedere Adresa nr. CT2019-001046/13.03.2019 a doamneei Dr. Giuri Stela-medic primar oftalmolog, titular al Cabinetului Medical Oftalmologic Dr. Giuri Stela;
Avand in vedere Extrasul din Procesul Verbal al sedintei din data de 14.03.2019 a Comisiei de Analiza a Spatiilor cu Alta Destinatie decat aceea de Locuinta situate in imobile proprietatea Primariei Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara infiintata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 12/26.06.2012 si modificata prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Timisoara nr. 549/24.10.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba prelungirea Contractului de concesiune nr. 40/28.10.2004 incheiat cu Dr. Giuri Stela, titular al Cabinetului Medical Oftalmologic Dr. Giuri Stela, avand ca obiect exploatarea spatiului in care functioneaza Cabinet Medical, format din 2 incaperi, situat in Timisoara, str. Teiului nr. 7, cabinet nr. 11, et. I, identificat prin CF 429627 Timisoara, Nr. Topografic 429627, Nr. CF individual 429627-C1-U13 Timisoara, pe o perioada de 7 ani si 6 luni, incepand cu data de 21.07.2019 pana la data de 20.01.2027.

Art. 2: Se aproba incheierea actului aditional.

Art. 3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Economice;
- Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Serviciului Scoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultura;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

Cod FO 53-01,ver.1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE II VEST COMPARTIMENT SPAŢII CU ALTĂ DESTINAŢIE II VEST SC2019-8934/10.04.2019

RAPORT DE SPECIALITATE privind prelungirea contractului de concesiune nr.40/28.10.2004 având ca obiect

exploatarea spaţiului în care funcţionează Cabinet Medical, situat în Timişoara, str. Teiului nr. 7, cabinet nr.11

Prin cererea înregistrată cu nr. CT2019-001046/13.03.2019, Giuri Stela-medic primar oftalmolog, titular al Cabinetului Medical Oftalmologic Dr. Giuri Stela , solicită prelungirea contractului de concesiune nr.40/28.10.2014, pentru spaţiul format din 2 încăperi, în suprafaţă totală de 21,53 mp situat în Timişoara, str. Teiului, nr.7, etaj I, cabinet 11.

Menţionăm faptul că cererea a fost depusă în perioada de valabilitate a contractului. Imobilul situat în Timişoara, str. Teiului, nr.7, etaj I, cabinet 11, înscris în CF 429627

Timişoara, Nr. Topografic 429627, Nr CF individual 429627-C1-U13 Timişoara, este în proprietatea Municipiului Timişoara.

Având în vedere Expunerea de motive SC2019-8934/10.04.2019 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre cu privire la prelungirea contractului de concesiune nr.40/28.10.2004 având ca obiect exploatarea spaţiului în care funcţionează Cabinet Medical, situat în Timişoara, str. Teiului nr. 7, cabinet nr.11.

Redevenţa aferentă cabinetului medical rămâne aşa cum a fost stabilit, respectiv 70 lei/mp/an, conform anexei la HCL nr.442/2009.

Raportat la faptul că Dr. Giuri Stela, titular al al Cabinetului Medical Oftalmologic Dr. Giuri Stela, nu are datorii la bugetul local, în şedinţa din data de 14.03.2019 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin HCLMT nr.549/24.10.2018, s-a hotărât prelungirea contractului de concesiune nr.40/28.10.2004 având ca obiect exploatarea spaţiului în care funcţionează Cabinet Medical, situat în Timişoara, str. Teiului nr. 7.cabinet nr.11, pe o perioada de 7 ani şi 6 luni începând cu data de 21.07.2019 până la data de 20.01.2027. Situaţia spaţiului cu altă destinaţie situat în Timişoara, str.Teiului, nr.7, situat la etaj I, cabinet nr.11, a fost verificată prin adresele : - CT2018 – 1046/26.03.2019 Compartimentul Administrare Fond Funciar; - CT2019- 1046/03.04.2019 Servicul Juric; - CT2019- 001046/21.03.2019 Biroul Clădiri Terenuri II Vest;

Cod FO 53-01,ver.1

Pentru a putea răspunde cerinţelor solicitate de către Dr. Giuri Stela şi având în vedere prevederile legale, apreciem că proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr.40/28.10.2004 având ca obiect exploatarea spaţiului în care funcţionează Cabinet Medical, situat în Timişoara, str. Teiului nr. 7, cabinet nr.11, pe o perioada de 7 ani si 6 luni, începând cu data de 21.07.2019 până la data de 20.01.2027, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Timişoara .

DIRECTOR,

BONCEA MIHAI CONSILIER, RUSĂNESCU-HARMATI EDINA

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE II VEST COMPARTIMENT SPAŢII CU ALTĂ DESTINAŢIE II VEST SC2019-8934/10.04.2019

EXPUNEREA DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind prelungirea contractului de concesiune nr.40/28.10.2004 având ca obiect

exploatarea spaţiului în care funcţionează Cabinet Medical, situat în Timişoara, str. Teiului nr. 7, cabinet nr.11

Prin cererea înregistrată cu nr. CT2019-001046/13.03.2019, Giuri Stela-medic primar oftalmolog, titular al Cabinetului Medical Oftalmologic Dr. Giuri Stela , solicită prelungirea contractului de concesiune nr.40/28.10.2014, pentru spaţiul format din 2 încăperi, în suprafaţă totală de 21,53 mp situat în Timişoara, str. Teiului, nr.7, etaj I, cabinet 11.

Imobilul situat în Timişoara, str. Teiului, nr.7, etaj I, cabinet 11, înscris în CF 429627 Timişoara, Nr. Topografic 429627, Nr CF individual 429627-C1-U13 Timişoara, este în proprietatea Municipiului Timişoara.

Raportat la faptul că Dr. Giuri Stela, titular al al Cabinetului Medical Oftalmologic Dr. Giuri Stela, nu are datorii la bugetul local, în şedinţa din data de 14.03.2019 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin HCLMT nr.549/24.10.2018, s-a hotărât prelungirea contractului de concesiune nr.40/28.10.2004 având ca obiect exploatarea spaţiului în care funcţionează Cabinet Medical, situat în Timişoara, str. Teiului nr. 7.cabinet nr.11, pe o perioada de 7 ani şi 6 luni începând cu data de 21.07.2019 până la data de 20.01.2027.

Considerăm oportună iniţierea unui proiect de hotărâre privind privind prelungirea contractului de concesiune nr.40/28.10.2004 având ca obiect exploatarea spaţiului în care funcţionează Cabinet Medical, situat în Timişoara, str. Teiului nr. 7, cabinet nr.11, pe o perioada de 7 ani şi luni, începând cu data de 21.07.2019 până la data de 20.01.2027.

PRIMAR, VICEPRIMAR, NICOLAE ROBU FARKAS IMRE DIRECTOR, BONCEA MIHAI