keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 515/08.12.2015 privind inchirierea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, Bulevardul General Dragalina nr.18 catre CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL TIMISOARA

08.12.2015

Hotararea Consiliului Local 515/08.12.2015
privind inchirierea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, Bulevardul General Dragalina nr.18 catre CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL TIMISOARA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. Nr. CT2015-024465/12.11.2015 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Extrasul din Procesul - Verbal al Comisiei de analiza a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea Municipiului Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman, in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara constituita prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.12/26.06.2012, modificata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 386/01.08.2014 si Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.543/31.10.2014, din data de 30.10.2015.
Avand in vedere cererea nr. CT2015-024465/15.09.2015 a CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba inchirierea spatiului cu alta destinatie din Timisoara, Bulevardul General Dragalina nr.18, in suprafata de 174,35 mp, inscris in Cartea Funciara nr.135229, nr.topo 17118-17119/XVII, proprietar Statul Roman, catre CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL TIMISOARA, pe o perioada de 3 ani, cu posibilitatea prelungirii acestuia prin acordul de vointa al partilor prin incheierea unui act aditional.

Art. 2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse, din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3:Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciul Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Clubului Sportiv Municipal Timişoara;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA CLADIRI TERENURI P R I M A R, SI DOTARI DIVERSE NICOLAE ROBU BIROU VALORIFICARESPATII CU ALTA DESTINATIE CT2015-024465/12.11.2015

R E F E R A T Privind inchirierea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara,

Bulevardul General Dragalina nr.18 catre CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL TIMISOARA

Prin adresa inregistrata cu nr.CT2015-024465/05.11.2015, CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL cu sediul in Timisoara, str.Ripensia nr.29, CUI 5776763, reprezentata prin prof. Reclaru Lucian, solicita alocarea spatiului in Timisoara, str.Bv.General Dragalina nr.18, pentru amenajarea unui sediu administrativ al Clubului Sportiv Municipal Timisoara. Astfel ca cererea Clubului Sportiv Municipal a fost supusa analizei in sedinta Comisiei de analiza a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea municipiului Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman, in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara constituita prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.12/26.06.2012, modificata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 386/01.08.2014 si HCLMT nr.543/31.10.2014, din data de 30.10.2015. Comisia a fost de acord cu inchirierea spatiului din Timisoara Bulevard General Dragalina nr.18. Tariful de inchiriere va fi de 2 euro/mp./luna conform HCL nr. 71/26.02.2013 privind stabilirea tarifelor de baza pe mp la chiriile pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara. Avand în vedere cele menţionate mai sus;

PROPUNEM: Emiterea unei hotarari de Consiliu Local prin care sa se aprobe inchirierea spatiului cu

alta destinatie din Timisoara, Bulevardul General Dragalina nr.18, in suprafata de 174,35 mp, inscris in Cartea Funciara nr.135229, nr.topo 17118-17119/XVII, proprietar Statul Roman, catre Clubul Sportiv Municipal Timisoara, pe o perioada de 3 ani, cu posibilitatea prelungirii acestuia prin acordul de vointa al partilor prin incheierea unui act aditional ADMINISTRATOR PUBLIC, SECRETAR, SORIN IACOB DRAGOI IOAN COJOCARI

DIRECTOR, LAURA KOSZEGI SEF BIROU,

AVIZAT SERVICIUL JURIDIC MARINELA BANDI DANIELA STEFAN

Cod FP 53-01 ver.1