keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 536/20.12.2017 privind modificarea componentei Comisiei de analiza a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea Municipiului Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara constituita prin HCL 12/26.06.2012 si modificata prin HCL nr. 386/01.08.2014, HCL nr. 543/31.10.2014, HCL nr. 91/01.03.2016 , HCL nr.21/07.07.2016 si HCL nr.250/27.06.2017Consiliul Local al Municipiului Timisoara

20.12.2017

Hotararea Consiliului Local 536/20.12.2017
privind modificarea componentei Comisiei de analiza a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea Municipiului Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara constituita prin HCL 12/26.06.2012 si modificata prin HCL nr. 386/01.08.2014, HCL nr. 543/31.10.2014, HCL nr. 91/01.03.2016 , HCL nr.21/07.07.2016 si HCL nr.250/27.06.2017Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2017-28693/27.11.2017 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara- domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr . SC2017-28693/27.11.2017 al Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
Avand in vedere avizul Serviciului Juridic din data de 28.11.2017, Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2017 - 28693/27.11.2017,
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Adresa nr.SC2017-28693/16.11.2017 a Serviciului Juridic - Birou Consultanta Juridica;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 12/26.06.2012 privind constituirea Comisiei de analiza a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea Municipiului Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara - modificata;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 386/01.08.2014 privind modificarea componentei Comisiei de analiza a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea Municipiului Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, aprobata conform art. 1 din Hotararea Consiliului Local nr.12/26.06.2012 - modificata;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 543/31.10.2014 privind modificarea componentei Comisiei de analiza a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea Municipiului Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, aprobata conform art. 1 din Hotararea Consiliului Local nr.386/01.08.2014 - modificata;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 91/ 01.03.2016 privind modificarea componentei Comisiei de analiza a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea Municipiului Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, aprobata conform art. 1 din Hotararea Consiliului Local nr. 543/31.10.2014 - modificata.
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 21/ 07.07.2016 privind modificarea componentei Comisiei de analiza a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea Municipiului Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, aprobata conform art. 1 din Hotararea Consiliului Local nr. 91/01.03.2016 - modificata.
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr.250/27.06.2017 privind modificarea componentei Comisiei de analiza a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea Municipiului Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, aprobata conform art. 1 din Hotararea Consiliului Local nr.21/07.07.2016.
In conformitate cu prevederile art.36 alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba modificarea componentei Comisiei de analiza a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea Municipiului Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, aprobata conform art.1 din Hotirarea Consiliului Local nr.250/27.06.2017, dupa cum urmeaza:
PRESEDINTE : FARKAS IMRE - Viceprimar - presedinte supleant ROBERT KRISTOF - administrator public
MEMBRI : GRIGORE GRIGOROIU - Consilier Local;
CIPRIAN STEFAN MIHOK - Consilier Local;
GABRIELA POPOVICI - Consilier Local;
TARZIU ADELINA - LARISSA - Consilier Local;
MIHAI BONCEA - Director Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse: - membru supleant SIMONA BALAN - Sef Birou Locuinte;
CALIN PIRVA - Sef Birou Cladiri Terenuri; membru supleant GHEORGHE BUZARNESCU - consilier Birou Cladiri Terenuri;
DANIELA BEATRICE BOGYIS - Sef Birou Spatii cu Alta Destinatie - membru supleant - GABRIELA VIZITEU - Consilier Biroul Spatii cu Alta destinatie;
SORIN EMILIAN CIURARIU - Arhitect Sef; membru supleant : GABRIELA BORCSI - Sef Serviciu Certificate si Autorizari;
ANCA LAUDATU - Sef Serviciu Scoli Spitale; membru supleant IOANA CIUCUR;
DANIELA STEFAN - Serviciul Juridic ; membru supleant : ALIN STOICA - Serviciul Juridic;

Art.2: Toate celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Local nr.250/27.06.2017, raman neschimbate.

Art.3: Cu aducerea la indeplinire se incredinteaza Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse.

Art.4: Prezenta hotarare se comunica:
- Institutia Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
/ Serviciului Juridic;
- Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Membrilor comisiei;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR JR. SIMONA DRAGOI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE BIROUL SPATII CU ALTA DESTINATIE SC 2017- 28693/27.11.2017

RAPORT DE SPECIALITATE privind modificarea componenţei Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de

locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara constituita prin

HCL 12/26.06.2012 si modificata prin HCL nr. 386/01.08.2014, HCL nr. 543/31.10.2014, HCL nr. 91/01.03.2016 , HCL nr.21/07.07.2016 si HCL nr.250/27.06.2017

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara constituita prin HCL 12/26.06.2012 si modificata prin HCL nr. 386/01.08.2014, HCL nr. 543/31.10.2014, HCL nr. 91/01.03.2016 , HCL nr.21/07.07.2016 si HCL nr.250/27.06.2017

Facem următoarele precizări: Prin adresa nr. SC 2017-28693/16.11.2017 Serviciul Juridic – Biroul Consultanta Juridica, ne

solicita modificarea componentei Comisiei de Analiza a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea Municipiului Timisoara si in proprietatea Statului Roman in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, in sensul ca d-na Cristina Bozan – consilier juridic sa fie inlocuita de catre D—na Daniela Stefan.

In conformitate cu prevederile art.36 alin (2) lit.a) si c) si art.124 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata:

Ca urmare a celor prezentate anterior si a prevederilor legale enuntate, propunem inaintarea unui Proiect de Hotarare privind modificarea componenţei Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara constituita prin HCL 12/26.06.2012 si modificata prin HCL nr. 386/01.08.2014, HCL nr. 543/31.10.2014, HCL nr. 91/01.03.2016 , HCL nr.21/07.07.2016 si HCL nr.250/27.06.2017, spre dezbatere si aprobare in plenul Consiliului Local al Municipiului Timisoara.

DIRECTOR MIHAI BONCEA SEF BIROU DANIELA BOGYIS

Cod FO 53 – 01, Ver. 1

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR SC2017-28693/27.11.2017

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Sectiunea 1 Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara,

constituita prin HCL 12/26.06.2012 si modificata prin HCL nr. 386/01.08.2014, HCL nr. 543/31.10.2014, HCL nr. 91/01.03.2016 , HCL nr.21/07.07.2016 si HCL nr.250/27.06.2017

Sectiunea a 2 - a Motivul emiterii proiectului de hotărâre

Prin adresa nr. SC 2017-28693/16.11.2017 Serviciul Juridic – Biroul Consultanta Juridica, ne solicita modificarea componentei Comisiei de Analiza a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea Municipiului Timisoara si in proprietatea Statului Roman in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, in sensul ca d-na Cristina Bozan – consilier juridic sa fie inlocuita de catre D—na Daniela Stefan.

Consider oportună promovarea Proiectului de hotărâre, privind modificarea componenţei Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi-l supun spre dezbatere Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

PRIMAR, VICEPRIMAR NICOLAE ROBU IMRE FARKAS DIRECTOR

MIHAI BONCEA

COD FO53-03, Ver.1