keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 295/18.12.2012 privind transferul dreptului de proprietate din patrimoniul S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. în patrimoniul Municipiului Timişoara, a imobilului situat în Timişoara, Spl. Tudor Vladimirescu nr. 26 înscris în Cartea funciară nr. 18540, nr. top. 17056, 17057 şi atribuirea acestuia pe bază de contract de închiriere către Partidul Social Democrat Filiala Timiş

18.12.2012

Hotararea Consiliului Local 295/18.12.2012
privind transferul dreptului de proprietate din patrimoniul S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. în patrimoniul Municipiului Timişoara, a imobilului situat în Timişoara, Spl. Tudor Vladimirescu nr. 26 înscris în Cartea funciară nr. 18540, nr. top. 17056, 17057 şi atribuirea acestuia pe bază de contract de închiriere către Partidul Social Democrat Filiala Timiş


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2012- 30831/18.12.2012 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi al Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. Timişoara din data de 02.10.2012;
Având în vedere cererea Partidului Social Democrat Filiala Timiş cu nr. DP2012-8237/17.12.2012;
În temeiul art. 113 din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată şi modificată;
Având în vedere procesul verbal al sedintei din data de 18.12.2012 a Comisiei de analiza a spatiilor cu alta destinatie decât aceea de locuinta situate în imobile proprietatea Municipiului Timisoara precum si în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara infiintata prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 12/2012;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă transferul din patrimoniul S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. Timişoara în patrimoniul Municipiului Timişoara, a imobilului din Timişoara, Spl. Tudor Vladimirescu nr. 26 înscris în Cartea funciară nr. 18540, nr. top. 17056, 17057.

Art. 2: Înscrierea în evidenţa mijloacelor fixe a Municipiului Timişoara se va opera după perfectarea tuturor procedurilor legale.

Art. 3: Se aprobă atribuirea pe bază de contract de închiriere, a spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, situat în Timişoara, Spl. Tudor Vladimirescu nr.26, înscris în Cartea funciară nr. 18540, nr. top. 17056, 17057, către PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT FILIALA TIMIS, cu destinaţia de sediu partid, pe o perioadă de 5 ani.

Art. 4: Încheierea contractului, se va face după înscrierea în evidenţa mijloacelor fixe a imobilului prevăzută la art. 2, respectiv după îndeplinirea tuturor formalităţilor legale.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- SC Administrarea Domeniului Public S.A.;
- Partidului Social Democrat Filiala Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA APROBAT DIRECTIA PATRIMONIU BIROUL ADMINISTRARE IMOBILE PRIMAR SC2012 – 30831/18.12.2012 NICOLAE ROBU

R E F E R A T privind transferul dreptului de proprietate din patrimoniul SC A.D.P. SA în patrimoniul municipiului Timişoara, a imobilului situat în Timişoara, spl. Tudor Vladimirescu nr. 26 înscris în cartea funciară

nr. 18540, nr. top. 17056, 17057 şi atribuirea acestuia pe bază de contract de închiriere către Partidul Social Democrat Filiala Timiş.

Prin adresa cu nr. SC2012-21841/13.09.2012, Municipiul Timişoara prin Direcţia Patrimoniu solicită SC A.D.P. SA transferarea imobilului din Timişoara, spl. Tudor Vladimirescu nr. 26 înscris în cartea funciară nr. 18540, nr. top. 17056, 17057, din capitalul SC A.D.P. SA în cel al Municipiului Timişoara.

Urmare a cererii, SC A.D.P. SA prin adresa cu nr. DP2012-5700/17.09.2012 ne comunică faptul că solicitarea a fost pusă în discuţia Consiliului de Administraţie din data de 13.09.2012, iar hotărârea se va lua în cadrul unei Adunări Generale Extraordinare a Acţionarilor SC A.D.P. SA, în conformitate cu prevederile art. 113 din Legea nr. 31/1990.

Prin Hotărârea cu nr. 6299/02.10.2012, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor SC A.D.P. SA, în urma votului a hotărât cu 17 voturi pentru, 5 abţineri şi un vot împotrivă, diminuarea capitalului social al S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. Timişoara prin retragerea din capitalul social al imobilului situat administrativ în Timişoara, spl. Tudor Vladimirescu nr.26 şi trecerea imobilului în patrimoniul Municipiului Timişoara, urmând ca această diminuare a capitalului social să fie statuată printr-o Hotărâre a Consiliului Local al municipiului Timişoara în baza Legii nr. 215/2001.

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT FILIALA TIMIS, prin cererea nr. DP2012-008237/17.12.2012, a solicitat atribuirea unui spaţiu pentru sediul organizaţiei municipale şi judeţene. In şedinţa, din data de 18.12.2012 a Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara infiintata prin HCLMT nr. 12/2012, s-a aprobat, cu majoritate de voturi, atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, Spl. Tudor Vladimirescu nr.26 către PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT FILIALA TIMIS, pentru sediu de organizaţie municipală şi judeţeană.

Având în vedere cele de mai sus, ţinând cont de Hotărârea cu nr. 6299/02.10.2012 a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. Timişoara şi a faptului că este necesară o decizie a asociatului unic, cât şi cererea PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT FILIALA TIMIS, supunem spre analiză Consiliului Local, aprobarea emiterii unei hotărâri a Consiliului Local al municipiului Timişoara privind diminuarea capitalului S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. Timişoara prin retragerea din capitalul social al sus numitei, a imobilului situat administrativ în Timişoara, spl. Tudor Vladimirescu nr.26, înscris în cartea funciară nr. 18540, nr. top. 17056, 17057 şi trecerea acestuia

în patrimoniul municipiului Timişoara şi aprobarea atribuirii pe bază de contract de închiriere, a spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, situat în Timişoara, spl. Tudor Vladimirescu nr.26, înscris în cartea funciară nr. 18540, nr. top. 17056, 17057, către PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT FILIALA TIMIS, cu destinaţia de sediu partid, pe o perioadă de 5 ani.

                            VICEPRIMAR, Dan Diaconu

DIRECŢIA PATRIMONIU RESPONSABIL, Martin Staia

SERVICIUL LICITAŢII CONTRACTE S.A.D. Laura Koszegi

ŞEF BIROU A.I. Călin Pîrva

AVIZAT, SERVICIUL JURIDIC,

Cod FP53-01, Ver.1