keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 208/28.11.2016 privind aprobarea modificarii partilor contractante in contractul de inchiriere nr. 1523/15.04.2009 incheiat cu SOCIETATEA CIVILA MEDICALA „ dr. BUNI DOINA & DODENCIU CARMEN SILVIA" si incheierea actului aditional

28.11.2016

Hotararea Consiliului Local 208/28.11.2016
privind aprobarea modificarii partilor contractante in contractul de inchiriere nr. 1523/15.04.2009 incheiat cu SOCIETATEA CIVILA MEDICALA „ dr. BUNI DOINA & DODENCIU CARMEN SILVIA" si incheierea actului aditional


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.CT2016-005985/10.11.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere solicitarea nr. CT2016-005985/21.10.2016 a Dr. Dodenciu Carmen;
Avand in vedere solicitarea nr.CT2016-006187/31.10.2016 a Dr. Buni Doina;
Avand in vedere Contractul de inchiriere nr.1523/15.04.2009 incheiat intre Municipiul Timisoara si Societatea Civila Medicala Dr. Buni Doina & Dodenciu Carmen Silvia;
Avand in vedere extrasul din procesul verbal al Comisiei de Analiza a Spatiilor cu Alta Destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea Primariei Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara infiintata prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.12/26.06.2012 si modificata prin Hotărârile Consiliului Local nr. 386/2014, 543/2014, 91/01.03.2016 şi 21/2016, din data de 04.11.2016;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba modificarea CAP.I. PARTILE CONTRACTANTE din contractul de inchiriere nr.1523/15.04.2009 si incheierea actului aditional de modificare, pentru cabinetul medical din Timisoara, Aleea Inului nr.2, astfel:
"I. PARTILE CONTRACTANTE
MUNICIPIUL TIMISOARA, cu sediul in Timisoara B-dul. CD Loga nr.1, telefon 0256/408300, fax 02562014177, cod fiscal RO32937000, avand contul curent RO08TREZ62121A300530XXXX, deschis la Trezoreria Timisoara, in calitate de LOCATOR reprezentata prin Dl. Primar Nicolae Robu.
CABINET MEDICAL DE MEDICINA DENTARA DR. CARMEN DODENCIU, cu sediul in Timisoara, Aleea Inului nr. 2, cu certificat de avizare a functionarii cabinetului de medicina dentara nr. 843/19.10.2016, cu titular Carmen Dodenciu posesoare a CI seria TM nr. 640988/18.12.2007 eliberat de SPCLEP Timisoara, CNP 2730911024903, cu domiciliul in Timisoara, str. Ion Slavici nr. 2, sc. A, et. 3, ap. 12, in calitate de LOCATAR".

Art. 2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Şcoli - Spitale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: referat.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA CLADIRI TERENURI P R I M A R, SI DOTARI DIVERSE NICOLAE ROBU BIROU VALORIFICARE SPATII CU ALTA DESTINATIE CT2016-005985/10.11.2016

R E F E R A T Privind aprobarea modificarii partilor contractante in contractul de inchiriere nr.1523/15.04.2009 incheiat

cu SOCIETATEA CIVILA MEDICALA „ dr. BUNI DOINA & DODENCIU CARMEN SILVIA” si incheierea actului aditional

Intre MUNICIPIUL TIMISOARA si SOCIETATEA CIVILA MEDICALA „ dr. BUNI DOINA & DODENCIU CARMEN SILVIA”, este incheiat contractul de inchiriere nr.1523/15.04.2009 avand ca obiect spatiul cu destinatia de cabinet medical din Timisoara, str.Aleea Inului nr.2, in suprafata utila totala de 38,12 mp.

Prin adresa cu nr.CT2016-005985/21.10.2016 D-na Dr. Dodenciu Carmen, solicita modificarea partilor contractante din contractul de inchiriere nr.1523/15.04.2009 din SOCIETATEA CIVILA MEDICALA „ dr. BUNI DOINA & DODENCIU CARMEN SILVIA” in CABINET MEDICAL DE MEDICINA DENTARA DR. CARMEN DODENCIU. De asemenea prin adresa cu nr.CT2016-006187/31.10.2016 D-na Dr.Buni Doina solicita retragerea din contractul de inchiriere nr.1523/15.04.2009, datorita incheierii activitatii medicale din cadrul acestei firme. Aceste cereri au fost analizate in sedinta Comisiei de analiza a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea municipiului Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman, in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara constituita prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.12/26.02.2012, modificata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 386/2014 si HCL nr.543/31.10.2014, HCL nr.91/01.03.2016 si HCL nr.21/07.07.2016 din data de 04.11.2016. Comisia a hotarat modificarea partilor din contractul de inchiriere nr. 1523/15.04.2009 si incheierea actului aditional de modificare. Astfel locatarul se va numi CABINET MEDICAL DE MEDICINA DENTARA DR. CARMEN DODENCIU, conform certificatului nr. 843/19.10.2016 de la Colegiul Medicilor Dentisti Timis. Avand în vedere cele menţionate mai sus;

PROPUNEM: Aprobarea modificarii CAP.I. PARTILE CONTRACTANTE din contractul de inchiriere

nr.1523/15.04.2009 si incheierea actului aditional de modificare, pentru cabinetul medical din Timisoara, Aleea Inului nr.2, astfel:

„I. PARTILE CONTRACTANTE MUNICIPIUL TIMISOARA, cu sediul in Timisoara B-dul CD Loga nr.1, telefon 0256/408300, fax

02562014177, cod fiscal RO32937000, avand contul curent RO08TREZ62121A300530XXXX, deschis la Trezoreria Timisoara, in calitate de LOCATOR reprezentata prin Dl Primar Nicolae Robu.

CABINET MEDICAL DE MEDICINA DENTARA DR. CARMEN DODENCIU, cu sediul in Timisoara, Aleea Inului nr.2, cu certificat de avizare a functionarii cabinetului de medicina dentara nr.843/19.10.2016, cu titular Carmen Dodenciu posesoare a CI seria TM nr.640988/18.12.2007 eliberat de SPCLEP Timisoara, CNP 2730911024903, cu domiciliul in Timisoara, str.Ion Slavici nr.2, sc.A,et.3, ap.12, in calitate de LOCATAR”

VICEPRIMAR, SECRETAR, FARKAS IMRE SIMONA DRAGOI

PT. DIRECTOR, MIHAI BONCEA PT. SEF BIROU

SERVICIUL JURIDIC MARINELA BANDI DANIELA STEFAN CONSILIER DANIELA BEATRICE CHINDRIS

Cod FP 53-01 ver.1