keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 119/18.10.2016 privind aprobarea prelungirii termenului Contractului de concesiune nr. 59/22.11.2004 incheiat cu Cabinet Medical Medicina de Familie Dr. BALEAN MIHAELA MARIA si incheierea actului aditional

18.10.2016

Hotararea Consiliului Local 119/18.10.2016
privind aprobarea prelungirii termenului Contractului de concesiune nr. 59/22.11.2004 incheiat cu Cabinet Medical Medicina de Familie Dr. BALEAN MIHAELA MARIA si incheierea actului aditional


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016-011903/15.09.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere solicitarea nr. CT2016-002383/22.04.2016 a Cabinetului Medical Dr. Balean Mihaela;
Avand in vedere Contractul de concesiune nr. 59/22.11.2004 incheiat intre Municipiul Timisoara si Dr.Balean Mihaela;
Avand in vedere extrasul din procesul verbal al Comisiei de Analiza a Spatiilor cu Alta Destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea Primariei Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara infiintata prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.12/26.06.2012 si modificata prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 386/2014 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 543/2014, Hotărârea Consiliului Local nr.91/01.03.2016 si Hotărârea Consiliului Local nr.21/07.07.2016, din data de 15.09.2016;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba prelungirea Contractului de concesiune nr. 59/22.11.2004 incheiat cu CABINET MEDICAL MEDICINA DE FAMILIE Dr. Balean Mihaela Maria, pentru cabinetul medical din Timisoara, str.Ciresului nr.1, cabinet medical nr.16, pana la data de 22.12.2016.

Art. 2: Se aproba Actul aditional de prelungire, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Şcoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LUCIAN TAROPA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Anexa.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA ANEXA LA HCLMT ............. DIRECTIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE BIROUL SPATII CU ALTA DESTINATIE

ACT A D I T I O N AL NR.4 /.......................... la contractul de concesiune nr.59/22.11.2004

Prezentul act aditional se incheie in baza HCLMT nr........ a adresei inregistrata cu nr. SC2016-

011903/16.05.2016 a D-nei Dr. Balean Mihaela si a Hotararii Comisiei de Analiza a Spatiilor cu Alta destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea Primariei Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara infiintata prin HCLMT nr.12/26.06.2012 si modificata prin HCLMT nr. 386/01.08.2014, HCL 543/31.10.2014, HCL nr.91/01.03.2016 si HCL nr.21/07.07.2016, din data de 15.09.2016, dupa cum urmeaza: I. Partile contractante

MUNICIPIUL TIMISOARA, prin Consiliul Local al Municipiului Timisoara, cu sediul in Timisoara, Bv.C.D.Loga nr. 1, TEL.0256/408300, avand codul fiscal R 32937000 si contul curent RO08TREZ62121A300530XXXX, deschis la Trezoreria Timisoara, reprezentat prin d-nul Nicolae Robu - Primar in calitate de CONCEDENT, pe de o parte si

CABINET MEDICAL MEDICINA DE FAMILIE DR. BALEAN MIHAELA MARIA, cu domiciliul in Timisoara, str. 1 Decembrie nr.90A, sc.A, ap.4, jud.Timis, CNP 2740531111151 Certificat de membru inregistrat in Colegiul Medicilor Timis cu nr.130 eliberat la data de10.12.2015 , in calitate de CONCESIONAR, pe de alta parte, la sediul locatorului Bv.C.D.Loga nr.1, Timisoara, de comun acord au hotarat urmatoarele:

Art.1. Se prelungeste durata contractului de concesiune pana la data de 22.12.2016. Toate celelalte clauze contractuale ramin neschimbate . Drept pentru care s-a incheiat prezentul act aditional in 4 exemplare, din care unul pentru

concesionar. CONCEDENT, CONCESIONAR,

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA CLADIRI TERENURI P R I M A R, SI DOTARI DIVERSE NICOLAE ROBU BIROUL SPATII CU ALTA DESTINATIE SC2016-011903/15.09.2016

R E F E R A T Privind aprobarea prelungirii termenului contractului de concesiune nr.59/22.11.2004 incheiat cu Cabinet

Medical Medicina de Familie Dr.BALEAN MIHAELA MARIA si incheierea actului aditional Intre Municipiul Timisoara si CABINET MEDICAL MEDICINA DE FAMILIE DR.BALEAN MIHAELA MARIA, este incheiat contractul de concesiune nr.59/22.11.2004 avand ca obiect spatiul cu destinatia de cabinet medical din Timisoara, str.Ciresului nr.1, cab. Medical nr.16, in suprafata totala de 114,90 mp. Contractul de concesiune are termen de valabilitate pana la data de 20.07.2016. Locatarul a depus cererea nr.CT2016-002383/22.04.2016 prin care solicita prelungirea contractului de concesiune. Cererea a fost depusa in termenul de valabilitate al contractului. Aceasta cerere nu a putut fi supusa apre aprobare Comisiei de Analiza pana la aceasta data, deoarece la data de 05.06.2016 au avut loc Alegerile Locale iar Consiliul Local nu era constituit si nici noua Comisie din care fac parte consilieri locali in calitate de membri ai acesteia. Dupa ce s- a constituit Consiliului Local si noua Comisie de Analiza, cererea D-nei Dr. Balean Mihaela Maria a fost analizata in sedinta Comisiei de analiza a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea municipiului Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman, in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara constituita prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.12/26.02.2012, modificata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 386/2014, HCL nr.543/31.10.2014, HCL nr. 91/01.03.2016 si HCL nr.21/07.07.2016, din data de 15.09.2016. Intrucat solicitarea a fost facuta in interiorul termenului de valabilitate al contractului iar concesionarul a respectat toate obligatiile contractuale pe parcursul derularii contractului, Comisia de Analiza a Spatiilor cu Alta Destinatie considera oportuna prelungirea contractului de concesiune .

Comisia a hotarat prelungirea contractului de concesiune nr.59/22.11.2004, pana la data de 22.12.2016, conform vizei de la Colegiul Medicilor Timis. Avand în vedere cele menţionate mai sus;

PROPUNEM: Aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr.59/22.11.2004 incheiat cu CABINET MEDICAL

MEDICINA DE FAMILIE Dr.Balean Mihaela Maria, pentru cabinetul medical din Timisoara, str.Ciresului nr.1, cab. Medical nr.16, pana la data de 22.12.2016.

Aprobarea actului aditional de prelungire, conform Anexa. VICEPRIMAR, IMRE FARKAS

DIRECTOR, LAURA KOSZEGI

AVIZAT SERVICIUL JURIDIC SEF BIROU DANIELA STEFAN MARINELA BANDI CONSILIER DANIELA BEATRICE CHINDRIS

Cod FP 53-01 ver.1