keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 556/31.10.2013 privind prelungirea Contractului de închirire pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, Calea Şagului nr. 7

31.10.2013

Hotararea Consiliului Local 556/31.10.2013
privind prelungirea Contractului de închirire pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, Calea Şagului nr. 7


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.CT2013 - 2676/13.08.2013 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Cererea nr. CT2013-002676/30.05.2013 prin care Asociaţia 17 Decembrie a Răniţilor şi a Familiilor Îndoliate din Revoluţia din Decembrie 1989, solicită prelungirea contractului de închiriere pentru suprafeţe locative cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în imobilul din Timişoara, Calea Şagului nr. 7;
Având în vedere Contractul de închiriere nr. 163/1998;
Având în vedere Extrasul din procesul verbal al şedinţei din data de 25.07.2013 a Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.12/26.02.2013, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 94/26.03.2013;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă prelungirea Contractului de închiriere nr. 163/1998 încheiat cu ASOCIAŢIA 17 DECEMBRIE A RĂNIŢILOR ŞI A FAMILIILOR ÎNDOLIATE DIN REVOLUŢIA DIN DECEMBRIE 1989, pentru spaţiul cu altă destinaţie situat în imobilul din Timişoara Calea Şagului, nr. 7 , pentru sediu asociaţie, format din 13 încăperi, în suprafaţă totală de 170,19 mp, pe o perioadă de 3 ani, prin întocmirea unui act adiţional.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Compartimentului Control;
- Biroului Audit;
- ASOCIAŢIEI 17 DECEMBRIE A RĂNIŢILOR ŞI A FAMILIILOR ÎNDOLIATE DIN REVOLUŢIA DIN DECEMBRIE 1989;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
LUCIAN TAROPA
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE PRIMAR BIROU SAD NR.

R E F E R A T Privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spaţiile cu altă

destinaţie decât aceea de locuinţă

ASOCIAŢIA 17 DECEMBRIE A RĂNIŢILOR ŞI A FAMILIILOR ÎNDOLIATE DIN REVOLUŢIA DIN DECEMBRIE 1989 are închiriat prin Contractul de închiriere nr. 163/1998, spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în imobilul din Timişoara, Calea Şagului nr. 7, pentru sediu asociaţie, fiind format din 13 încăperi, în suprafaţă totală de 170,19 mp.

ASOCIAŢIA 17 DECEMBRIE A RĂNIŢILOR ŞI A FAMILIILOR ÎNDOLIATE DIN REVOLUŢIA DIN DECEMBRIE 1989 prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. CT2013-002676/30.05.2013 solicită prelungirea contractului de închiriere pentru spaţiul menţionat anterior şi sunt respectate condiţiile din contractul de închiriere privind prelungirea.

În şedinţa din data de 25.07.2013 a Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara infiintata prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 12/26.06.2012, modificata prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 94/26.02.2013, s-a avizat favorabil solicitarea menţionată mai sus hotărându-se să propunem Consiliului Local un proiect de hotărâre pentru prelungirea contractului de închiriere pe o perioada de 3 ani.

Având în vedere cele prezentate,

PROPUNEM :

1. Aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara a unui proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere către ASOCIAŢIA 17 DECEMBRIE A RĂNIŢILOR ŞI A FAMILIILOR ÎNDOLIATE DIN REVOLUŢIA DIN DECEMBRIE 1989 pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în imobilul din Timişoara, Calea Şagului nr. 7, pentru sediu asociaţie, format din 13 încăperi, în suprafaţă totală de 170,19 mp, pe o perioadă de 3 ani, prin întocmirea unui act adiţional.

VICEPRIMAR TRAIAN STOIA

PT. DIRECTOR OTILIA SÎRCA

ŞEF BIROU LAURA KOSZEGI

CONSILIER CRISTIAN CĂRĂBAŞ

AVIZAT SERVICIUL JURIDIC