keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 516/08.12.2015 privind atribuirea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in Timisoara str.Crisan 21 catre Inspectoratul de Poliţie Judetean Timiş

08.12.2015

Hotararea Consiliului Local 516/08.12.2015
privind atribuirea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in Timisoara str.Crisan 21 catre Inspectoratul de Poliţie Judetean Timiş


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2015-024936/20.11.2015 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere solicitarea Inspectoratului de Politie al Judetului Timis nr. SC2015 - 024936/21.09.2015.
Avand in vedere Hotararea Comisiei de Analiza a Spatiilor cu Alta Destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea Primariei Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara infiintata prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.12/26.06.2012 si modificata prin Hotărîrea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.543/31.10.2014 din data de 05.11.2015.
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba atribuirea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in Timisoara, str.Crisan nr.21, către Inspectoratul de Poliţie Judetean Timiş pe baza de contract de inchiriere (conform Anexa 1) si a unui contract de comodat (conform Anexa 2) pentru curte, pe o perioada de 5 ani cu posibilitate de prelungire cu acordul partilor.
Anexa 1 si Anexa 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse, din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiş;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA APROBAT DIRECTIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE PRIMAR BIROU SPATII CU ALTA DESTINATIE NICOLAE ROBU SC2015-024936/20.11.2015

REFERAT Privind atribuirea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in

Timisoara str.Crisan 21 catre Inspectoratul Judetean de Politie Inspectoratul de Politie al Judetului Timis a avut incheiat cu Municipiul Timisoara Contractul de Inchiriere nr.1530/26.01.2010 pentru spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta in suprafata de 591,68 mp. din Timisoara, str.Crisan nr.21 si Contractul de Comodat nr.34/22.07.2013 pentru curtea imobilului in suprafata de 1810 mp

Acest imobil nu este revendicat in baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv in proprietatea Statului Roman in perioada 06 martie 1945 – 22 decembrie 1989, conform adresei Biroului Cladiri Terenuri nr.CT2015-0024906/21.05.2015.

Inspectoratul de Politie al Judetului Timis prin adresa nr. SC2015 – 024936/21.09.2015 solicita incheierea de contracte noi pentru spatiul din Timisoara, Str. Crisan nr.21.

Deoarece contractul de inchiriere a fost expirat la data depunerii solicitarii, in sedinta din data de 05.11.2015 a Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara infiintata prin HCLMT nr. 12/26.06.2012, modificată prin HCLMT nr. 386/2014 si HCL 543/2014 s-a analizat situatia contractelor de inchiriere si comodat incheiate cu Inspectoratul de Politie al Judetului Timis, hotarandu-se propunerea intocmirii unor noi contracte de inchiriere pe o perioada de 5 ani deoarece in aceste spatii functioneaza sectia de politie. Politia este institutia specializata a statului, care exercita atributii privind apararea drepturilor si libertatilor fundamentale a persoanei, proprietatii private si publice, respectarea ordinii si linistii publice. Avand in vedere cele prezentate;

PROPUNEM : Aprobarea de catre Consiliului Local al Municipiului Timisoara a unui proiect de hotarare privind atribuirea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in Timisoara, str.Crisan nr.21, pe baza de contract de inchiriere (conform Anexa 1) si a unui contract de comodat (conform Anexa 2) pentru curte, pe o perioada de 5 ani cu posibilitate de prelungire cu acordul partilor, prin incheierea unui act aditional. Anexa 1 si anexa 2 fac parte integranta din prezenta hotarare. ADMINISTRATOR PUBLIC, SECRETAR, SORIN IACOB DRAGOI IOAN COJOCARI

PT. DIRECTOR, LAURA KOSZEGI

CONSILIER DANIELA BEATRICE CHINDRIS AVIZAT SERVICIUL JURIDIC DANIELA STEFAN

Atasament: Anexa_2.pdf

ANEXA 2 LA HCL…………………………

CONTRACT DE COMODAT NR………../…………………..

Incheiat in baza HCL nr………………. privind atribuirea in folosinta gratuita a spatiului cu alta destinatie inscris in CF nr………, nr.top ……….. in suprafata de ………mp de catre Directia de Asistenta Sociala Comunitara – Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu handicap. I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1. MUNICIPIUL TIMISOARA, cu sediul in Timisoara, B-dul C.D. Loga nr. 1, CUI 14756536, reprezentatã prin D-nul Primar NICOLAE ROBU, in calitate de COMODANT si 1.2…………………………., in calitate de COMODATAR, au convenit sa incheie prezentul contract de comodat, cu respectarea dispozitiilor art. 2146-2157 Cod civil si a urmatoarelor clauze: II. OBIECTUL CONTRACTULUI 2.1. Obiectul contractului il constituie ………. inscris in CF nr……………, nr.top ………… in suprafata de …………. mp, in proprietatea ………………………... 2.2. Comodantul imprumuta comodatarului in mod gratuit spatiul cu alta destinatie care face obiectul prezentului contract. III. DURATA CONTRACTULUI 3.1. Partile au convenit sa incheie prezentul contract de comodat pe termen de 5 ani incepand cu data incheierii lui, cu posibilitate de prelungire cu acordul partilor prin incheierea unui act aditional. 3.2. Predarea terenului se va face pe baza de proces verbal de predare – primire. 3.3. Prin acordul partilor, prezentul contract poate sa inceteze si inainte de termen. IV. OBLIGATIILE PARTILOR 4.1. COMODANTUL se obliga: a) sa predea comodatarului spatiul cu alta destinatie; b) sa nu-l impiedice pe comodatar sa foloseasca spatiul cu alta destinatie pana la termenul convenit; 4.2. Obligatiile COMODATARULUI sunt urmatoarele: a) sa conserve spatiul si sa se ingrijeasca de el ca un bun proprietar; b) sa foloseasca spatiul conform destinatiei sale stabilite prin HCL nr……. c) sa suporte toate cheltuielile de folosinta precum si orice alte cheltuieli rezultate din folosirea acestuia; d) sa predea comodantului spatiul cu alta destinatie la data expirarii termenului pentru care s-a incheiat contractul.

e) schimbarea destinatiei spatiului duce la pierderea dreptului de folosinta, fara somatie sau punere in intarziere si fara interventia instantelor judecatoresti. V. FORTA MAJORA 5.1. Nici una dintre partile contractante, conform art. 1634 Cod civil, nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator - total sau partial - a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege. 5.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, imediat şi în mod complet, producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui. 5.3. Daca in termen de 6 luni de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune- interese. VI. NOTIFICARILE INTRE PARTI 6.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract. 6.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire (AR) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare. 6.3. Daca notificarea se trimite de pe telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata. 6.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti daca nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente. VII. INCETAREA CONTRACTULUI 7.1. Raporturile contractuale inceteaza prin restituirea bunului in stare corespunzatoare la termenul prevazut in contract. 7.2 In caz de nerespectare a obligatiilor de catre comodatar, comodantul poate cere rezilierea contractului. VIII. SOLUTIONAREA LITIGIILOR 8.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea si incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de ele. 8.2. In cazul in care rezolvarea eventualelor litigii nu este posibila pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti. IX. CLAUZE FINALE

9.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante. 9.2. Prezentul contract, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui. 9.3. Incheiat astazi ……………. conform art. 2146 C. civ. in 4 exemplare originale din care unul pentru comodatar. COMODANT, COMODATAR, MUNICIPIUL TIMISOARA P R I M A R NICOLAE ROBU ADMINISTRATOR PUBLIC SORIN IACOB DRAGOI

SERVICIUL JURIDIC DANIELA STEFAN DIRECTIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE DIRECTOR BIROUL SPATII CU ALTA DESTINATIE SEF BIROU CONSILIER 

Atasament: Anexa_1.pdf

Anexa nr.1 la HCL nr……………………………………

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE – CADRU –

1. Părţile contractante Municipiul Timisoara, cu sediul în ____________________, telefon ____________, cod fiscal _____________, având contul curent ______________________, deschis la Trezoreria _____________________, în calitate - locator, reprezentat prin Primar, pe de o parte, şi ________________________________, cu sediul în localitatea ___________________, judeţul _________________, str. ____________ nr. ______, CI/BI/Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sub nr.______________, cont nr. ___________, deschis la._____________, CNP/CUI/CIF ________________, e-mail_______________, reprezentată prin .____________, având funcţia de _____________, în calitate de locatar, au convenit încheierea prezentului contract de închiriere, cu respectarea următoarelor clauze: 2. Obiectul contractului 2.1 Il constituie inchirierea bunului imobil aflat in proprietate privata a mun. Timisoara, situat în Timisoara, str______________, nr_____, având elementele de identificare CF_______________/Nr cadastral/top _____________/ suprafata________/ etc. 2.2 Locatorul predă locatarului bunul imobil închiriat, în termen de cel mult ______ zile de la data semnării prezentului contract. Predarea-primirea bunului închiriat se va consemna prin proces-verbal de predare- primire, care va fi încheiat, datat, semnat de părţile contractante, menţionându-se totodată starea fizică a imobilului, dotările şi utilităţile de care acesta beneficiază în momentul predării primirii. 2.3. Bunul închiriat este dat în folosinţa locatarului pentru desfăşurarea activităţilor ________________ 3. Durata contractului 3.1 Prezentul contract de închiriere se încheie pe o perioadă de 5 ani, de la data de ________ pana la data de __________ . 3.2. Intentia de prelungire a inchirierii, care face obiectul contractului , se notifica de catre locatar, in termen de 90 zile , inainte de expirarea duratei contractului                          4. Preţul contractului şi modalităţile de plată 4.1. (1) Preţul închirierii - chiria - este de .................. lei/euro stabilit pe lună calendaristica, pe care locatarul se obligă să o plătească locatorului. (2)Acestei valori i se va aplica o actualizare la inceputul fiecarui an calendaristic, reprezentand rata inflatiei, conform datelor furnizate de catre Institutul National de Statistica. (3)Pretul inchirierii neindexate poate fi modificat unilateral prin Hotarare a Consiliului Local mun. Timisoara. 4.2. (1) Plata chiriei se efectueaza in doua rate anuale in contul nr. ........................... deschis la Trezoreria Municipiului Timisoara pe numele locatorului sau prin casieria Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara (2)Termenul scadent pentru plata primei rate a chiriei este 31 martie aferent lunilor ianuarie- iunie, respectiv 30 septembrie, aferent lunilor iulie-decembrie. (3)In situatia in care contractul urmeaza a se executa dupa data primei scadente, adica 31 martie, sau cu cel mult 30 de zile inainte de implinirea acestuia, termenul de plata scadent al primei rate este 30 septembrie a aceluiasi an.

(4) In situatia in care contractul urmeaza a se executa dupa date celei de a doua scadente, adica 30 septembrie, sau cu cel mult 30 de zile inainte de implinirea acestuia, termenul de plata scadent al primei rate este 15 decembrie a aceluiasi an. NOTA*- in aplicarea art. 4.2 se va identifica in concret situatia incidenta, iar in contractul ce urmeaza a se incheia se va insera doar aceasta situtie fara celealte cazuri. 4.3 (1). Plata chiriei se va efectua în baza unei facturi emisa de catre locator in forma electronica, in format pdf. (2) Factura se va comunicata locatarului prin mijloace electronice- email-, de pe adresa de email [email protected] pe adresa de email valida, securizata si comunicata in mod oficial de catre locatar. Comunicarea facturii prin modalitate electronica se va efectua cu cel putin 20 de zile inainte de implinerea termenului scadent. (3) Partile au obligatia sa intretina functionarea continua a adreselor de email pe toata durata executarii contractului. (4) Orice modificare sau nefunctionare a adresei de email se va comunica celeilalte parti in cel mult 24 de ore de la data modificarii sau deficientei, in acest ultim caz, cu indicarea timpului pentru remediere. (5) Chiriasul va confirma, prin mijloace electronice la adresa de [email protected] primirea facturii, in 5 cinci zile de la data comunicarii. (6) In cazul neprimirii facturii in termenul prevazut la art 4.3 alin. 2, chiriasul va informa proprietarul despre acest aspect in termen de 5 zile lucratoare de la data la care a expirat termenul mentionat. (7) In cazul in care comunicarea facturii nu este confirmata de catre chirias in termenul prevazut la alin. 5, factura va fi considerata comunicata si acceptata. (8) Pe cale de exceptie, daca factura nu poate fi comunicata in format electronic, deoarece locatarul fie nu detine adresa de e-mail, fie aceasta nu este functionala temporar, locatarul se obliga sa se prezinte la sediul locatarului in vederea remiterii facturii pe suport de hartie, in termen de 5 zile de la data expirarii termenului prevazut la art. 4.3 alin. 2. In acest caz, comunicarea se considera indeplinita la data la care locatarului i-a fost inmanata sub semnatura factura emisa pe suport de hartie. (9) In caz de neideplinire de catre locatar a obligatiei prevazuta la alin. 8, factura se considera comunicata in termen de 5 zile de la data expirarii termenului prevazut la art. 4.3 alin. 2, cu toate consecintele ce decurg din acest fapt. 4.4 (1) Pentru buna executare a prezentului contract, locatarul va constitui în termen de cel mult 5 (cinci) zile lucrătoare de la data semnării contractului de închiriere, garanţia de bună execuţie a contractului. (2) Valoarea garanţiei de bună execuţie reprezinta pretul chiriei calculat pentru 6 luni, respectiv de__________ lei. (3) Locatorul are dreptul de a executa garantia de bună execuţie ori de câte ori locatarul nu îşi îndeplineşte obligaţia de plata a chiriei in termen de maxim 90 de zile de la data scadentei. (4) In termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data executarii de catre locator a garantiei de buna executie, locatarul, sub sanctiunea rezilierii de drept a prezentului contract in conditiile art. 8.2 alin. 2 din Contract, este obligat sa constituie o noua garantie de buna executie sau suplineasca diferenta, dupa caz, pana la nivelul prevazut la alin. 2 al art.4.4. 5. Obligaţiile locatorului 5.1 Locatorul se obligă: a) să predea bunul , liber de orice sarcină, pe bază de Proces verbal de predare-primire, în termen de cel mult 10 zile de la data semnării contractului de închiriere;

b) să garanteze pentru liniştita şi utila folosinţă a bunului închiriat; 5.2 Locatorul poate să controleze periodic bunul imobil închiriat pentru a verifica dacă acesta este folosit sau exploatat in conformitate cu specificul bunului inchiriat si in scopul pentru care a fost încheiat contractul de închiriere. Acest control se exercită fără a stânjeni folosinţa bunului imobil de către locatar. 6. Obligaţiile locatarului 6.1 Locatarul se obligă: a) să întrebuinţeze, pe toată durata închirierii, bunul ca un bun proprietar, cu bună-credinţă şi potrivit destinaţiei, purtând răspunderea pentru toate pagubele produse din culpa sa; b) să suporte, pe toată durata contractului, cheltuielile referitoare la utilităţile consumate pentru folosinţa bunului închiriat. c) să execute la timp şi în bune condiţii lucrările de întreţinere şi reparaţii normale ce îi incumbă, în vederea menţinerii bunului închiriat în starea în care l-a primit în momentul încheierii contractului; d) să plătească chiria la termenele stipulate în contract; e) sa foloseasca/exploateze bunul inchiriat cu respectarea conditiilor impuse in caietul de sarcini; f) să nu tulbure desfăşurarea celorlalte activităţi desfăşurate în cadrul imobilului ( după caz); g) să răspundă pentru distrugerea totală sau parţială a bunului închiriat, care s-ar datora culpei sale; h) să permită locatorului să controleze modul în care este utilizat bunul închiriat şi starea acestuia; i) să nu aducă modificări bunului închiriat decât cu acordul prealabil, în scris, al locatorului şi cu respectarea legislaţiei în vigoare; j) să elibereze/restituie bunul la expirarea/încetarea contractului în starea în care l-a primit, conform procesului-verbal de predare-primire; k) să răspundă integral pentru deteriorările aduse bunului de către locatar precum si de persoanele aduse de acesta în spaţiu, precum prepuşii, vizitatorii etc.; l) sa constituie garantia de buna executie in termenul prevazut la art 4.4 alin. 1, sa reintregeasca garantia de buna executie in conditiile si la termenul prevazut la art 4.4 alin.4 din Contract. 6.2 Orice amenajări, îmbunătăţiri la bunul inchiriat vor fi efectuate de locatar numai cu aprobarea locatorului si in conditiile stabilite de acesta si cu respectarea conditiilor din caietul de sarcini. 7. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor. 7.1 (1) În cazul neplăţii chiriei la termenele scadente, locatorul va percepe penalitaţi de întârziere calculate în cuantum de 2% pe luna sau fractiune de luna. In conformitate cu HCL nr.410/16.10.2015 privind modificarea HCL 444/12.09.2014 incepand cu data de 01.01.2016 in cazul neplatii chiriei la termenele scadente, locatorul va percepe penalitati de intarziere calculate in cuantum de 1% pe luna sau fractiune de luna. (2) La expirarea scadenţei, locatarul este de drept în întârziere fără a fi necesară vreo formalitate prealabilă în acest sens. (3) În cazul neachitării chiriei în termen mai mare de 90 de zile de la data scadenţei, prin simplul fapt al neexecutarii, contractul este reziliat de plin drept, fără a fi necesară punerea în întârziere sau orice formalitate prealabilă. (4) În situaţia prevazuta la alin. 3, in conformitate cu prevederile art 1778 alin. 3 coroborate cu prev. art. 1831 alin. 2 NCC, locatarul este obligat la plata chiriei prevazuta in contract pana la data eliberarii efective a imobilului precum si la reparerea prejudiciilor de orice natura cauzate locatorului pana la data eliberarii efective a imobilului. (5) Chiria prevazuta la alin 4 se va factura de catre locator in conditiile prevazute la art 4.3 din Contract pana la eliberarea efectiva a imobilului de catre chirias constatata prin proces-verbal intocmit de locator. 8. Încetarea contractului. 8.1. Locaţiunea încetează prin:

a) expirarea termenului contractului; b) pieirea sau avarierea bunului de aşa manieră încât acesta nu mai poate fi întrebuinţat conform destinaţiei ; c) acordul partilor; d) denuntarea unilaterala din partea locatorului, pentru situaţii excepţionale ce privesc realizarea unor obiective de interes naţional sau local, după o prealabilă notificare a chiriaşului ( ______ de zile). 8.2. Incetarea contractului prin reziliere. (1)Nerespectarea obligatiilor prevazute in contract de catre una din parti indreptateste cealalta parte sa solicite rezilierea contractului. (2) Simplul fapt al neindeplinirii de catre locatar a obligatiilor prevazute la art. 6 .1 lit a, b, d, i si l din Contract atrage rezilierea de plin drept a Contractului, fara nicio notificare, fara punerea in intarziere a locatarului si fara interventia instantelor de judecata. (3) In cazul nerespectarii de catre locatar a obligatiilor prevazute la art 6.1 lit. c, e, f, g, h, k, locatorul va proceda la notificarea catre locatar a unui termen de conformare de ________zile, in vederea indeplinirii obligatiei/obligatiilor. Neindeplinirea obligatiei sau obligatiilor la implinirea termenului (de conformare) indicat in cuprinsul notificarii atrage rezilierea de plin drept a Contractului, fara nicio notificare, fara punerea in intarziere a locatarului si fara interventia instantelor de judecata. 9. Caracterul executoriu. 9.1 (1). Partile declara in mod expres si confirma ca prezentul Contract constituie titlu executoriu in coformitate cu dispozitiile art 1798 NCC si art 1809 alin 3 raportat la alin. 2 NCC. 10. Forţa majoră. 10.1 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 10.2 Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 10.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 10.4 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 10.5 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din parţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 11. Subînchirierea şi cesiunea. Cedarea drepturilor rezultând din prezentul contract, subînchirierea totală sau parţială, sau utilizarea acestor drepturi în cadrul unei asocieri în participaţiune, se va stabili doar cu acordul locatorului. 12. Relocatiunea tacita. La expirarea termenului pentru care a fost încheiat, contractul încetează de drept, tacita relocaţiune nu operează. 13. Litigii (1) Orice litigiu privind incheierea, executarea sau modificarea prezentului contract se solutioneaza pe cale amiabila. (2)In situatiain care partile nu ajung la un acord comun pe cale amiabila, litigiile nascute din incheierea, executarea sau modificarea, contractului vor fi supuse spre solutionarea instantelor de drept comun. 14. Dispoziţii finale 14. 1. Prezentul contract reprezinta un contract administrativ de gestiune, avand un regim juridic mixt, de drept administrativ si civil. 14.2 Legea aplicabilă prezentului contract este legea română.

14.3 Orice modificare a prezentului contract se poate face numai prin act adiţional semnat de ambele părţi, cu excptia modificarii unilaterale din partea locatorului prevazuta la art. 12. 14.4. (1) Orice comunicare între părţi se realizeaza in principal prin email, prin remitere, posta cu confirmare de primire sau fax. (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii. 14.5. Locatarul recunoaste dreptul locatorului de a recurge imediat la procedura prevazuta de cap.II din Titlul XI Cod procedura civila privind procedura de evacuare conform dispozitiilor art.1037 Cod procedura civila. Prezentul contract s-a încheiat astăzi ..............., la ................, în (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte. Locator, Locatar,