keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 16/18.01.2019 privind atribuirea in folosinta gratuita prin incheierea unui contract de comodat pentru spatiul cu alta destinatie SAD, situat in Timisoara, P-ta Badea Cartan nr. 1, pe o perioada de 10 ani, catre DIRECTIA POLITIEI LOCALE

18.01.2019

Hotararea Consiliului Local 16/18.01.2019
privind atribuirea in folosinta gratuita prin incheierea unui contract de comodat pentru spatiul cu alta destinatie SAD, situat in Timisoara, P-ta Badea Cartan nr. 1, pe o perioada de 10 ani, catre DIRECTIA POLITIEI LOCALE


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive cu numarul SC2019-000443/09.11.2019 - privind oportunitatea Proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2019-000443/09.11.2019 al Compartimentului Spatii cu alta Destinatie I Est din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 11.01.2019 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019-000443/09.11.2019;
Avand in vedere cererea cu numarul SC2018-26030/06.11.2018 a Directiei Politiei Locale, prin care aceasta a solicitat incheierea unui contract de comodat pentru spatiul situat in Timisoara, P-ta Badea Cartan nr. 1;
Avand in vedere extrasul Procesului Verbal al sedintei din 15.11.2018 a Comisiei de Analiza a Spatiilor cu Alta Destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea Primariei Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman, in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara infiintata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 12/26.06.2012 si modificata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 549/24.10.2018, prin care comisia a avizat favorabil cererea de atribuire a spatiului situat in Timisoara, P-ta Badea Cartan, pe o perioada de 10 ani catre Directia Politiei Locale, cu destinatia de sediu;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si al Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), litera c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se atribuie in folosinta gratuita, pe o perioada de 10 ani, spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, P-ta Badea Cartan nr. 1, catre DIRECTIA POLITIEI LOCALE, cu destinatia de sediu, prin incheierea unui contract de comodat.
Art. 2: Cu data prezentei, se abroga Hotararea Consiliului Local nr. 220/20.05.2014 privind atribuirea in folosinta gratuita a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, P-ta Badea Cartan nr. 1, catre Directia Politiei Locale.
Art. 3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Compartimentul Spatii cu Alta Destinatie I Est din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.
Art. 4: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata , se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic
- Directiei Urbanism;
- Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati ;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA CLĂDIRI TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST COMPARTIMENTUL SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE I EST NR. SC2019-000443/09.11.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind atribuirea în folosință gratuită prin încheierea unui contract de comodat pentru spațiul cu altă destinație SAD, situat în Timișoara, P-ța Badea Cârțan nr. 1, pe o perioadă

de 10 ani, către DIRECȚIA POLIȚIEI LOCALE

Având în vedere expunerea de motive nr. SC2019-000443/09.11.2019 a Primarului Municipiului Timișoara, dl. Nicolae Robu și Proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită cu contract de comodat a spațiului cu altă destinație situat în Timișoara, P-ța Badea Cârțan nr. 1, pe o perioadă 10 ani, către DIRECȚIA POLIȚIEI LOCALE, facem următoarele precizări : Prin cererea cu numărul SC2018-026030/06.11.2018, Direcția Politiei Locale a solicitat încheierea unui contract de comodat pentru spațiul SAD, situat în imobilul din Timișoara, P-ța Badea Cârțan nr. 1, spațiu în care își desfășoară activitatea în baza Hotărârii Consiliului Local a Municipiului Timișoara nr. 220/2014.

Acest spațiu este situat la parterul imobilului, cu intrare din stradă, în proprietatea Statului Român, în folosința Sfatului Popular al orașului Timișoara și în administrarea ILLT Timișoara, înscris în CF-ul nr. 400887-C1-U28, nr. cadastral 400887-C1-U28, compus din birou, anexă, grup sanitar, wc, boxa nr. 14 la demisol cu 1,58% pci și 51/3220 părți din teren în folosință, în suprafață utilă de 21.93 m.p + 10,84 mp (boxa nr. 14), în suprafață utilă de 32,99 mp. Având în vedere extrasul din Procesul verbal al ședintei din 15.11.2018 a Comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, prin care comisia a hotărât, atribuirea în folosință gratuită cu contract de comodat pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire a acestuia prin act adițional și abrogarea Hotărârii Consiliului Local a Municipiului Timișoara nr. 220/2014.

Spațiul a fost verificat prin adresele: - SC Serviciul Juridic SC2018-26030/08.01.2019; - SC Compartimentul Administrare Fond Funciar SC2018-26030/03.01.2019; - SC Biroul Clădiri Terenuri SC2018-026030/09.01.2019 ; În conformitate cu prevederile art.36. alin.2 lit.(c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată și modificată; În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că Proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită prin încheierea unui contract de comodat pentru spațiul cu altă destinație SAD, situat în Timișoara, P-ța Badea Cârțan nr. 1, pe o perioadă de 10 ani, încheiat cu Direcția Poliției Locale, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara. DIRECTOR D.C.T.D.D. I EST, Ec. FLORIN RĂVĂȘILĂ CONSILIER, MARINELA BANDI

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST COMPARTIMENTUL SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE I EST SC 2019-000443/09.11.2019

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Privind atribuirea în folosință gratuită prin încheierea unui contract de comodat pentru

spațiul cu altă destinație SAD, situat în Timișoara, P-ța Badea Cârțan nr. 1, pe o perioadă de 10 ani, către DIRECȚIA POLIȚIEI LOCALE

Spațiul cu altă destinație SAD situat în Timișoara, P-ța Badea Cârțan nr. 1, a fost atribuit în folosință gratuită către DIRECȚIA POLIȚIEI LOCALE, în baza Hotărârii Consiliului Local a Municipiului Timișoara nr. 220/2014.

Spațiul cu altă destinație SAD, situat in Timișoara, P-ța Badea Cârțan nr. 1, înscris în CF nr. 400887-C1-U28, nr. cadastral 400887-C1-U28, situat la parterul imobilului, cu intrare din stradă, compus din birou, anexă, grup sanitar, wc, boxa nr. 14 la demisol cu 1,58% pci și 51/3220 părți din teren în folosință, este liber de sarcini. In baza adresei înregistrată cu nr. SC2018-026030/06.11.2018 a Direcției Poliției Locale, se solicită încheierea unui contract de comodat. Cererea a fost analizată în comisia de analiză a spațiilor cu altă destinație, din data de 15.11.2018, comisia hotărând atribuirea în folosință gratuită și întocmirea unui contract de comodat, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea prelungirii prin act adițional și abrogarea Hotărârii Consiliului Local a Municipiului Timișoara nr. 220/2014. Apreciem faptul că, Proiectului de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită prin încheierea unui contract de comodat pentru spațiul cu altă destinație SAD, situat în Timișoara, Piața Badea Cârțan nr. 1, către Direcția Poliției Locale, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara. PRIMAR, VICEPRIMAR, NICOLAE ROBU FARKAS IMRE DIRECTOR D.C.T.D.D. I EST, Ec. FLORIN RĂVĂȘILĂ