keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 182/15.11.2016 privind aprobarea atribuirii spatiului din Timisoara, str.Vasile Alecsandri nr. 1, et.1, SAD 9, catre Partidul ALIANTA LIBERALILOR SI DEMOCRATILOR si incheierea contractului de inchiriere

15.11.2016

Hotararea Consiliului Local 182/15.11.2016
privind aprobarea atribuirii spatiului din Timisoara, str.Vasile Alecsandri nr. 1, et.1, SAD 9, catre Partidul ALIANTA LIBERALILOR SI DEMOCRATILOR si incheierea contractului de inchiriere


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. CT2015-000811/20.10.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere solicitarea nr. CT2016-000811/18.02.2016 a Partidului Alianta Liberalilor si Democratilor;
Avand in vedere extrasul din procesul verbal al Comisiei de Analiza a Spatiilor cu Alta Destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea Primariei Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara infiintata prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.12/26.06.2012 si modificata prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 543/31.10.2014, din data de 15.09.2016;
In baza Legii 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba atribuirea spatiului din Timisoara, str.Vasile Alecsandri nr.1, et.1, SAD 9, catre Partidul Alianta Liberalilor si Democratilor, in suprafata totala de 85,24 mp cu un numar de 3 incaperi, inscris in Cartea Funciara nr. 419709-C1 Timisoara, nr. Top 419709-C1 Timisoara, pe o perioada de 3 ani cu posibilitatea de prelungire, cu destinatia de sediu de organizatie judeteana si incheierea contractului de inchiriere.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse din cadrul primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Biroului Şcoli - Spitale;
- Biroului sport - Cultură;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Partidul Alianta Liberalilor si Democratilor;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: alde.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA CLADIRI TERENURI P R I M A R, SI DOTARI DIVERSE NICOLAE ROBU BIROU SPATII CU ALTA DESTINATIE CT2016-000811/20.10.2016

R E F E R A T

Privind aprobarea atribuirii spatiului din Timisoara, str.Vasile Alecsandri nr.1, SAD 9, catre Partidul ALIANTA LIBERALILOR SI DEMOCRATILOR si incheierea contractului de inchiriere

Prin cererea cu nr.CT2016-000811/18.02.2016 Partidul Alianta Liberalilor si Democratilor, ne solicita atribuirea spatiului din Timisoara, str.Vasile Alecsandri nr.1, SAD 9, in suprafata de 85,24 mp, care a fost detinut de catre Partidul Conservator. Acesta noua formatiune politica Partidul Alianta Liberalilor si Democratilor s-a format in urma fuziunii dintre Partidul Conservator si Partidul Liberal Reformator. Acest spatiu este in suprafata totala de 85,24 mp, conform apartamentarii si are un numar de 3 incaperi, inscris in Cartea Funciara col nr.419709-C1 Timisoara nr. Top.297. Spatiul a fost verificat prin adresele : - SC2016-9654/16.03.2016 a Serviciului Juridic; - SJ2015-9654/21.12.2015 a Serviciului Juridic; - CM2014-2023/16.07.2015 a Serviciului Administrare Fond Funciar; - CM2014-2023/27.08.2015 a Serviciului Juridic; - CM2014-002023/16.06.2015 a Biroului Cladiri Terenuri:

Solicitarea a fost analizata in sedinta Comisiei de analiza a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea municipiului Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman, in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara constituita prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.12/26.02.2012, modificata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.386/01.08.2014, HCL nr. 543/31.10.2014, nr. 91/01.03.2016 si nr.21/07.07.2016 din data de 15.09.2016.

Comisia de analiza a fost de acord cu preluarea contractului de catre noua formatiune politica Partidul ALDE cu conditia achitarii datoriilor pe care le avea Partidul Conservator in termen de cel mult 15 zile si apoi demararea proiectului de hotarare in acest sens de catre Biroul SAD. Fostul Partid Conservator a facut dovada platii, a datoriilor pe care le-au avut catre bugetul local in suma de 3.686,39 lei cu chitanta nr.7068057, seria 155243.

Astfel, Comisia de analiza a hotarat atribuirea spatiului din Timisoara, str.Vasile Alecsandri nr.1, SAD 9, prin contract de inchiriere, catre Partidul Alianta Liberalilor si Democratilor. Pretul inchirierii va fi stabilit in conformitate cu prevederile articolelor 26 si 27 din OUG 40/1999. Avand în vedere cele menţionate mai sus;

PROPUNEM: Aprobarea atribuirii spatiului din Timisoara, str.Vasile Alecsandri nr.1, et.1, SAD 9, catre Partidul

ALIANTA LIBERALILOR SI DEMOCRATILOR, in suprafata totala de 85,24 mp si are un numar de 3 incaperi, inscris in Cartea Funciara nr.419709-C1 Timisoara, nr. Top 419709-C1 Timisoara, pe o perioada de 3 ani cu posibilitatea de prelungire, cu destinatia de sediu de organizatie judeteana si incheierea contractului de inchiriere.

VICEPRIMAR, FARKAS IMRE SERVICIUL JURIDIC

DANIELA STEFAN PT. DIRECTOR,

LAURA KOSZEGI PT.SEF BIROU MARINELA BANDI

CONSILIER DANIELA BEATRICE CHINDRIS

Cod FP 53-01 ver.1