keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 94/26.02.2013 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.12/26.06.2012 privind constituirea Comisiei de analiza a spatiilor cu alta destinatie decât aceea de locuinta situate în imobile proprietatea Municipiului Timisoara precum si în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara

26.02.2013

Hotararea Consiliului Local 94/26.02.2013
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.12/26.06.2012 privind constituirea Comisiei de analiza a spatiilor cu alta destinatie decât aceea de locuinta situate în imobile proprietatea Municipiului Timisoara precum si în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2013-1632/31.01.2013 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comarţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din darul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 12/26.06.2012 privind constituirea Comisiei de analiza a spatiilor cu alta destinatie decât aceea de locuinta situate în imobile proprietatea Municipiului Timisoara precum si în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art.36 alin.(9) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art.45 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.12/26.06.2012 privind constituirea Comisiei de analiza a spatiilor cu alta destinatie decât aceea de locuinta situate în imobile proprietatea Municipiului Timisoara precum si în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, cu următoarea componenţă:
- Preşedinte: Nicolae Robu - primar;
- Membri: Dan Diaconu - viceprimar;
Traian Stoia - viceprimar;
Martin Staia - director Directia Patrimoniu; membru supleant: Alin Stoica - consilier Serviciul Administrare Patrimoniu si Baze Sportive;
Ciprian Cadariu - Sef Birou Autorizari; membru supleant: Sorin Emilian Ciurariu- Director Directia Urbanism;
Mihaela Mircea - sef Birou Managementul Calitatii; membru supleant: Raluca Ciobra - Compartimentul Control;
Sorin Chira - Serviciul Juridic; membru supleant: Daniel Vacarescu-Serviciul Juridic;
Jumanca Romaniţa - Adina - Delia - consilier local;
Purceld Octavian Mircea - consilier local;
Andrei Romulus Petrisor - consilier local;
Adelina Larissa Tirziu - consilier local.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.
Art. 3: Prezenta hotarâre se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Economice;
- Directiei Tehnice;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Cladiri Terenuri si Dotari Diverse;
- Direcţiei Şcoli, Spitale, Baze Sportive şi Instituţii Culturale;
- Directiei Comunicare;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Tehnice;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Manegementul Calităţii;
- Compartimentului Control;
- Biroului Audit;
- Membrilor comisiei;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI