keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 280/28.07.2017 privind aprobarea prelungirii termenului Contractului de concesiune nr. 4/09.01.2009 incheiat cu Dr. SFERLEA ANDREA si incheierea actului aditional

28.07.2017

Hotararea Consiliului Local 280/28.07.2017
privind aprobarea prelungirii termenului Contractului de concesiune nr. 4/09.01.2009 incheiat cu Dr. SFERLEA ANDREA si incheierea actului aditional


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. CT2017-003457/07.07.2017 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere solicitarea nr.CT2017-003457/22.05.2017 a d-nei Sferlea Andrea;
Avand in vedere Contractul de Concesiune nr. 4/09.01.2009 incheiat intre Municipiul Timisoara si Dr. Sferlea Andrea;
Avand in vedere extrasul din Procesul Verbal al Comisiei de Analiza a Spatiilor cu Alta Destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea Primariei Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara infiintata prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.12/26.06.2012 si modificata prin HCLMT nr. 386/2014, HCL nr. 543/31.10.2014, HCL nr. 91/01.03.2016, HCL nr. 21/07.07.2016 si HCL nr. 250/27.06.2017, din data de 06.07.2017;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin (2) lit.c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba prelungirea Contractului de concesiune nr. 04/09.01.2009 incheiat cu D-na Dr. SFERLEA ANDREA, pentru cabinetul medical din Timisoara, str.Th. Neculuta nr. 6, incepand cu data de 25.06.2017 pana la data de 24.06.2018.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Serviciului Şcoli - Spitale;
- Biroul Sport - Cultură;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Dr. Sferlea Andrea;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SIMION MOŞIU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

OMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI SI DOTĂRI DIVERSE BIROUL SPAŢII CU ALTĂ DESTINAŢIE CT2017-003457/07.07.2017

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: 40 256 408 426, fax: 40 256 408 395, www.primariatm.ro P R I M A R NICOLAE ROBU

R E F E R A T Privind aprobarea prelungirii termenului contractului de concesiune nr.4/09.01.2009

Incheiat cu Dr. SFERLEA ANDREA si incheierea actului aditional

Intre Municipiul Timisoara si DR.SFERLEA ANDREA, este incheiat contractual de concesiune nr.4/09.01.2009 avand ca obiect spatial cu destinatie de cabinet medical din Timisoara, str.Th.Neculuta nr.6, in suprafata totala de 72,37 mp. Prin adresa cu nr.CT2017-003457/29.05.2017 D-na Dr. Sferlea Andrea, solicita prelungirea contractului de concesiune nr.4/09.01.2009. Cererea a fost depusa in termenul de valabilitate al contractului. Aceasta cerere a fost supusa spre analizare in sedinta Comisiei de analiza a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea municipiului Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman, in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara constituita prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.12/26.02.2012, modificata prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Timisoara nr.386/2014, HCL nr.543/31.10.2014, HCL nr.91/01.03.2016, HCL nr.21/07.07.2016 si HCL nr.250/27.06.2017, din data de 06.07.2017. Avand in vedere ca locatara nu are datorii la bugetul local si este un bun chirias, comisia a hotarat prelungirea contractului de concesiune nr.4/09.01.2009, incepand cu data de 25.06.2017, pana la data de 24.06.2018 conform vizei de la Colegiul Medicilor Timis. Avand in vedere cele mentionate mai sus:

PROPUNEM : Aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr.04/09.01.2009 incheiat cu D-na Dr. SFERLEA ANDREA, pentru cabinetul medical din Timisoara, str.Th.Neculuta nr.6, incepand cu data de 25.06.2017 pana la data de 24.06.2018.

VICEPRIMAR, IMRE FARKAS DIRECTOR MIHAI BONCEA AVIZAT SERVICIUL JURIDIC SEF BIROU CRISTINA BOZAN DANIELA BOGYIS

o Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii