keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 120/18.10.2016 privind aprobarea prelungirii termenului Contractului de concesiune nr.4/09.01.2009 incheiat cu Dr.SFERLEA ANDREA si incheierea actului aditional

18.10.2016

Hotararea Consiliului Local 120/18.10.2016
privind aprobarea prelungirii termenului Contractului de concesiune nr.4/09.01.2009 incheiat cu Dr.SFERLEA ANDREA si incheierea actului aditional


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. CT2016-003211/15.09.2016- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere solicitarea nr. CT2016-003211/06.06.2016 a d-nei Dr.Sferlea Andrea.
Avand in vedere Contractul de concesiune nr.4/09.01.2009 incheiat intre Municipiul Timisoara si Dr.Sferlea Andrea.
Avand in vedere extrasul din procesul verbal al Comisiei de Analiza a Spatiilor cu Alta Destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea Primariei Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara infiintata prin Hotărârea Consiliului Local nr.12/26.06.2012 si modificata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 386/2016 , Hotărârea Consiliului Local nr.543/31.10.2014, Hotărârea Consiliului Local nr.91/01.03.2016 si Hotărârea Consiliului Local nr.21/07.07.2016, din data de 15.09.2016.
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba prelungirea Contractului de concesiune nr.4/09.01.2009 incheiat cu D-na Dr. Sferlea Andrea, pentru cabinetul medical din Timisoara, str.Th. Neculuta nr.6, incepand cu data de 25.06.2016 si pana la data de 24.06.2017.

Art.2: Se aproba actul aditional de prelungire, conform Anexei care face parte din prezenta hotarare.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LUCIAN TAROPA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Anexa.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA ANEXA LA HCLMT DIRECTIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE BIROUL SPATII CU ALTA DESTINATIE

ACT A D I T I O N AL NR.6/05.07.2016 la contractul de concesiune nr.4/09.01.2009

Prezentul act aditional se incheie in baza HCLMT nr........ a adresei inregistrata cu nr. CT2016-

003211/06.06.2016 a D-nei Dr.Sferlea Andrea si a Hotararii Comisiei de Analiza a Spatiilor cu Alta destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea Primariei Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara infiintata prin HCLMT nr.12/26.06.2012 si modificata prin HCLMT nr. 386/01.08.2014, HCL 543/31.10.2014, HCL nr.91/01.03.2016 si HCL nr.12/07.07.2016, din data de 15.09.2016, dupa cum urmeaza: I. Partile contractante

MUNICIPIUL TIMISOARA, prin Consiliul Local al Municipiului Timisoara, cu sediul in Timisoara, Bv.C.D.Loga nr. 1, TEL.0256/408300, avand codul fiscal R 32937000 si contul curent RO08TREZ62121A300530XXXX, deschis la Trezoreria Timisoara, reprezentat prin d-nul Nicolae Robu - Primar in calitate de CONCEDENT, pe de o parte si

CABINET MEDICAL DR. SFERLEA ANDREA, cu domiciliul in Ghiroda, str.Cerbului nr.24, jud.Timis, CNP 2741012354799, Certificat de membru inregistrat in Colegiul Medicilor Timis cu nr.2600 eliberat la data de 23.10.2014 , in calitate de CONCESIONAR, pe de alta parte, la sediul locatorului Bv.C.D.Loga nr.1, Timisoara, de comun acord au hotarat urmatoarele:

Art.1. Se prelungeste durata contractului de concesiune incepand cu data de 25.06.2016 si pana la data de 24.06.2017.

Toate celelalte clauze contractuale ramin neschimbate . Drept pentru care s-a incheiat prezentul act aditional in 4 exemplare, din care unul pentru

concesionar. CONCEDENT, CONCESIONAR,

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA CLADIRI TERENURI P R I M A R, SI DOTARI DIVERSE NICOLAE ROBU BIROUL SPATII CU ALTA DESTINATIE CT2016-003211/15.09.2016

R E F E R A T Privind aprobarea prelungirii termenului contractului de concesiune nr.4/09.01.2009

incheiat cu Dr.SFERLEA ANDREA si incheierea actului aditional Intre Municipiul Timisoara si DR.SFERLEA ANDREA, este incheiat contractul de concesiune nr.4/09.01.2009 avand ca obiect spatiul cu destinatie de cabinet medical din Timisoara, str.Th.Neculuta nr.6, in suprafata totala de 72,37 mp.

Prin adresa cu nr.CT2016-003211/06.06.2016 D-na Dr. Sferlea Andrea, solicita prelungirea contractului de concesiune nr.4/09.01.2009. Cererea a fost depusa in termenul de valabilitate al contractului. Aceasta cerere nu a putut fi supusa apre aprobare Comisiei de Analiza pana la aceasta data, deoarece la data de 05.06.2016 au avut loc Alegerile Locale iar Consiliul Local nu era constituit si nici noua Comisie din care fac parte consilieri locali in calitate de membri ai acesteia. Dupa ce s-a constituit Consiliului Local si noua Comisie de Analiza, cererea D-nei Dr. Sferlea Andrea a fost analizata in sedinta Comisiei de analiza a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea municipiului Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman, in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara constituita prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.12/26.02.2012, modificata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 386/2014, HCL nr.543/31.10.2014, HCL nr. 91/01.03.2016 si HCL nr.21/07.07.2016, din data de 15.09.2016.. Comisia a hotarat prelungirea contractului de concesiune nr.4/09.01.2009, incepand cu data de 25.06.2016 pana la data de 24.06.2017 conform vizei de la Colegiul Medicilor Timis. D-na Dr. Sferlea Andrea este o buna platnica si nu are datorii la bugetul local. Avand în vedere cele menţionate mai sus;

PROPUNEM: Aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr.04/09.01.2009 incheiat cu D-na

Dr.SFERLEA ANDREA, pentru cabinetul medical din Timisoara, str.Th.Neculuta nr.6, incepand cu data de 25.06.2016 pana la data de 24.06.2017.

Aprobarea actului aditional de prelungire, conform Anexa. VICEPRIMAR, IMRE FARKAS

DIRECTOR,

LAURA KOSZEGI

AVIZAT SERVICIUL JURIDIC SEF BIROU DANIELA STEFAN MARINELA BANDI

CONSILIER DANIELA BEATRICE CHINDRIS

Cod FP 53-01 ver.1