keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 356/06.07.2018 privind atribuirea în folosinţă gratuită cu Contract de comodat până la 31.12.2018, a spatiului situat in imobilul din Timişoara ,Piata Libertatii ,nr.1 , catre MUZEUL NATIONAL AL BANATULUI

06.07.2018

Hotararea Consiliului Local 356/06.07.2018
privind atribuirea în folosinţă gratuită cu Contract de comodat până la 31.12.2018, a spatiului situat in imobilul din Timişoara ,Piata Libertatii ,nr.1 , catre MUZEUL NATIONAL AL BANATULUI


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre cu numărul SC2018-11191/14.05.2018 a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-11191/14.05.2018, întocmit de către Biroul Spaţii cu altă Destinaţie ;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 18.05.2018 - Anexă la Raportul de specialitate al Biroului Spaţii cu altă Destinaţie;
Având în vedere Adresa cu numărul CT2018-001305/21.03.2018 a Muzeului National al Banatului, prin care solicită atribuirea unui spatiu în imobilul din Timişoara , Piaţa Libertăţii nr.1 , în vederea desfăşurării unor activităţi în parteneriat cu Asociaţia Eugeniu de Savoya şi pentru realizarea Proiectului cultural ,,Schimbarea Gărzii ’’;
Având în vedere extrasul Procesului verbal al şedintei din 10.05.230018 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.12/26.06.2012 şi modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.386/01.08.2014, nr.543/31.10.2014, nr.91/01.03.2016, nr.21/07.07.2016 si nr.250/27.06.2017, prin care comisia a avizat favorabil cererea cu numărul CT2018-001305/21.03.2018 a Muzeului National al Banatului ,hotărând atribuirea în folosinţă gratuită până la data de 31.12.2018 a spaţiului situat în imobilul din Timişoara , Piaţa Libertăţii nr.1 şi încheierea unui contract de comodat;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2, litera c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă, atribuirea în folosinţă gratuită, cu Contract de comodat până la 31.12.2018, a spaţiului - unitate locativă nr.3, în suprafaţă de 97,10 m.p, alcătuit din 3 încăperi situate la etajul 1 al imobilului situat în Timişoara , Piaţa Libertăţii , nr.1, având Cartea Funciară nr.416672 Timişoara, nr.top 298, în proprietatea Primariei Municipiului Timişoara, către Muzeul Naţional al Banatului.
Art. 2: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredinţează Biroul Spaţii cu Altă Destinaţie din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitară;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri Dotări Diverse I EST;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri Dotări Diverse II VEST;
- Serviciului Şcoli Spitale ;
- Biroului Sport Cultură ;
- Direcţiei Comunicare -Relaţionare ;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementului Calităţii ;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Direcţiei de Asistenţă Socială;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ELENA ŞIPOŞ
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA CLĂDIRI TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE BIROUL SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE NR. SC2018-11191/14.05.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTARARE

Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită cu contract de comodat, până la 31.12.2018, a spatiului situat in imobilul din Timișoara , Piata Libertatii ,nr.1 ,

catre MUZEUL NATIONAL AL BANATULUI

Prin cererea cu numărul CT2018-001305/21.03.2018, Muzeul National al

Banatului , solicită atribuirea unui spatiu in imobilul din Timisoara ,Piata Libertatii nr.1 , in vederea desfasurarii unor activitati in parteneriat cu Asociatia Eugeniu de Savoya si pentru realizarea proiectului cultural ,,Schimbarea Garzii ’’.

Precizăm că spatiul solicitat - unitatea locativa nr.3, are suprafata de 97,10 m.p, fiind alcatuit din 3 incaperi , situate la etajul 1 al imobilului din Timisoara , Piata Libertatii , nr.1, înscris în Cartea Funciară nr.416672 Timișoara , nr.top 298, în proprietatea Primariei Municipiului Timișoara. Cererea cu numărul CT2018-001305/21.03.2018 a Muzeului National al Banatului, prin care solicita atribuirea in folosinta gratuita a unui spatiu in imobilul din Timisoara ,Piata Libertatii nr.1 pentru desfasurarea activitatilor culturale in parteneriat cu Asociatia Eugeniu de Savoya, a fost analizată în ședința din 10.05.2018 de către Comisia de Analiză a Spațiilor cu Altă Destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Primariei Timișoara precum și în proprietatea Statului Roman, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara înființată prin HCLMT nr.12/26.06.2012 și modificată prin HCLMT nr.386/01.08.2014, HCLMT nr.543/31.10.2014, HCLMT nr.91/01.03.2016, HCLMT nr.21/07.07.2016 și HCLMT nr.250/27.06.2017 . Așa cum rezultă din extrasul Procesului verbal al ședintei din 10.05.2018 a Comisiei de Analiză a Spațiilor cu Altă Destinație decât aceea de locuință, comisia a avizat favorabil această solicitare și a hotărât atribuirea in folosinta gratuita, cu contract de comodat până la 31.12.2018 a unitatii locative nr.3 , situata in imobilul din Timisoara , Piata Libertatii nr.1 . Considerăm oportună promovarea Proiectului de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită cu contract de comodat până la 31.12.2018, a spatiului situat in imobilul din Timișoara ,Piata Libertatii , nr.1 , catre Muzeul National al Banatului și încheierea contractului de comodat . PRIMAR VICEPRIMAR NICOLAE ROBU FARKAȘ IMRE DIRECTOR D.C.T.D.D. MIHAI BONCEA

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA CLĂDIRI TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE BIROUL SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE NRSC2018-11191/14.05.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind atribuirea în folosință gratuită cu contract de comodat până la 31.12.2018, a spatiului situat in imobilul din Timișoara ,Piata Libertatii ,nr.1 , catre MUZEUL NATIONAL AL

BANATULUI

Având în vedere expunerea de motive nr.SC2018-11191/14.05.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită cu contract de comodat până la 31.12.2018, a spatiului situat in imobilul din Timișoara Piata Libertatii ,nr.1 , catre Muzeul National al Banatului;

Prin cererea inregistarata cu numarul CT2018-001305/21.03.2018, Muzeul National al Banatului , solicită atribuirea unui spatiu in imobilul din Timisoara ,Piata Libertatii nr.1 , in vederea desfasurarii unor activitati in parteneriat cu Asociatia Eugeniu de Savoya si pentru realizarea proiectului cultural ,,Schimbarea Garzii ’’. Precizăm că spatiul atribuit -unitatea locativa nr.3 are suprafata de 97,10 m.p si este compus din 3 incaperi situate la etajul 1 al imobilului din Timisoara , Piata Libertatii , nr.1, înscris în Cartea Funciară nr.416672 Timișoara , nr.top 298, în proprietatea Primariei Municipiului Timișoara; Aratam faptul ca este oportuna promovarea proiectului de hotarare privind atribuirea în folosință gratuită cu contract de comodat până la 31.12.2018 a spatiului situat in imobilul din Timișoara ,Piata Libertatii ,nr.1 , catre Muzeul National al Banatului, intrucat la nivelul Municipiului Timisoara exista un Proiect minimal anual al evenimentelor culturale, realizabil in parteneriate cu organizatii si asociatii pentru promovarea Municipiului Timisoara . Având în vedere extrasul procesului verbal al ședintei din10.05.2018 a Comisiei de Analiză a Spațiilor cu Altă Destinație decât aceea de locuințaă situate în imobile proprietatea Primăriei Timișoara precum și în proprietatea Statului Român, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara înființată prin HCLMT nr.12/26.06.2012 si modificata prin HCLMT nr.386/01.08.2014 , HCLMT nr.543/31.10.2014, HCLMT nr.91/01.03.2016, HCLMT nr.21/07.07.2016 si HCLMT nr.250/27.06.2017, prin care comisia a avizat favorabil solicitarea Muzeul National al Banatului, hotarand atribuirea în folosință gratuită pe baza de contract de comodat până la 31.12.2018, a spatiului situat in imobilul din Timișoara Piata Libertatii ,nr.1; În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit.a) si c) şi art.124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;

Ca urmare a celor prezentate anterior și a prevederilor legale enunțate , apreciem că Proiectului de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită cu contract de comodat până la 31.12.2018, a spatiului situat in imobilul din Timișoara ,Piata Libertatii ,nr.1 , catre Muzeul National al Banatului , îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

DIRECTOR D.C.T.D.D. ȘEF BIROU SAD BONCEA MIHAI DANIELA BOGYIS CONSILIER VIORICA IONICEANU