keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 142/03.04.2018 privind atribuirea in folosinta gratuita catre INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN TIMIS a spatiului din Timisoara, str.Crisan nr.21 pentru desfasurarea activitatii Sectiei 4 Politie Urbana Timisoara si a spatiului din Timisoara, Calea Sagului nr.16 pentru desfasurarea activitatii Sectiei 3 Politie Urbana Timisoara

03.04.2018

Hotararea Consiliului Local 142/03.04.2018
privind atribuirea in folosinta gratuita catre INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN TIMIS a spatiului din Timisoara, str.Crisan nr.21 pentru desfasurarea activitatii Sectiei 4 Politie Urbana Timisoara si a spatiului din Timisoara, Calea Sagului nr.16 pentru desfasurarea activitatii Sectiei 3 Politie Urbana Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. CT2017-006731/15.03.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. CT2017-006731/15.03.2018 al Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
Avand in vedere avizul Serviciului Juridic din data de 23.03.2018, Anexa la Raportul de specialitate nr. CT2017 - 006731/15.03.2018;
Avand in vedere Adresa nr.CT2017-006731/01.11.2017 a INSPECTORATULUI DE POLITIE JUDETEAN TIMIS;
Avand in vedere Extrasul din Procesul Verbal al sedintei din data de 16.11.2017 a Comisiei de Analiza a Spatiilor cu Alta Destinatie decat aceea de Locuinta situate in imobile proprietatea Primariei Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara infiintata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 12/26.06.2012 si modificata prin Hotararile Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 386/2014, nr. 543/2014,nr. 91/01.03.2016, nr.21/2016 si nr.250/27.06.2017;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit.c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1.Se aproba atribuirea in folosinta gratuita catre INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN TIMIS a spatiului din Timisoara, str.Crisan nr.21 pentru desfasurarea activitatii Sectiei 4 Politie Urbana Timisoara, pe o perioada de 3 ani.

Art.2. Se aproba atribuirea in folosinta gratuita catre INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN TIMIS a spatiului din Timisoara, Calea Sagului nr.16 pentru desfasurarea activitatii Sectiei 3 Politie Urbana Timisoara, pe o perioada de 3 ani.

Art.3. Plata utilitatilor consumate pentru folosinta spatiilor care i-au fost atribuite in folosinta, cade in sarcina INSPECTORATULUI DE POLITIE JUDETEAN TIMIS.

Art.4. Se aproba incheierea contractelor de comodat.

Art.5. La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari inceteaza contractele de inchiriere nr.1571/2013 si nr. 1592/2016 incheiate cu INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN TIMIS.

Art.6. Cu aducerea la indeplinire se incredinteaza Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.7.Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciul Juridic;
- Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- INSPECTORATULUI DE POLITIE JUDETEAN TIMIS;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
LUMINITA TUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE BIROUL SPATII CU ALTA DESTINATIE CT2017-006731/15.03.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind atribuirea in folosinta gratuita catre INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN

TIMIS a spatiului din Timisoara, str.Crisan nr.21 pentru desfasurarea activitatii Sectiei 4 Politie Urbana Timisoara si a spatiului din Timisoara, Calea Sagului nr.16

pentru desfasurarea activitatii Sectiei 3 Politie Urbana Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind atribuirea in folosinta gratuita a spatiilor din Timisoara, str.Crisan nr.21, si Calea Sagului nr.16 catre INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN TIMIS,

Facem următoarele precizări: Prin adresa nr. CT2017-006731/01.11.2017, INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN

TIMIS solicita incetarea celor doua contracte de inchiriere incheiate cu Municipiul Timisoara, nr.1571/2013 pentru spatiul in suprafata de 270,27 mp.din Timisoara, Calea Sagului nr.16 si a contractului de inchiriere nr.1592/11.01.2016, pentru spatiul in suprafata de 646,95 mp din Timisoara, str.Crisan nr.21 si atribuirea acestor spatii cu titlu gratuit.

Prin solicitarea care o face, INSPECTORATUL JUDETEAN DE POLITIE, arata ca se afla in imposibilitatea asigurarii cheltuielilor necesare pentru intretinere si reparatii a parcului auto, a cladirilor administrative aflate in proprietate si a celor inchiriate, a tehnicii de calcul. Aceste aspect avand influenta si asupra performantei profesionale a cadrelor unitatii intrucat nu li se asigura la un nivel optim suportul logistic.

Cererea INSPECTORATULUI DE POLITIE JUDETEAN TIMIS, a fost supusa spre analiza in şedinţei din data de 16.11.2017 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin HCLMT nr. 386/2014, HCL 543/2014, HCL 91/01.03.2016, HCL nr.21/2016 si HCL nr.250/27.06.2017.

Comisia a arobat solicitarea INSPECTORATULUI DE POLITIE JUDETEAN TIMIS, astfel ca se aproba atribuirea cu titlu gratuit a spatiului din Timisoara, Calea Sagului nr.16, pentru Sectia 3 Politie Urbana Timisoara si a spatiului din Timisoara, str.Crisan nr.21, pentru Sectia 4 Politia Urbana Timisoara.

Spatiile au fost verificate prin adresele: - CT2017-6731/19.03.2018 – Compartimentul administrare fond funciar; - CT2017-6731/14.03.2018 – Serviciul Juridic; - CT2017-6731/14.03.2018 – Biroul Cladiri Terenuri Atribuirea celor doua spatii din Timisoara, Calea Sagului nr.16 si str.Crisan nr.21, se va face

prin incheierea unor contracte de comodat. Comodatarul va avea obligatia sa suporte pe toata durata contractului cheltuielile referitoare la utilitatile consumate pentru folosinta bunului care i-a fost atribuit in folosinta .

In conformitate cu prevederile art.36 alin (2) lit.a) si c) si art.124 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata:

Ca urmare a celor prezentate anterior si a prevederilor legale enuntate, apreciem ca Proiectul de

Hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita catre INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN TIMIS a spatiului din Timisoara, str.Crisan nr.21 pentru desfasurarea activitatii

Sectiei 4 Politie Urbana Timisoara si a spatiului din Timisoara, Calea Sagului nr.16 pentru desfasurarea activitatii Sectiei 3 Politie Urbana Timisoara indeplineste conditiile pentru a fi supus spre dezbateri si aprobari plenului Consiliului Local al Municipiului Timisoara.

Pt. DIRECTOR MIHAI BONCEA SEF BIROU DANIELA BOGYIS

Cod FO 53 – 01, Ver. 1

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR CT2017-006731/15.03.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Sectiunea 1 Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind atribuirea in folosinta gratuita catre INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN TIMIS a spatiului din Timisoara, str.Crisan nr.21 pentru desfasurarea activitatii

Sectiei 4 Politie Urbana Timisoara si a spatiului din Timisoara, Calea Sagului nr.16 pentru desfasurarea activitatii Sectiei 3 Politie Urbana Timisoara

Sectiunea a 2 - a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

Prin adresa nr. CT2017-006731/01.11.2017, INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN TIMIS solicita incetarea celor doua contracte de inchiriere incheiate cu Municipiul Timisoara, nr.1571/2013 pentru spatiul in suprafata de 270,27 mp.din Timisoara, Calea Sagului nr.16 si a contractului de inchiriere nr.1592/11.01.2016, pentru spatiul in suprafata de 646,95 mp din Timisoara, str.Crisan nr.21 si atribuirea acestor spatii cu titlu gratuit.

Prin solicitarea care o face, INSPECTORATUL JUDETEAN DE POLITIE, arata ca se afla in imposibilitatea asigurarii cheltuielilor necesare pentru intretinere si reparatii a parcului auto, a cladirilor administrative aflate in proprietate si a celor inchiriate, a tehnicii de calcul. Aceste aspect avand influenta si asupra performantei profesionale a cadrelor unitatii intrucat nu li se asigura la un nivel optim suportul logistic.

Consider oportună promovarea Proiectului de hotărâre, privind atribuirea in folosinta gratuita catre INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN TIMIS a spatiului din Timisoara, str.Crisan nr.21 pentru desfasurarea activitatii Sectiei 4 Politie Urbana Timisoara si a spatiului din Timisoara, Calea Sagului nr.16 pentru desfasurarea activitatii Sectiei 3 Politie Urbana Timisoara.

.

PRIMAR, VICEPRIMAR NICOLAE ROBU IMRE FARKAS DIRECTOR MIHAI BONCEA

COD FO53-03, Ver.1