keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 201/08.05.2015 privind aprobarea încheierii unui Act adiţional pentru prelungirea Contractului de închiriere nr. 1538/09.04.2010 incheiat cu SC PRINTTECH SRL

08.05.2015

Hotararea Consiliului Local 201/08.05.2015
privind aprobarea încheierii unui Act adiţional pentru prelungirea Contractului de închiriere nr. 1538/09.04.2010 incheiat cu SC PRINTTECH SRL


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. CT 2015- 002036/06. 04.2015 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, imoizite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere cererea cu numarul CT 2015-002036/30.03.2015 a SC PRINTTECH SRL ,prin care a solicitat prelungirea contractului de inchiriere nr.1538/09.04.2010 .
Având in vedere prevederile Capitolul III , Termenul contractului,art.3,alin.3 referitoare la faptul că prelungirea contractului de închiriere se poate face doar cu acordul Consiliului Local al Municipiului Timisoara ;
Având în vedere hotărârea şedinţei din data de 02.04.2015 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 543/31.10.2014, prin care cererea CT 2015-002036/30.03.2015 a SC PRINTTECH SRL de prelungire a contractului de inchiriere nr.1538/2010 a fost avizată favorabil;
Având în vedere notificarea cu numărul CT2015-00203603.04.2015 către locatarul SC PRINTTECH SRL, privind oportunitatea prelungirii efectelor contractului de inchiriere, prin incheierea unui act aditional la contractul de inchiriere nr.1538/09.04.2010 , pe o perioada de 3 ani, cu acordul ambelor părti ;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. c) şi alin (5), lit.a, lit b , din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă încheierea unui Act adiţional pentru prelungirea Contractului de închiriere nr. 1538/2010 încheiat cu SC PRINTTECH SRL , pentru o perioadă de 3 ani, între 09.04.2015 şi 08.04.2018 ,care constituie Anexa nr.1, parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Valorificare Spaţii cu Altă Destinaţie din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3. : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- S.C. PRINTTECH S.R.L.;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA APROBAT DIRECTIA CLADIRI TERENURI SI DOTĂRI DIVERSE PRIMAR BIROUL VALORIFICARE S.A.D. CT 2015- 002036/06. 04.2015 NICOLAE ROBU

REFERAT

In baza contractului de inchiriere nr. 1538/09.04.2010, a fost inchiriata catre SC

PRINTTECH SRL suprafata de 4.65 m.p , situata la parterul imobilului din Timisoara ,Str.C.D. Loga nr.1(hol-poarta nr.2 a Primariei), cu destinatia de prestari servicii de copy/print/scanare

Termenul contractului de inchiriere nr.1538/09.047.2010 asa cum este stipulat la Capitolul III , articolul 3 expira la data de 08.04.2015 , prelungirea acestui contract putandu-se face doar cu acordul Consiliului Local al Municipiului Timisoara – conform articolului 3 alin.3.

Prin cererea cu numarul CT2015-002036/30.03.2015, SC PRINTTECH SRL a solicitat prelungirea contractului de inchiriere nr.1538/09.04.2010 .

Cererea CT 2015-002036/30.03.2015 a fost analizata in sedinta din data de 02.04.2015 a a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin HCLMT nr. 543/31.10.2014, fiind avizata favorabil, dupa prealabila notificare a locatarului SC PRINTTECH SRL, privind oportunitatea prelungirii efectelor contractului de inchiriere, prin incheierea unui act aditional la contractul de inchiriere nr.1538/09.04.2010 , pe o perioada de 3 ani , cu acordul ambelor parti .

Având în vedere cele mentionate mai sus :

PROPUNEM:

Aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara a prelungirii prin act aditional a contractului de închiriere nr. 1538/09.04.2010 , incheiat cu SC PRINTTECH SRL pentru o perioadă de 3 ani, de la data de 09.04.2015-08.04.2018 .

ADMINISTRATOR PUBLIC, IACOB SORIN DRAGOI

SECRETAR IOAN COJOCARI

AVIZAT SERVICIUL JURIDIC

DIRECTOR LAURA KOSZEGI

SEF BIROU MARINELA BANDI

CONSILIER VIORICA IONICEANU

 

Atasament: Anexa_1.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA Anexa 1 ADMINISTRATOR PUBLIC DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE BIROUL VALORIFICARE SPAŢII CU ALTĂ DESTINAŢIE

A C T A D I T I O N AL NR. 1/ la contractul de inchiriere nr.1538/2010, pentru spatiul cu alta destinatie din Timisoara, str. C.D.Loga nr.1 (hol-poarta nr.2), incheiat cu SC PRINTTECH SRL Prezentul act adiţional se încheie în baza adresei înregistrată cu nr. CT2015-

002036/30.03.2015 a SC PRINTTECH SRL si a hotararii Comisiei de analiza a spatiilor cu alta destinatie alta decat aceea de locuinta, situate in imobile proprietatea Municipiului Timisoara, aprobata conform art. 1 din HCL nr. 386/01.08.2014 si modificata prin HCL 543/31.10.2014, din data 02.04.2015, după cum urmează:

PARTILE CONTRACTANTE: I. MUNICIPIULUI TIMIŞOARA, cu sediul in Timisoara, B-dul C.D.Loga nr.1, telefon 0256408300, fax.0256204177, cod fiscal RO32937000, având contul curent RO08TREZ62121A300530XXXX, deschis la Trezoreria Timisoara, în calitate - locator reprezentată prin Dl. Primar NICOLAE ROBU şi II.SC PRINTTECH SRL cu sediul in Timisoara ,str. Caras , nr.4 ,înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J35/260/2003, CUI 15180074,e-mail [email protected] telefon 0256/309683 ,numar de cont RO29OTPV191000528507R001, reprezentată prin director economic Dl.GURBINA EMIL

Primul în calitate de locator, iar al doilea în calitate de locatar, au convenit asupra urmatoarelor:

Art.1 Se modifica prevederile art. 3 CAPITOLUL III „TERMENUL CONTRACTULUI”, dupa cum urmeaza:

(1) Se prelungeste termenul contractului pe o perioada de 3 ani, de la data de 09.04.2015 pana la data de 08.04.2018 . (2) Intentia de prelungire a inchirierii care face obiectului contractului se notifica de catre locatar, in termen de 90 zile, inainte de data expirarii contractului. Celelalte clauze contractuale raman neschimbate. Prezentul act aditional s-a incheiat in 4 (patru) exemplare, din care unul a fost predat locatarului.

LOCATOR, MUNICIPIUL TIMIŞOARA

PRIMAR NICOLAE ROBU

L O C A T A R, SC PRINTTECH SRL reprezentata prin DIRECTOR ECONOMIC

ADMINISTRATOR PUBLIC

SORIN IACOB DRAGOI

dl. EMIL GURBINA

SERVICIUL JURIDIC DANIELA ŞTEFAN

DIRECTOR LAURA KOSZEGI

ŞEF BIROU MARINELA BANDI

CONSILIER

IONICEANU VIORICA