keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 159/07.04.2015 privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str. Vasile Alecsandri nr. 1, către PARTIDUL POPORULUI - DAN DIACONESCU ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ TIMIŞ

07.04.2015

Hotararea Consiliului Local 159/07.04.2015
privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str. Vasile Alecsandri nr. 1, către PARTIDUL POPORULUI - DAN DIACONESCU ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ TIMIŞ


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. CT2015-000727/16.03.2015 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere cererea PARTIDULUI POPORULUI-DAN DIACONESCU ORGANIZATIA JUDETEANA TIMIS, nr. 442/14.01.2015 - înregistrată la Primăria Timişoara sub nr. CT 2015-000177/16.01.2015 şi cererea nr. 443/05.02.2015 - înregistrată la Primăria Timişoara sub nr. CT 2015 - 000727/06.02.2015;
Având în vedere Procesul - verbal al şedinţei din data de 12.02.2015 a Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 12/2012;
În baza art. 21 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str. Vasile Alecsandri nr.1, situat la etajul I al casei din Timisoara, str. Vasile Alecsandri nr.1, compus din 4 încăperi cu suprafaţa utilă totală de 79,49 mp , înscris în Cartea Funciara nr.419709-C1-U22 Timişoara, nr.top. 297, ca si SAD 8, în proprietatea Primariei Municipiului Timisoara către PARTIDUL POPORULUI - DAN DIACONESCU ORGANIZATIA JUDETEANA TIMIS, pe bază de contract de închiriere, pe o perioadă de 1 an, cu destinaţia de sediu de organizaţie judeţeană.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- PARTIDUL POPORULUI - DAN DIACONESCU Organizaţia Judeţeană Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA APROBAT DIRECŢIA CLADIRI TERENURI SI DOTARI DIVERSE PRIMAR BIROU VALORIFICARE SAD Nr. CT2015-000727/16.03.2015 NICOLAE ROBU

REFERAT Spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat la etajul I al casei din Timisoara, str. Vasile Alecsandri nr.1, compus din 4 încăperi cu suprafaţa utilă totală de 79,49 mp a fost atribuit pe o perioada de un an pe baza de contract de inchiriere Partidului Poporului – Dan Diaconescu Organizatia Judeteana Timis in baza HCL NR.247din 04.12.2012 , contractul de inchiriere nr.1566/2012,fiind ulterior prelungit pe o perioada de un an respectiv pana la data de 03.12.2014 . Spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in imobilul din Timisoara, str. Vasile Alecsandri nr.1, este înscris în Cartea Funciara nr.419709-C1- U22 Timişoara, nr.top. 297 ca si SAD 8, în proprietatea Primariei Municipiului Timisoara.

Pe rolul instantelor de judecata exista Dosarul nr.3310/30/2012 referitor la solicitarea numitei Bieber Margarethe privind atribuirea in compensare a imobilului situat in Timisoara ,Str.Vasile Alecsandri , nr.1.

Tribunalul Timis prin Decizia nr.161/28.01.2015, necomunicata pana in prezent Primariei Municipiului Timisoara a respins contestatia reclamantei Bieber Margarethe aceasta sentinta putand sa fie atacata cu recurs in termen de 15 zile de la comunicarea ei .

De asemenea pe rolul Tribunalului Timis exista dosarul nr.325/30/2010 , referitor la compensarea apartamentelor din imobilul situat in Timisoara,Bv. Revolutiei 1989,nr.5 instrainate in baza Legii 112/1995 prin atribuirea unor spatii situate in imobilul din Timisoara , str.Vasile Alecsandri ,nr.1 ,in suprafata de 59,74 m.p .

PARTIDUL POPORULUI – DAN DIACONESCU ORGANIZATIA JUDETEANA TIMIS, prin cererea, înregistrată cu nr. CT 2015-000727/06.02.2015 solicită incheierea unui nou contract de inchiriere sau atribuirea unui alt spaţiu pentru sediu organizaţiei judeţene. In şedinţa din data de 12.02.2015 a Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara infiintata prin HCLMT nr. 12/2012, s-a hotarat incheierea unui nou contract de inchiriere pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str. Vasile Alecsandri nr.1 , SAD 8 cu PARTIDUL POPORULUI – DAN DIACONESCU ORGANIZATIA JUDETEANA TIMIS pentru sediu de organizaţie judeţeană, pe o perioadă de 2 ani. Având în vedere cele prezentate :

Propunem:

Aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara a atribuirii spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str. Vasile

Alecsandri nr.1, situat la etajul I al casei din Timisoara, str. Vasile Alecsandri nr.1, compus din 4 încăperi cu suprafaţa utilă totală de 79,49 mp., înscris în Cartea Funciara nr.419709-C1-U22 Timişoara, nr.top. 297, ca si SAD 8, în proprietatea Primariei Municipiului Timisoara, PARTIDULUI POPORULUI – DAN DIACONESCU ORGANIZATIA JUDETEANA TIMIS, pe bază de contract de închiriere, pe o perioadă de 2 ani, cu destinaţia de sediu de organizaţie judeţeană .

ADMINISTRATOR PUBLIC, IACOB SORIN DRAGOI

SECRETAR IOAN COJOCARI

AVIZAT SERVICIUL JURIDIC

DIRECTOR LAURA KOSZEGI

SEF BIROU MARINELA BANDI

CONSILIER VIORICA IONICEANU

Cod FP53-01,ver.1