keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 176/15.04.2014 privind atribuirea unor spatii situate la parterul si etajul imobilului din Timisoara, str. Cornelia Salceanu nr. 17 catre Directia de Asistenta Sociala Comunitara Timisoara - Serviciul pentru copii cu Dizabilitati PODUL LUNG

15.04.2014

Hotararea Consiliului Local 176/15.04.2014
privind atribuirea unor spatii situate la parterul si etajul imobilului din Timisoara, str. Cornelia Salceanu nr. 17 catre Directia de Asistenta Sociala Comunitara Timisoara - Serviciul pentru copii cu Dizabilitati PODUL LUNG


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. CT2013 - 005371/01.04.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa cu nr. CT2013 - 005371/14.11.2013 a Directiei de Asistenta Sociala Comunitara Timisoara ;
Având în vedere Extrasul din procesul verbal al şedinţei din data de 12.12.2013 a Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.12/26.06.2012, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 94/26.02.2013 şi Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 479/24.09.2013;
In conformitate cu art.874 Cod Civil si art.2146 si urmatoarele Cod Civil;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.c). , art.123 alin.1 si art. 124 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se atribuie, in folosinta gratuita pe o perioada de 10 ani, suprafata de 533,93 m.p. situata la parterul imobilului si suprafata de 789,01 m.p. situata la etajul imobilului din Timisoara, str. Cornelia Salceanu nr. 17, conform plan proiect, inscris in Cartea Funciara nr. 408781 Timisoara, nr. top. 6986/1 in proprietatea Municipiului Timisoara, domeniul public, catre Directia de Asistenta Sociala Comunitara Timisoara - Serviciul pentru copii cu Dizabilitati PODUL LUNG.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse si Directia de Asistenta Sociala Comunitara Timisoara din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.3: Prezenta hotarâre se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Tehnice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Directiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Comunicare
- Directiei de Mediu;
- Directiei Politiei Locale;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Directiei de Asistenta Sociala Comunitara Timisoara
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI