keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 122/27.03.2019 privind atribuirea în folosinţă gratuită cu contract de comodat a spatiului situat in imobilul din Timişoara ,Str. Vasile Alecsandri, nr.1, către ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ALIANŢA VESTULUI (AVE)

27.03.2019

Hotararea Consiliului Local 122/27.03.2019
privind atribuirea în folosinţă gratuită cu contract de comodat a spatiului situat in imobilul din Timişoara ,Str. Vasile Alecsandri, nr.1, către ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ALIANŢA VESTULUI (AVE)


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre cu numărul SC2019-7402/26.03.2019 a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019-7402/26.03.2019, întocmit de Compartimentul Spaţii cu altă Destinaţie I Est din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est ;
Având în vedere Avizul Serviciului juridic din data de 27.03.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr.SC2019-7402/26.03.2019 ;
Prin adresa cu numărul SC2019-7112/22.03.2019 se solicită atribuirea unui spaţiu pentru sediul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Alianţa Vestului (AVE).
Având în vedere extrasul procesului verbal al şedintei din 26.03.2019 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local nr.12/26.06.2012 şi modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.549/24.10.2018, prin care comisia a avizat favorabil cererea cu numărul SC2019-7112/22.03.2019 , hotărând atribuirea cu contract de comodat , pe o perioadă de 10 ani , a spaţiului situat în Timişoara , str.Vasile Alecsandri , nr.1 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Alianţa Vestului (AVE) , în vederea înregistrării acesteia în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor de pe lângă Judecătoria Timişoara şi pentru atribuirea de către Ministerul Finanţelor Publice a Codului Unic de înregistrare ;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2, litera c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită, cu contract de comodat pe o perioadă de 10 ani către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Alianţa Vestului (AVE), a spaţiului în suprafaţă de 87,80 m.p, compus din SAD 10 în suprafaţă de 57,44 m.p (unitatea individuală nr.24 ) şi SAD 11 în suprafaţă de 30,36 m.p (unitate individuală nr.25 ), situat în imobilul din Timişoara ,str. Vasile Alecsandri, nr.1 , înscris în CF 419709-C1, număr topo 297 , în proprietatea Primăriei Municipiului Timişoara,cu destinaţia de sediu al Asociaţiei.
Art.2: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Spaţii cu Altă Destinaţie I Est - Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art.3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Serviciului Şcoli- Spitale ;
- Biroului Sport- Cultură ;
- Direcţiei Comunicare -Relaţionare ;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementului Calităţii ;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului ;
- Direcţiei de Asistenţă Socială ;
- Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Alianţa Vestului (AVE);
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA CLĂDIRI TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST COMPARTIMENTUL SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE I EST NR. SC2019 -7402/26.03.2019

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTARARE

Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită cu contract de comodat a spatiului situat in imobilul din Timișoara ,Str. Vasile Alecsandri ,nr.1 , către ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ALIANȚA VESTULUI - AVE

Prin cererea cu numărul SC2019-7112/22.03.2019 se solicită atribuirea unui spatiu

pentru sediul Asociației De Dezvoltare Intercomunitară Alianța Vestului (AVE). Așa cum rezultă din extrasul procesului verbal al ședintei din 26.03.2019 a Comisiei

de Analiză a Spațiilor cu Altă Destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Primăriei Timișoara precum și în proprietatea Statului Român, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara înființată prin HCLMT nr.12/26.06.2012 si modificata prin HCLMT nr.549/24.10.2018, comisia a avizat favorabil solicitarea SC2019- 7112/22.03.2019, hotărând atribuirea în folosință gratuită pe baza de contract de comodat pe o perioadă de 10 ani Asociației De Dezvoltare Intercomunitară Alianța Vestului (AVE), a spațiului compus din SAD.10 și SAD.11 , situat în imobilul din Timișoara ,str. Vasile Alecsandri , nr.1 ; Spațiul propus spre atribuire gratuită, în suprafață de 87,80 m.p este compus din SAD.10 în suprafață de 57,44 m.p(unitatea individuală nr.24 ) și SAD.11 în suprafață de 30,36 m.p (unitate individuală nr.25 ) , fiind situat în imobilul din Timișoara ,str. Vasile Alecsandri ,nr.1 ,înscris în CF 419709-C1, număr topo 297 ,în proprietatea Primăriei Municipiului Timișoara .

Precizăm faptul că atribuirea acestui spațiu pentru sediul Asociației este necesară pentru înscrierea Asociației De Dezvoltare Intercomunitară Alianța Vestului (AVE) în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, precum și pentru înregistrarea sediului social al acesteia la Ministerul Finanțelor Publice în vederea atribuirii Codului Unic de Înregistrare. Considerăm că Proiectului de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită cu contract de comodat a spațiului situat în imobilul din Timișoara ,Str. Vasile Alecsandri ,nr.1 , către Asociația De Dezvoltare Intercomunitară Alianța Vestului (AVE) , îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara. PRIMAR VICEPRIMAR NICOLAE ROBU FARKAS IMRE DIRECTOR FLORIN RĂVĂȘILĂ

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA CLĂDIRI TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST COMPARTIMENTUL SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE I EST NR.SC2019-7402/26.03.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

privind atribuirea în folosință gratuită cu contract de comodat a spatiului situat in imobilul din Timișoara ,Str. Vasile Alecsandri ,nr.1 , către ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE

INTERCOMUNITARĂ ALIANȚA VESTULUI (AVE)

Având în vedere expunerea de motive nr.SC2019-7402/26.03.2019 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită cu contract de comodat a spațiului situat in imobilul din Timișoara ,Str. Vasile Alecsandri ,nr.1 , către Asociația De Dezvoltare Intercomunitară Alianța Vestului (AVE).

Prin cererea inregistarata cu numarul SC2019-7112/22.03.2019, Dl. Viceprimar Dan Diaconu solicită atribuirea unui spațiu pentru sediul Asociației De Dezvoltare Intercomunitară Alianța Vestului (AVE).

Având în vedere extrasul procesului verbal al ședintei din 26.03.2019 a Comisiei de Analiză a Spațiilor cu Altă Destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Primăriei Timișoara precum și în proprietatea Statului Român, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara înființată prin HCLMT nr.12/26.06.2012 si modificata prin HCLMT nr.549/24.10.2018, prin care comisia a avizat favorabil solicitarea SC2019-7112/22.03.2019, hotărând atribuirea în folosință gratuită pe baza de contract de comodat pe o perioadă de 10 ani Asociației De Dezvoltare Intercomunitară Alianța Vestului (AVE’’), a spațiului compus din SAD.10 și SAD.11 , situat în imobilul din Timișoara ,str. Vasile Alecsandri ,nr.1 ;

Spațiul propus spre atribuire gratuită, în suprafață de 87,80 m.p este compus din SAD.10 în suprafață de 57,44 m.p(unitatea individuală nr.24 ) și SAD.11 în suprafață de 30,36 m.p (unitate individuală nr.25 ) , fiind situat în imobilul din Timișoara ,str. Vasile Alecsandri ,nr.1 ,înscris în CF 419709-C1,număr topo 297 ,în proprietatea Primăriei Municipiului Timișoara .

Precizăm faptul că atribuirea acestui spațiu pentru sediul Asociației este necesară pentru înscrierea Asociației De Dezvoltare Intercomunitară Alianța Vestului (AVE) în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, precum și pentru înregistrarea sediului social al acesteia la Ministerul Finanțelor Publice în vederea atribuirii Codului Unic de Înregistrare. În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit.a) si c) şi art.124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;

Ca urmare a celor prezentate anterior și a prevederilor legale enunțate , apreciem că Proiectului de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită cu contract de comodat a spațiului situat in imobilul din Timișoara ,Str. Vasile Alecsandri ,nr.1 , către Asociația De Dezvoltare Intercomunitară Alianța Vestului (AVE) , îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

DIRECTOR CONSILIER Ec.FORIN RĂVĂȘILĂ VIORICA IONICEANU