keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 273/28.07.2017 privind atribuirea în folosinţă gratuită, cu contract de comodat pe o perioadă de 10 ani, către S.C HORTICULTURA S.A, a spaţiului cu altă destinaţie, situat în Timişoara, str. Emanuel Ungureanu, nr. 5

28.07.2017

Hotararea Consiliului Local 273/28.07.2017
privind atribuirea în folosinţă gratuită, cu contract de comodat pe o perioadă de 10 ani, către S.C HORTICULTURA S.A, a spaţiului cu altă destinaţie, situat în Timişoara, str. Emanuel Ungureanu, nr. 5


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul cu numărul CT2017- 003901/12.07.2017 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având in vedere Solicitarea S.C. HORTICULTURA S.A, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. CT2017-003901/13.06.2017 privind prelungirea folosirii spaţiului din Timisoara, str. Emanuel Ungureanu nr. 5, cu destinaţia de sediu social;
Având in vedere extrasul din Procesul - Verbal al şedinţei din 06.07.2017 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de locuinţă, situate în imobile proprietatea Primăriei Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, infiinţată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 12 din 26.06.2012, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 386/01.08.2014, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 543/31.10.2014, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 91/01.03.2016, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 21/07.07.2016 şi Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 250/27.06.2017;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă prelungirea folosinţei gratuite de către S.C HORTICULTURA S.A, a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în Timişoara, Str. Emanuel Ungureanu, nr. 5, pe o perioada de 10 ani, începand cu data de 06.07.2017, până la data de 05.07.2027.

Art. 2: Se aprobă încheierea unui contract de comodat cu S.C HORTICULTURA S.A.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredinţează Directia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Serviciului Şcoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- S.C. HORTICULTURA S.A.;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SIMION MOŞIU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA APROBAT DIRECTIA CLADIRI TERENURI SI DOTĂRI DIVERSE PRIMAR BIROUL SPATII CU ALTA DESTINATIE CT 2017- 003901/12.07.2017 NICOLAE ROBU

REFERAT privind atribuirea in folosinta gratuita ,pe o perioada de 10 ani, cu contract de comodat SC HORTICULTURA S.A , a spatiului cu alta destinatie situat in Timisoara ,str. Emanuel

Ungureanu ,nr.5

Spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str.Emanuel Ungureanu nr. 5 , situat la parterul si subsolul imobilului, avand intrarea din strada, este inscris in C.F. nr . 405254- C1 –U10 (SAD.1 ) Timisoara, nr. top. 230/X, in proprietatea Statului Roman , la parter si subsol cu suprafata utila totala de 226,33 m.p. Acest spatiu a fost atribuit in folosinta gratuita pe o perioada de 10 ani S.C. HORTICULTURA S.A , in baza HCLMT NR.210/2007 , iar in prezent entitatea juridica mentionata solicita prin adresa inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr CT 2017- 003901/13.06.2017, prelungirea folosirii spatiului din Timisoara , str. Emanuel Ungureanu nr. 5, cu destinatia de sediu social .

Solicitarea SC HORTICULTURA SA a fost analizata in sedinta din 06.07.2017, de catre Comisia de Analiza a Spatiilor cu Alta Destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea Primariei Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman, in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara infiintata prin HCLMT nr.12/26.06.2012 si modificata prin HCLMT nr.386/01.08.2014 , HCLMT nr.543/31.10.2014, HCLMT nr.91/01.03.2016, HCLMT nr.21/07.07.2016 si HCLMT nr.250/27.06.2017 .

Comisia a hotarat prelungirea atribuirii gratuite, pe baza de contract de comodat , pe o perioada de 10 ani , a spatiului situat din Timisoara, Ungureanu nr.5 si intocmirea un proiect de hotarare de atribuire in folosinta gratuita a spatiului catre S.C. HORTICULTURA S.A. Avand in vedere cele prezentate,

PROPUNEM : 1. Aprobarea de catre Consiliului Local al Municipiului Timisoara a unui proiect de

hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita, pe o perioada de 10 ani a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Emanuel Ungureanu nr. 5 situat la parterul si subsolul imobilului in partea dreapta, avand intrarea din strada, inscris in C.F. nr. 405254-C1-U10 Timisoara, nr. top. 230/X, in proprietatea Statului Roman, cu suprafata utila totala de 226,33 m.p., catre S.C. HORTICULTURA S.A. cu destinatia de sediu social . VICEPRIMAR FARKAS IMRE

DIRECTOR MIHAI BONCEA

SERVICIUL JURIDIC CRISTINA BOZAN

SEF BIROU DANIELA BOGYIS

CONSILIER VIORICA IONICEANU

Cod FP53-01ver.1