keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 38/05.02.2019 privind prelungirea Contractului de inchiriere nr.486/30.12.1998, incheiat cu SC " EMFLOR" SRL

05.02.2019

Hotararea Consiliului Local 38/05.02.2019
privind prelungirea Contractului de inchiriere nr.486/30.12.1998, incheiat cu SC " EMFLOR" SRL


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-28681/03.12.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-28681/03.12.2018 al Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 17.01.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 28681/03.12.2018;
Având în vedere Adresa nr.CT2018-003119/27.06.2018 a SC " EMFLOR" SRL;
Avand in vedere Extrasul din Procesul Verbal al şedinţei din data de 15.11.2018 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 549/24.10.2018.
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba prelungirea Contractului de inchiriere nr. 486/30.12.1998, incheiat cu SC " EMFLOR " SRL, pentru spatiul din Timisoara, str.Dacilor nr.8, SAD 1, pe o perioada de 3 ani, incepand cu data de 30.12.2018 pana la 29.12.2021.

Art.2: Se aproba incheierea actului aditional .

Art.3: Cu aducerea la indeplinire se incredinteaza Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II VEST din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Serviciului Şcoli-Spitale
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ANDRA-ANCA BLOŢIU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMANIA JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE II VEST COMPARTIMENT SPATII CU ALTA DESTINATIE II VEST SC2018-28681/03.12.2018

EXPUNEREA DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTARARE

privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 486/30.12.1998, incheiat cu SC “ EMFLOR” SRL

Prin cererea cu nr. CT2018-003119/27.06.2018 SC “ EMFLOR” SRL solicita prelungirea

contractului de inchiriere nr.486/30.12.1998, pentru spatiul din Timisoara, str.Dacilor nr.8, SAD 1 Avand in vedere faptul ca, SC “ EMFLOR” SRL nu are datorii la bugetul local, in sedinta din data de

15.11.2018 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum si în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin HCLMT nr.549/24.10.2018, hotaraste prelungirea contractului de inchiriere nr.486/30.12.1998, pe o perioada de 3 ani incepand cu data de 30.12.2018 pana la 29.12.2021.

Precizam ca acest imobil este inscris in in CF nr.400419-C1-U15 Timisoara, nr. Topo 400419-C1- U15 si este in proprietatea Statului Roman prin Consiliul Local Timisoara.

Consideram oportună initierea unui proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 486/30.12.1998, incheiat cu SC “ EMFLOR” SRL, pe o perioada de 3 ani incepand cu data de 30.12.2018 pana la 29.12.2021.

PRIMAR VICEPRIMAR NICOLAE ROBU FARKAS IMRE DIRECTOR MIHAI BONCEA

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMANIA JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE II VEST COMPARTIMENT SPATII CU ALTA DESTINATIE II VEST SC2018-28681/03.12.2018

RAPORT DE SPECIALITATE privind prelungirea contractului de inchiriere nr.486/30.12.1998, incheiat cu SC “ EMFLOR” SRL

Având in vedere Expunerea de motive nr. SC2018-28681/03.12.2018 a Primarului Municipiului

Timisoara si Proiectul de hotarire cu privire la prelungirea contractului de inchiriere nr. 486/30.12.1998, incheiat cu SC “ EMFLOR” SRL .

Precizam ca acest imobil este inscris in CF nr.400419-C1-U15 Timisoara, nr. Topo 400419-C1-U15 si este in proprietatea Statului Roman prin Consiliul Local Timisoara.

Prin cererea cu nr. CT2018-003119/27.06.2018 SC “ EMFLOR” SRL solicita prelungirea contractului de inchiriere nr.486/30.12.1998, pentru spatiul din Timisoara, str.Dacilor nr.8, SAD 1. Cererea a fost depusa in perioada de valabilitate a contractului .

Avand in vedere faptul ca, SC “ EMFLOR” SRL nu are datorii la bugetul local, in sedinta din data de 15.11.2018 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum si în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin HCLMT nr.549/24.10.2018, hotaraste prelungirea contractului de inchiriere nr.486/30.12.1998, pe o perioada de 3 ani incepand cu data de 30.12.2018 pana la 29.12.2021. Spatiul a fost verificat prin adresele : - CT2018 – 3119/03.12.2018 Biroul Cladiri Terenuri II Vest; - CT2018 - 3119/04.12.2018 Compartimentul Administrare Fond Funciar; - CT 2018-3119/03.01.2019 Serviciul Juridic; Având in vedere prevederile legale si faptul ca pentru a putea raspunde cerintelor solicitate de catre SC “ EMFLOR “ SRL, apreciem ca proiectul de hotarire privind prelungirea contractului de inchiriere nr.486/30.12.1998 incheiat cu SC “ EMFLOR” SRL, indeplineste conditiile pentru a fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Timisoara .

DIRECTOR MIHAI BONCEA CONSILIER

DANIELA BEATRICE BOGYIS Cod FO 53-01,ver.1