keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 234/20.12.2016 privind aprobarea prelungirii termenului Contractului de concesiune nr. 65/08.12.2004 incheiat cu Cabinet Medical Dr. PAUNESCU LILIANA si incheierea actului aditional

20.12.2016

Hotararea Consiliului Local 234/20.12.2016
privind aprobarea prelungirii termenului Contractului de concesiune nr. 65/08.12.2004 incheiat cu Cabinet Medical Dr. PAUNESCU LILIANA si incheierea actului aditional


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. CT2016-006613/05.12.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere solicitarea nr. CT2016-006613/16.11.2016 a Cabinetului Medical Dr. Paunescu Liliana;
Avand in vedere Contractul de concesiune nr. 65/08.12.2004 incheiat intre Municipiul Timisoara si Dr. Paunescu Liliana;
Avand in vedere extrasul din procesul verbal al Comisiei de Analiza a Spatiilor cu Alta Destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea Primariei Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara infiintata prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.12/26.06.2012 si modificata prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 386/2014, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 543/31.10.2014, Hotărârea Consiliului Local nr. 91/01.03.2016 si Hotărârea Consiliului Local nr. 21/07.07.2016 din data de 29.11.2016;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă prelungirea Contractului de concesiune nr. 65/08.12.2004 incheiat cu CABINET MEDICAL MEDICINA Dr. PAUNESCU LILIANA, pentru cabinetul medical din Timisoara, str. Bucuresti nr. 15, pana la data de 31.12.2017 si incheierea actului aditional.

Art. 2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Şcoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA CLADIRI TERENURI P R I M A R, SI DOTARI DIVERSE NICOLAE ROBU BIROUL SPATII CU ALTA DESTINATIE CT2016-006613/05.12.2016

R E F E R A T Privind aprobarea prelungirii termenului contractului de concesiune nr.65/08.12.2004 incheiat cu

Cabinet Medical Dr. PAUNESCU LILIANA si incheierea actului aditional Intre Municipiul Timisoara si Cabinet medical Dr. PAUNESCU LILIANA, este incheiat contractul de concesiune nr. 65/08.12.2004 avand ca obiect spatiul cu destinatia de cabinet medical din Timisoara, str.Bucuresti nr.15, format din 7 incaperi exclusiv, in suprafata totala de 45,80 mp., din care in folosinta exclusiva 45,80 mp. Contractul de concesiune are termen de valabilitate pana la data de 31.12.2016. Concesionarul a depus cererea nr.CT2016-006613/16.11.2016 prin care solicita prelungirea contractului de concesiune nr.65/08.12.2004. Cererea a fost depusa in termenul de valabilitate al contractului.

Cererea D-nei Dr. PAUNESCU LILIANA a fost analizata in sedinta Comisiei de analiza a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea municipiului Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman, in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara constituita prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.12/26.02.2012, modificata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 386/2014, HCL nr.543/31.10.2014, HCL nr. 91/01.03.2016 si HCL nr.21/07.07.2016, din data de 29.11.2016. Comisia de Analiza a Spatiilor cu Alta Destinatie a aprobat prelungirea contractului de concesiune nr.65/08.12.2004 pana la data de 31.12.2017, conform vizei de la Colegiul Medicilor Timis . Avand în vedere cele menţionate mai sus;

PROPUNEM: Aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr.65/08.12.2004 incheiat cu CABINET MEDICAL

MEDICINA Dr.PAUNESCU LILIANA, pentru cabinetul medical din Timisoara, str.Bucuresti nr.15, pana la data de 31.12.2017 si incheierea actului aditional. VICEPRIMAR, IMRE FARKAS

PT. DIRECTOR, MIHAI BONCEA

SERVICIUL JURIDIC PT. SEF BIROU DANIELA STEFAN MARINELA BANDI CONSILIER DANIELA BEATRICE CHINDRIS

Cod FP 53-01 ver.1