keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 145/03.04.2018 privind prelungirea Contractului de concesiune nr.80/07.02.2005, incheiat cu DR.MIOC NICOLETA

03.04.2018

Hotararea Consiliului Local 145/03.04.2018
privind prelungirea Contractului de concesiune nr.80/07.02.2005, incheiat cu DR.MIOC NICOLETA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. CT2017-007033/15.03.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara- domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. CT2017-007033/09.03.2018 al Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
Avand in vedere avizul Serviciului Juridic din data de 23.03.2018, Anexa la Raportul de specialitate nr. CT2017 - 007033/15.03.2018;
Avand in vedere Adresa nr.CT2017-007033/15.11.2017 a DR. MIOC NICOLETA;
Avand in vedere Extrasul din Procesul Verbal al sedintei din data de 15.02.2018 a Comisiei de Analiza a Spatiilor cu Alta Destinatie decat aceea de Locuinta situate in imobile proprietatea Primariei Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara infiintata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 12/26.06.2012 si modificata prin Hotarariile Consiliului Local Municipiului Timisoara nr. 386/2014, nr.543/2014, nr. 91/01.03.2016, nr.21/2016 si nr.250/27.06.2017;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba prelungirea Contractului de concesiune nr. 80/07.02.2005, incheiat cu DR. MIOC NICOLETA, pentru spatiul din Timisoara, str.Chisodei nr. 5, pe o perioada de 3 ani, incepand cu data de 08.01.2018 pana la data de 07.01.2021.

Art.2: Se aproba incheierea actului aditional .

Art.3: Cu aducerea la indeplinire se incredinteaza Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.4:Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Dr. Mioc Nicoleta;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
LUMINITA TUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMANIA JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE BIROUL SPATII CU ALTA DESTINATIE CT2017-007033/15.03.2018

RAPORT DE SPECIALITATE privind prelungirea contractului de concesiune nr.80/07.02.2005, incheiat cu DR.MIOC NICOLETA

Având in vedere Expunerea de motive nr.CT2017-7033 din 15.11.2017 a Primarului Municipiului

Timisoara si Proiectul de hotarire cu privire la prelungirea contractului de concesiune nr.80/07.02.2005, incheiat cu Dr.Mioc Nicoleta .

Precizam ca acest imobil este inscris in CF nr.410856-C1, nr. Topo 410856-C1-U1 si este in proprietatea Municipiului Timisoara.

Prin cererea cu nr. CT2017-007033/15.11.2017 DR. MIOC NICOLETA solicita prelungirea contractului de concesiune nr.80/07.02.2005, pentru spatiul din Timisoara, str.Chisodei nr.5.

De la data depunerii cererii si pana la data de 15.02.2018 Comisia de analiza a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta, nu s-a mai intrunit. Astfel ca acest contract nu a putut fi prelungit inainte de data de 08.01.2018.

Avand in vedere faptul ca D-na Dr.Mioc Nicoleta este o buna platnica, in sedinta din data de 15.02.2018 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum si în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin HCLMT nr. 386/2014, HCL 543/2014, HCL 91/01.03.2016 , HCL nr.21/2016 si HCL250/27.06.2017, hotaraste prelungirea contractului de concesiune nr.80/07.02.2005, pe o perioada de 3 ani. Spatiul a fost verificat prin adresele : - CT2018-7033/15.03.2018 Serviciul Juridic; - CT2017-7033/15.03.2018 Compartimentul Administrare Fond Funciar; - CT2017-7033/15.03.2018 Biroul Cladiri Terenuri; Având in vedere prevederile legale si faptul ca pentru a putea raspunde cerintelor solicitate de catre DR. MIOC NICOLETA, apreciem ca proiectul de hotarire privind prelungirea contractului de concesiune nr.80/07.02.2005 incheiat cu Dr.Mioc Nicoleta, indeplineste conditiile pentru a fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Timisoara .

Pt. DIRECTOR MIHAI BONCEA SEF BIROU SAD

DANIELA BEATRICE BOGYIS Cod FO 53-01,ver.1

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMANIA JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE BIROUL SPATII CU ALTA DESTINATIE CT2017-007033/15.03.2018

EXPUNEREA DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTARARE

privind prelungirea contractului de concesiune nr.80/07.02.2005, incheiat cu Dr.MIOC NICOLETA

Prin cererea cu nr. CT2017-007033/ 15.11.2017 D-na Dr.MIOC NICOLETA solicita prelungirea

contractului de concesiune nr.80/07.02.2005. De la data depunerii cererii si pana la data de 15.02.2018 Comisia de analiza a spatiilor cu alta

destinatie decat aceea de locuinta, nu s-a mai intrunit. Astfel ca acest contract nu a putut fi prelungit inainte de data de 08.01.2018.

Avand in vedere faptul ca D-na Dr.Mioc Nicoleta este o buna platnica, in sedinta din data de 15.02.2018 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum si în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin HCLMT nr. 386/2014, HCL 543/2014, HCL 91/01.03.2016 , HCL nr.21/2016 si HCL250/27.06.2017, hotaraste prelungirea contractului de concesiune nr.80/07.02.2005, pe o perioada de 3 ani.

Precizam ca acest imobil este inscris in CF nr.410856-C1 Timisoara, nr. Topo 410856-C1-U1 si este in proprietatea Muinicipiului Timisoara.

Consideram oportună initierea unui proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr.80/07.02.2005, incheiat cu Dr.MIOC NICOLETA, incepand cu data de 08.01.2018 pana la data de 07.01.2021. PRIMAR VICEPRIMAR NICOLAE ROBU FARKAS IMRE