keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 87/14.03.2017 privind prelungirea contractului de comodat nr. 1/16.10.2015 incheiat cu LIGA APARARII DREPTURILOR OMULUI - Filiala Timis

14.03.2017

Hotararea Consiliului Local 87/14.03.2017
privind prelungirea contractului de comodat nr. 1/16.10.2015 incheiat cu LIGA APARARII DREPTURILOR OMULUI - Filiala Timis


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. CT2017-000381/16.02.2017 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere Contractul de Comodat nr. 1/16.10.2015 incheiat cu LIGA APARARII DREPTURILOR OMULUI;
Avand in vedere Hotararea Guvernului nr. 971/19.10.2000 privind recunoasterea Ligii Apararii Drepturilor Omului - L.A.D.O ca fiind de utilitate publica;
Avand in vedere prevederile art. 41, alin.1 din Ordonanta de Guvern nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii;
Avand in vedere solicitarea nr. CT2017-000381/19.01.2017 a LIGII APARARII DREPTURILOR OMULUI;
Avand in vedere extrasul din procesul verbal al Comisiei de Analiza a Spatiilor cu Alta Destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea Primariei Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara infiintata prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.12/26.06.2012 si modificata prin Hotărârile Consiliului Local nr. 386/2014, nr. 543/31.10.2014, nr. 91/01.03.2016 si nr. 21/07.07.2016, din data de 31.01.2017;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba prelungirea Contractului de Comodat nr. 1/16.10.2015 pentru imobilul din Timisoara, str.Eugeniu de Savoya nr. 18, cu destinatia de sediu, incheiat cu LIGA APARARII DREPTURILOR OMULUI - Filiala Timis, cu o perioada de 2 ani incepand cu data de 30.04.2017 si incheierea actului aditional.

Art. 2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Şcoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA ADMINISTRATOR PUBLIC APROBAT DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE PRIMAR BIROUL SPATII CU ALTA DESTINATIE NICOLAE ROBU CT2017-000381/16.02.2017

REFERAT

Privind prelungirea contractului de comodat nr.1/16.10.2015 incheiat cu LIGA APARARII DREPTURILOR OMULUI – Filiala Timis

Prin Hotararea de Consiliu Local nr.374/22.09.2015 s-a hotarat incetarea Contractului de Inchiriere nr.1498/2007 cu LIGA APARARII DREPTURILOR OMULUI si incheierea unui Contract de Comodat. Astfel s-a incheiat Contractul de Comodat nr.1/16.10.2015 pe o perioada de 2 ani din 23.09.2015 – 29.04.2017. Obiectul contractului este imobilul din Timisoara, str.Eugeniu de Savoya nr.18, format din 3 incaperi in suprafata totala de 69,02 mp.. Prin adresa cu nr. CT2017-000381/19.01.2017 LIGA APARARII DREPTURILOR OMULUI – Filiala Timis (LADO) ne solicita prelungirea contractului de comodat nr.1/16.10.2015 pentru spatiul din Timisoara, str.Eugeniu de Savoya nr.18. Solicitarea a fost supusa spre analiza in sedinta Comisiei de analiza a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea municipiului Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman, in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara constituita prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.12/26.02.2012, modificata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 386/2014 si HCL nr.543/31.10.2014, HCL nr.91/01.03.2016 si HCL nr.21/07.07.2016 din data de 31.01.2017. S-a analizat situatia si s-a hotarat propunerea catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara, aprobarea prelungirii contractului de comodat nr.1/16.10.2015 cu inca 2 ani catre LIGA APARARII DREPTURILOR OMULUI.

Având in vedere cele prezentate,

P R O P U N E M:

1. Aprobarea prelungirii CONTRACTULUI DE COMODAT NR.1/16.10.2015 pentru imobilul din Timisoara, str.Eugeniu de Savoya nr.18, cu destinatia de sediu, incheiat cu LIGA APARARII DREPTURILOR OMULUI – Filiala Timis, cu o perioada de 2 ani incepand cu data de 30.04.2017.

VICEPRIMAR, FARKAS IMRE

PT. DIRECTOR, MIHAI BONCEA

PT. SEF BIROU SERVICIUL JURIDIC MARINELA BANDI DANIELA STEFAN CONSILIER DANIELA BEATRICE CHINDRIS

Cod FP 53-01 ver.1