keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 520/08.12.2015 privind modificarea Contractului de concesiune nr. 25/16.11.2004 incheiat intre Municipiul Timisoara prin Consiliul Local al Municipiului Timisoara si dr. Badea Rodica titular al Cabinetului Medical Medicină de Familie dr. Badea Rodica, prin inlocuirea concesionarului cu dr. Badea Andreea Corina

08.12.2015

Hotararea Consiliului Local 520/08.12.2015
privind modificarea Contractului de concesiune nr. 25/16.11.2004 incheiat intre Municipiul Timisoara prin Consiliul Local al Municipiului Timisoara si dr. Badea Rodica titular al Cabinetului Medical Medicină de Familie dr. Badea Rodica, prin inlocuirea concesionarului cu dr. Badea Andreea Corina


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2015-031651/27.11.2015 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sănătaţii;
Având în vedere Ordinul nr. 1322/2006 privind aprobarea normelor de stabilire a criteriilor si metodologiei de preluare a activităţii unui praxis existent;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art .45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea Contractului de concesiune nr. 25/16.11.2004 incheiat intre Municipiul Timişoara prin Consiliul Local al Municipiului Timişoara si dr. Badea Rodica , titular al Cabinetului Medical Medicina de Familie dr. Badea Rodica, prin inlocuirea concesionarului cu dr. Badea Andreea Corina medic specialist in medicina de familie si prelungirea contractului de concesiune pe o perioada de un an, prin intocmirea unui act adiţional.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Spaţii cu Altă Destinaţie - Direcţia Clădiri, Terenuri si Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Dr. Badea Rodica;
- Dr. Badea Andreea Corina;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA Se aproba DIRECTIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE PRIMAR, BIROUL SPATII CU ALTA DESTINATIE NICOLAE ROBU NR. SC2015-031651/27.11.2015 REFERAT

privind modificarea contractului de concesiune nr. 25/16.11.2004 incheiat intre Municipiul Timisoara prin Consiliul Local al Municipiului Timisoara si dr. Badea Rodica titular al Cabinetului Medical Medicină de Familie dr. Badea Rodica, prin inlocuirea concesionarului

cu dr. Badea Andreea Corina

Spatiul situat in imobilul din Timisoara, str. C-tin Neculuta nr. 6, format din 2 incaperi exclusiv, 5 incaperi in comun in suprafata totala de 72,37 mp, din care in folosinta exclusiva 33,52 mp si folosinta in comun 38,85 mp au fost concesionati in baza contractului de concesiune nr. 25/16.11.2004, fara licitatie publica, catre Cabinetul Traian, Cabinete Medicale Grupate, medic delegat al cabinetului Dr. Badea Rodica. Astfel, a fost incheiat contractul de concesiune nr. 25/16.11.2004, pe o perioada de 8 ani incepand cu data de 20.07.2004, concesiune prelungita succesiv prin acte aditionale, astfel in baza Actului aditional nr. 6/10.12.2014, conceiunea a fost prelungita pana la data de 30.12.2015. Redeventa aferenta folosirii spatiului a fost achitata in intregime si la termen. Prin cererea inregistrata sub nr. CT2015-007547/17.11.2015, d-na dr. Badea Andreea Corina, solicita preluarea contractului de concesiune nr. 25/16.11.2004, ca urmare a pensionarii medicului titular al Cabinetului Medical de Medicina de Familie Dr. Badea Rodica. In sustinerea celor solicitate, la cerere au fost anexate urmatoarele documente: contractul de donatie al praxisului de medicina de familie autentificat sub nr. 258/15.07.2015, certificat de medic specialist medicina de familie emis de Ministerul Sanatatii, certificatul de membru al Colegiului Medicilor Timis nr. 3477/05.07.2011. Prin adresa inregistrata la Primaria Timisoara cu nr. CCT2015-000070/23.10.2015, nr. inregistrare 2036/22.10.2015 la Colegiul medicilor din Romania, Colegiul Medicilor Timis prin Comisia de Medicina Familiei recomanda ca medic de familie privind preluarea concesiunii spatiului la care se face referire pe doamna dr. Badea Andreea Corina, medic specialist medicina de familie. Solicitarea d-nei Badea Andreea Corina a fost analizata in sedinta Comisia de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara constituită prin HCL nr. 12/2012, modificată prin HCL nr. 386/2014 şi HCL nr. 543/2014, din data de 26.11.2015. Transmiterea praxisului de medicina de familie este reglementata de Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii la art. 69, alin. 3, iar normele de stabilire a criteriilor si metodologiei de preluare a activitatii unui praxis existent sunt aprobate prin Ordinul Ministerului Sanatatii Publice nr. 1.322/02.11.2006. Praxisul de medicina de familie reuneste atat patrimoniul de afectatiune profesionala si clientela reprezentata de pacienti si alti beneficiari ai serviciilor oferite de cabinet, cat si infrastructura cabinetului care este reprezentata de spatiul/imobilul in care se desfasoara

activitatea cabinetului, cu anexele si terenul aferent si poate fi detinuta in proprietate de catre medic sau se poate afla in folosinta medicului in una dintre formele prevazute de lege. Asfel, potrivit art. 5 din ordinul 1322/02.11.2006 – „ Obiectul preluării activităţii unui praxis îl reprezintă patrimoniul de afectaţiune profesională. Modalităţile de preluare a activităţii unui praxis pot fi: a) vânzarea cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute la titlul III din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii; b) schimbul; c) donaţia (art. 985), legatul (art. 986); d) locaţiunea (art.1777 din Codul civil); comodatul (art. 2146 din Codul civil); uzufructul (art. 703 din Codul civil); e) aportul la capitalul social.” Potrivit art. 6 – “ Preluarea activităţii poate fi realizată de către un medic specialist de medicină de familie, persoană fizică, ori de o unitate sanitară cu profil de medicină de familie, în formele de organizare prevăzute de lege, prin reprezentantul legal, în care cel puţin un medic este confirmat în specialitatea medicină de familie.” Potrivit art. 16 – “ Pentru a nu produce perturbări în activitatea de asistenţă medicală primară, persoana fizică sau juridică prevăzută la art. 6 va prelua contractele în derulare care fac parte din patrimoniul de afectaţiune profesională, care au ca obiect angajaţii, clientela, furnizorii de servicii şi utilităţi”. Din coroborarea textelor de lege invocate si inscrisurile depuse in dovedirea cererii rezulta ca a fost preluat un praxis existent, iar contractul de concesiune nr. 25/16.11.2004 incheiat intre Municipiul Timisoara prin Consiliul Local al Municipiului Timisoara si dr. Badea Rodica titular al Cabinetului Medical Medicină de Familie dr. Badea Rodica, este un „contract in derulare”. Fata de cele expuse, avand in vedere prevederile Hotararii de Guvern nr. 884/2004 privind concesionarea unor spatii cu destinatia de cabinete medicale, Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii si Ordinul nr. 1322/2006 privind aprobarea normelor de stabilire a criteriilor si metodologiei de preluare a activitatii unui praxis existent, precum si in conformitate cu prevederile art. 36, lit.c din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

PROPUNEM: Modificarea contractului de concesiune nr. 25/16.11.2004 incheiat Municipiul Timisoara

prin Consiliul Local al Municipiului Timisoara si dr. Badea Rodica titular al Cabinetului Medical Medicină de Familie dr. Badea Rodica, prin inlocuirea concesionarului cu dr. Badea Andreea Corina, medic specialist in medicina de familie si prelungirea contractului pe un an, prin intocmirea unui act aditional.

ADMINISTRATOR PUBLIC, SECRETAR,

SORIN IACOB DRAGOI IOAN COJOCARI PT. DIRECTOR,

LAURA KOSZEGI CONSILIER, MARINELA BANDI SERVICIUL JURIDIC, DANIELA STEFAN