keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 666/12.12.2018 privind prelungirea si modificarea Contractului de inchiriere nr.1284/15.06.2001, incheiat cu SC "SHARARA" SRL

12.12.2018

Hotararea Consiliului Local 666/12.12.2018
privind prelungirea si modificarea Contractului de inchiriere nr.1284/15.06.2001, incheiat cu SC "SHARARA" SRL


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - SC2018-28676/03.12.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara- domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-28676/03.12.2018 al Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
Avand in vedere avizul Serviciului Juridic din data de 05.12.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018-28676/03.12.2018;
Avand in vedere Adresa nr. CT2018-005649/07.11.2018 a SC " SHARARA " SRL.;
Avand in vedere Extrasul din Procesul Verbal al sedintei din data de 15.11.2018 a Comisiei de Analiza a Spatiilor cu Alta Destinatie decat aceea de Locuinta situate in imobile proprietatea Primariei Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara infiintata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 12/26.06.2012 si modificata prin Hotararera Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 549/24.10.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit.c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba prelungirea Contractului de inchiriere nr. 1284/15.06.2001, incheiat cu S.C." SHARARA" SRL, pentru spatiul din Timisoara, str. Alba Iulia nr. 2, pe o perioada de 3 ani, incepand cu data de 01.03.2019 pana la 28.02.2022.

Art. 2: Se completeaza articolul 11, alin. 2 din Contractul de inchiriere nr.1284/15.06.2001, Capitolul IX Clauze Speciale, dupa cum urmeaza: "Contractul de inchiriere inceteaza la initiativa locatorului, daca interesul public local o impune".

Art. 3: Se aproba incheierea actului aditional .

Art. 4: Cu aducerea la indeplinire se incredinteaza Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest din cadul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 5: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRAGOI

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMANIA JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE II VEST COMPARTIMENT SPATII CU ALTA DESTINATIE II VEST SC2018-28676/03.12.2018

EXPUNEREA DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTARARE

privind prelungirea si modificarea contractului de inchiriere nr.1284/15.06.2001, incheiat cu SC

“SHARARA” SRL

Prin cererea cu nr.CT2018-005649/07.11.2018, SC “ SHARARA ” SRL solicita prelungirea contractului de inchiriere nr.1284/15.06.2001, pentru spatiul din Timisoara, str.Alba Iulia nr.2.

Avand in vedere faptul ca, SC “ SHARARA” SRL nu are datorii la bugetul local, in sedinta din data de 15.11.2018 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum si în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin HCLMT nr.549/24.10.2018, hotaraste prelungirea contractului de inchiriere nr. inchiriere nr.1284/15.06.2001, pe o perioada de 3 ani incepand cu data de 01.03.2019 pana la 28.02.2022.De asemenea comisia hotaraste si introducerea unei clauze speciale in contractul de inchiriere la art.11,alin. 2 dupa cum urmeaza: „Contractul de inchiriere inceteaza la initiativa locatorului, daca interesul public local o impune”.

Precizam ca acest imobil este inscris in CF nr.417847 Timisoara, nr. Topo 417847-C1 si este in proprietatea Primariei Municipiului Timisoara.

Consideram oportună initierea unui proiect de hotărâre privind prelungirea si modificarea contractului de inchiriere nr.1284/15.06.2001, pe o perioada de 3 ani incepand cu data de 01.03.2019 pana la 28.02.2022.

PRIMAR VICEPRIMAR NICOLAE ROBU FARKAS IMRE DIRECTOR MIHAI BONCEA

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMANIA JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE II VEST COMPARTIMENT SPATII CU ALTA DESTINATIE II VEST SC2018-28676/03.12.2018

RAPORT DE SPECIALITATE privind prelungirea si modificarea contractului de inchiriere nr.1284/15.06.2001, incheiat cu SC

“SHARARA” SRL Având in vedere Expunerea de motive nr. SC2018-28676/03.12.2018 a Primarului Municipiului Timisoara si Proiectul de hotarire cu privire la prelungirea contractului de inchiriere nr. 1284/15.06.2001, incheiat cu SC “ SHARARA” SRL .

Prin cererea cu nr.CT2018-005649/07.11.2018, SC “ SHARARA ” SRL solicita prelungirea contractului de inchiriere nr.1284/15.06.2001, pentru spatiul din Timisoara, str.Alba Iulia nr.2. Acest imobil este inscris in CF nr.417847 Timisoara, nr. Topo 417847-C1 si este in proprietatea Primariei Municipiului Timisoara.

Termenul de valabilitate al contractului este pana la data de 28.02.2019. Avand in vedere faptul ca, SC “ SHARARA” SRL nu are datorii la bugetul local, in sedinta din data de

15.11.2018 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum si în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin HCLMT nr.549/24.10.2018, hotaraste prelungirea contractului de inchiriere nr.1284/15.06.2001, pe o perioada de 3 ani incepand cu data de 01.03.2019 pana la 28.02.2022.De asemenea comisia hotaraste si introducerea unei clauze speciale in contractul de inchiriere la art.11,alin. 2 dupa cum urmeaza: „Contractul de inchiriere inceteaza la initiativa locatorului, daca interesul public local o impune”. Spatiul a fost verificat prin adresele : - CT2018 – 5649/23.11.2018 Biroul Cladiri Terenuri II Vest; - CT2018- 5649/27.11.2018 Compartimentul Administrare Fond Funciar; - CT 2018-5649/28.11.2018 Serviciul Juridic; Având in vedere prevederile legale si faptul ca pentru a putea raspunde cerintelor solicitate de catre SC “ SHARARA “ SRL, apreciem ca proiectul de hotarire privind prelungirea si modificarea contractului de inchiriere nr.1284/15.06.2001 incheiat cu SC “ SHARARA” SRL, indeplineste conditiile pentru a fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Timisoara .

DIRECTOR MIHAI BONCEA CONSILIER

DANIELA BEATRICE BOGYIS Cod FO 53-01,ver.1