keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 437/13.09.2018 privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 1462/07.12.2004, incheiat cu ASOCIATIA "VICTORIA" A LUPTATORILOR IN REVOLUTIE SI FUNDATIA NATIONALA A REVOLUTIEI DIN DECEMBRIE 1989

13.09.2018

Hotararea Consiliului Local 437/13.09.2018
privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 1462/07.12.2004, incheiat cu ASOCIATIA "VICTORIA" A LUPTATORILOR IN REVOLUTIE SI FUNDATIA NATIONALA A REVOLUTIEI DIN DECEMBRIE 1989


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018- 20263/30.08.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018- 20263/30.08.2018 al Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest din cadrul primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 03.09.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 20163/30.08.2018;
Având în vedere Adresa nr. CT2018-2742/07.06.2018 a ASOCIATIEI VICTORIA A LUPTATORILOR IN REVOLUTIA DIN TIMISOARA;
Avand in vedere Extrasul din Procesul Verbal al şedinţei din data de 19.07.2018 a Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin Hotărârile Consiliului Local nr. 386/2014, nr. 543/2014, nr. 91/01.03.2016, nr. 21/2016 si nr. 250/27.06.2017;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistic, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie local, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba prelungirea contractului de inchiriere nr. 1462/07.12.2004 si incheierea unui act aditional cu ASOCIATIA "VICTORIA" A LUPTATORILOR IN REVOLUTIE SI FUNDATIA NATIONALA A REVOLUTIEI DIN DECEMBRIE 1989, pentru spatiul din Timisoara, BD. IULIU MANIU NR. 11, AP. 1, pe o perioada de 3 ani, incepand cu data de 01.12.2018 pana la data de 30.11.2021.

Art. 2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se incredinteaza Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu, şi totodată se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Serviciului Şcoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR CAIUS ŞULI

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMANIA JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE II VEST COMPARTIMENT SPATII CU ALTA DESTINATIE II VEST SC2018- 20263/30.08.2018

EXPUNEREA DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTARARE

Privind prelungirea contractului de inchiriere nr.1462/07.12.2004, incheiat cu ASOCIATIA

“VICTORIA” LUPTATORILOR IN REVOLUTIE SI FUNDATIA NATIONALA A REVOLUTIEI DIN DECEMBRIE 1989

Ca urmare a cererii cu nr. CT 2018 – 002742 / 07.06.2018 ASOCIATIA “VICTORIA” LUPTATORILOR IN REVOLUTIE solicita prelungirea contractului de inchiriere nr.1462/07.12.2004, pentru spatiul din Timisoara, Bd. Iuliu Maniu nr.11, ap.1, in suprafata de 153,30 mp.

Comisia de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara, precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin HCLMT nr. 386/2014, HCL 543/2014, HCL 91/01.03.2016, HCL nr.21/2016 si HCL nr.250/27.06.2017, in sedinta din data de 19.07.2018 a aprobat prelungirea contractului de inchiriere nr.1462/07.12.2004 pe o perioada de 3 ani, incepand cu data de 01.12.2018 si pana la data de 30.11.2021.

Precizam ca acest imobil este inscris in CF nr. 403739-C1-U9 Timisoara, nr.top 403739-C1-U9. Consideram oportună initierea unui proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 1462/07.12.2004, incheiat cu ASOCIATIA “VICTORIA” LUPTATORILOR IN REVOLUTIE SI FUNDATIA NATIONALA A REVOLUTIEI DIN DECEMBRIE 1989, pe o perioada de 3 ani, incepand cu data de 01.12.2018 si pana la data de 30.11.2021.

PRIMAR VICEPRIMAR NICOLAE ROBU FARKAS IMRE

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMANIA JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE II VEST COMPARTIMENT SPATII CU ALTA DESTINATIE II VEST SC2018- 20263/30.08.2018

RAPORT DE SPECIALITATE privind prelungirea contractului de inchiriere nr.1462/07.12.2004, incheiat cu ASOCIATIA

“VICTORIA” LUPTATORILOR IN REVOLUTIE SI FUNDATIA NATIONALA A REVOLUTIEI DIN DECEMBRIE 1989

Având in vedere Expunerea de motive nr. SC2018- 20263/30.08.2018 a Primarului Municipiului Timisoara si Proiectul de hotarire cu privire la prelungirea contractului de inchiriere nr.1462/07.12.2004, incheiat cu ASOCIATIA “VICTORIA” LUPTATORILOR IN REVOLUTIE SI FUNDATIA NATIONALA A REVOLUTIEI DIN DECEMBRIE 1989.

Prin cererea cu nr. CT2018-002742/07.06.2018 ASOCIATIA “VICTORIA” LUPTATORILOR IN REVOLUTIE solicita prelungirea contractului de inchiriere nr.1462/07.12.2004, pentru spatiul din Timisoara, Bd. Iuliu Maniu nr.11, ap.1, in suprafata de 153,30 mp.. Precizam ca acest imobil este inscris in CF nr.403739-C1-U9 Timisoara, nr.top 403739-C1-U9.

Avand in vedere faptul ca solicitarea ASOCIATIEI “VICTORIA” LUPTATORILOR IN REVOLUTIE, a fost despusa in termen, in sedinta din data de 19.07.2018 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum si în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin HCLMT nr. 386/2014, HCL 543/2014, HCL 91/01.03.2016 , HCL nr.21/2016 si HCL250/27.06.2017, se hotaraste prelungirea contractului de inchiriere nr.1462/ 07.12.2004, pe o perioada de 3 ani, incepand cu data de 01.12.2018 si pana la data de 30.11.2021. Spatiul a fost verificat prin adresele : - CT2018-2794/01.02.2018 Serviciul Juridic; - CT2018-2794/08.08.2018 Compartimentul Administrare Fond Funciar; - CT2018-2794/24.07.2018 Biroul Cladiri Terenuri; Fata de cele precizate mai sus, apreciem ca proiectul de hotarire privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 1462/ 07.12.2004, incheiat cu ASOCIATIA “VICTORIA” LUPTATORILOR IN REVOLUTIE SI FUNDATIA NATIONALA A REVOLUTIEI DIN DECEMBRIE 1989 indeplineste conditiile pentru a fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Timisoara.

DIRECTOR MIHAI BONCEA CONSILIER

DANIELA BEATRICE BOGYIS Cod FO 53-01,ver.1