keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 176/11.04.2019 privind modificarea componentei Comisiei de analiza a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea Municipiului Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, constituita prin Hotararea Consiliului Local nr. 12/26.06.2012

11.04.2019

Hotararea Consiliului Local 176/11.04.2019
privind modificarea componentei Comisiei de analiza a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea Municipiului Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, constituita prin Hotararea Consiliului Local nr. 12/26.06.2012


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC 2019- 7601/27.03.2019 a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC 2019- 7601/27.03.2019 al Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est - Compartimentul Spatii cu alta Destinatie I Est,din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 29.03.2019 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC 2019 - 7601/27.03.2019;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 549/2018, a fost stabilita componenta Comisiei de analiza a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea Municipiului Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere faptul ca doamna Laura Matei nu isi mai desfasoara activitatea in cadrul Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est, este necesara modificarea componentei Comisiei de analiza a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea Municipiului Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, dupa cum urmeaza: LAURA MATEI fost consilier in cadrul Birolui Cladiri Terenuri I Est va fi inlocuita de IOANA GABRIELA SUCINEANTU - Consilier Biroul Cladiri Terenuri I EST.
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu si Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. a) si c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba modificarea componentei comisiei de analiza a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea Municipiului Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara constituita prin Hotararea Consiliului Local nr. 549/2018 , astfel :

PRESEDINTE:
FARKAS IMRE - Viceprimar; supleant ROBERT KRISTOF - administrator public;
MEMBRI:
GRIGORE GRIGOROIU - Consilier Local;
CIPRIAN STEFAN MIHOK - Consilier Local;
GABRIELA POPOVICI - Consilier Local;
TARZIU ADELINA - LARISSA - Consilier Local;
FLORIN RAVASILA - Director Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
membru supleant CALIN PARVA - consilier Biroul Cladiri Terenuri I Est;
MIHAI BONCEA - Director Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
membru supleant SIMONA BALAN - Sef Birou Locuinte;
IOANA GABRIELA SUCINEANTU - Consilier Biroul Cladiri Terenuri I Est;
membru supleant GHEORGHE BUZARNESCU - Consilier Birou Cladiri Terenuri I Est;
IONICEANU VIORICA - Consilier Compartimentul Spatii cu Alta Destinatie I Est;
membru supleant MARINELA BANDI-Consilier Compartimentul Spatii cu Alta Destinatie I Est;
DANIELA BEATRICE BOGYIS - Consilier Compartimentul Spatii cu Alta Destinatie II Vest;
membru supleant ELIZA COSTA- consilier Birou Locuinte;
SORIN EMILIAN CIURARIU - Arhitect Sef;
membru supleant : GABRIELA BORCSI - Sef Serviciu Certificate si Autorizari;
ANCA LAUDATU - Sef Serviciu Scoli Spitale;
membru supleant IOANA CIUCUR;
DANIELA STEFAN - Serviciul Juridic;
membru supleant ALIN STOICA - Consilier Serviciul juridic;


Art. 2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Compartimentul Spatii cu Alta Destinatie I Est din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Serviciului Scoli -Spitale;
- Biroului Sport -Cultura;
- Directiei Comunicare -Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementului Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Directiei de Asistenta Sociala;
- Membrilor Comisiei de analiza SAD;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST COMPARTIMENTUL SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE I EST SC 2019- 7601/27.03.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea componenţei Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în

proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, constituită prin HCLMT nr.12/26.06.2012

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timişoara Dl. Nicolae Robu şi Proiectul de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, constituită prin HCLMT nr.12/26.06.2012 Facem următoarele precizări:

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.549/2018 a fost stabilită componenţa Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, alcatuită din membrii:

PREŞEDINTE : FARKAS IMRE – Viceprimar; supleant ROBERT KRISTOF - administrator public;

MEMBRII : GRIGORE GRIGOROIU - Consilier Local; CIPRIAN ŞTEFAN MIHOK - Consilier Local; GABRIELA POPOVICI - Consilier Local; TÂRZIU ADELINA - LARISSA - Consilier Local; FLORIN RĂVĂŞILĂ - Director Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;

membru supleant CĂLIN PÂRVA –consilier Biroul Clădiri Terenuri I Est; MIHAI BONCEA - Director Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;

membru supleant SIMONA BĂLAN - Şef Birou Locuinţe; LAURA MATEI -Consilier Biroul Clădiri Terenuri I Est; membru supleant GHEORGHE BUZARNESCU - Consilier Birou Cladiri Terenuri I Est; IONICEANU VIORICA -Consilier Compartimentul Spaţii cu Altă Destinaţie I Est; membru supleant MARINELA BANDI-Consilier Compartimentul Spații cu Altă Destinație I Est; DANIELA BEATRICE BOGYIŞ -Consilier Compartimentul Spaţii cu Altă Destinaţie II Vest; membru supleant ELIZA COSTA- consilier Birou Locuinţe; SORIN EMILIAN CIURARIU - Arhitect Şef; membru supleant : GABRIELA BORCSI - Şef Serviciu Certificate şi Autorizări; ANCA LAUDATU - Şef Serviciu Şcoli Spitale; membru supleant IOANA CIUCUR; DANIELA ŞTEFAN - Serviciul Juridic; membru supleant ALIN STOICA – Consilier Serviciul juridic;

Întrucât, doamna LAURA MATEI nu îşi mai desfăşoară activitatea in cadrul Direcţiei

Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est, aceasta va fi înlocuită în Comisia de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara de către doamna IOANA GABRIELA SUCINEANŢU- Consilier Biroul Clădiri Terenuri I Est.

Noua comisie va avea următoarea structură: PREŞEDINTE:

FARKAS IMRE – Viceprimar; supleant ROBERT KRISTOF - administrator public; MEMBRII:

GRIGORE GRIGOROIU - Consilier Local; CIPRIAN ŞTEFAN MIHOK - Consilier Local; GABRIELA POPOVICI - Consilier Local; TÂRZIU ADELINA - LARISSA - Consilier Local; FLORIN RĂVĂŞILĂ - Director Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;

membru supleant CĂLIN PÂRVA –consilier Biroul Clădiri Terenuri I Est; MIHAI BONCEA - Director Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;

membru supleant SIMONA BĂLAN - Şef Birou Locuinţe; IOANA GABRIELA SUCINEANŢU - Consilier Biroul Clădiri Terenuri I Est; membru supleant GHEORGHE BUZARNESCU - Consilier Birou Cladiri Terenuri I Est; IONICEANU VIORICA -Consilier Compartimentul Spaţii cu Altă Destinaţie I Est; membru supleant MARINELA BANDI-Consilier Compartimentul Spații cu Altă Destinație I Est; DANIELA BEATRICE BOGYIŞ - Consilier Compartimentul Spaţii cu Altă Destinaţie II Vest; membru supleant ELIZA COSTA- consilier Birou Locuinţe; SORIN EMILIAN CIURARIU - Arhitect Şef; membru supleant : GABRIELA BORCSI - Şef Serviciu Certificate şi Autorizări; ANCA LAUDATU - Şef Serviciu Şcoli Spitale; membru supleant IOANA CIUCUR; DANIELA ŞTEFAN - Serviciul Juridic; membru supleant ALIN STOICA – Consilier Serviciul juridic; DIRECTOR INSPECTOR SPECIALITATE Ec. FLORIN RĂVĂȘILĂ ALINA GROZAV

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST COMPARTIMENTUL SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE I EST SC 2019- 7601/27.03.2019

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind modificarea componenţei Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în

proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, constituită prin HCLMT nr.12/26.06.2012

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.549/2018 a fost stabilită

componenţa Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

Având în vedere faptul că doamna Laura Matei nu mai îşi mai desfăşoară activitatea in cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est, este necesară modificarea componenței Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, după cum urmează: LAURA MATEI fost consilier în cadrul Birolui Clădiri Terenuri I Est va fi înlocuită de IOANA GABRIELA SUCINEANŢU - Consilier Biroul Clădiri Terenuri I EST.

Noua comisie va avea următoarea componenţă: PREŞEDINTE:

FARKAS IMRE – Viceprimar; supleant ROBERT KRISTOF - administrator public; MEMBRII:

GRIGORE GRIGOROIU - Consilier Local; CIPRIAN ŞTEFAN MIHOK - Consilier Local; GABRIELA POPOVICI - Consilier Local; TÂRZIU ADELINA - LARISSA - Consilier Local; FLORIN RĂVĂŞILĂ - Director Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;

membru supleant CĂLIN PÂRVA –consilier Biroul Clădiri Terenuri I Est; MIHAI BONCEA - Director Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;

membru supleant SIMONA BĂLAN - Şef Birou Locuinţe; IOANA GABRIELA SUCINEANŢU - Consilier Biroul Clădiri Terenuri I Est; membru supleant GHEORGHE BUZARNESCU - Consilier Birou Cladiri Terenuri I Est; IONICEANU VIORICA -Consilier Compartimentul Spaţii cu Altă Destinaţie I Est; membru supleant MARINELA BANDI-Consilier Compartimentul Spații cu Altă Destinație I Est; DANIELA BEATRICE BOGYIŞ - Consilier Compartimentul Spaţii cu Altă Destinaţie II Vest;

membru supleant ELIZA COSTA- consilier Birou Locuinţe; SORIN EMILIAN CIURARIU - Arhitect Şef; membru supleant : GABRIELA BORCSI - Şef Serviciu Certificate şi Autorizări; ANCA LAUDATU - Şef Serviciu Şcoli Spitale; membru supleant IOANA CIUCUR; DANIELA ŞTEFAN - Serviciul Juridic; membru supleant ALIN STOICA – Consilier Serviciul juridic;

În conformitate cu prevederile art.36 alin (2) lit.a) si c) și art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată ;

Având în vedere aspectele menționate anterior , apreciem că Proiectul de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara. PRIMAR VICEPRIMAR NICOLAE ROBU IMRE FARKAS DIRECTOR Ec. FLORIN RĂVĂȘILĂ