keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 518/08.12.2015 privind prelungirea folosinţei gratuite a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str. Simion Barnutiu nr. 11, sc.B de catre Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap si incheierea contractului de comodat

08.12.2015

Hotararea Consiliului Local 518/08.12.2015
privind prelungirea folosinţei gratuite a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str. Simion Barnutiu nr. 11, sc.B de catre Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap si incheierea contractului de comodat


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.Nr. CT2015-005834/21.10.2015 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere Adresa Directiei de Asistenta Sociala - Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap cu nr.CT2015-005834/02.09.2015;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr.390/25.10.2005 privind atribuirea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str.Simion Barnutiu nr.11/A catre Serviciul Public pentru Asistenta Speciala.
Avand in vedere hotararea Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara constituită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 12/26.06.2012, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 386/01.08.2014 si Hotărârea Consiliului Local nr.543/31.102014, din data de 16.09.2015.
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba prelungirea folosinţei gratuite a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat la parterul imobilului din Timişoara, str. Simion Barnutiu nr.11, sc.B, înscris în C.F. nr. 88871, nr. top. 4502 - 4503/2/XXIII, proprietatea Statului Român, în suprafaţă de 130 m.p. de către Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap, cod fiscal 13251063, pe o perioada de 10 ani si incheierea contractului de comodat conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse, din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Serviciului pentru Protectia Persoanelor cu Handicap;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA APROBAT DIRECTIA CLADIRI,TERENURI SI DOTARI DIVERSE PRIMAR BIROUL VALORIFICARE S.A.D. CT2015-005834/21.10.2015 NICOLAE ROBU

REFERAT privind prelungirea folosinţei gratuite a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din

Timişoara, str. Simion Barnutiu nr. 11, sc.B de catre Directia de Asistenta Sociala Comunitară - Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap si incheierea contractului de comodat

Spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str. Simion Bărnuţiu nr. 11, sc.B, în suprafaţă de 130 m.p. este folosit de către Direcţia de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 390/25.10.2005. Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 390/25.10.2005 s-a aprobat folosinţa gratuita a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat la parterul imobilului din Timişoara, str.Dorobantilor nr.11A (str. Simion Bărnuţiu nr. 11A), în suprafaţă de 130 m.p. de către Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară – Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap, pe o perioadă de 10 ani. Prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. CT2015-005834/02.09.2015, Direcţia de Asistenţă Socială solicită prelungirea folosinţei gratuite a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str. Simion Barnutiu nr.11, sc.B, identificat in Extrasul de Carte Funciara individual nr.88871, nr. Top4502-4503/2/XXIII, aflat in proprietatea Statului Roman. Acest spatiu de 130 mp., a fost detinut de catre SC „ELPROF” SA, prin contractul de inchiriere nr.114/1998. Urmare adresei SC „ ELPROF” SA inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr.PA8X-363/30.05.2000 spatiul a fost preluat de Primaria Municipiului Timisoara, conform Referatului nr.SC2000-8885/04.07.2000. În şedinţa din data de 16.09.2015 a Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara constituită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 12/26.06.2012, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 386/01.08.2014 si HCL nr.543/31.102014, s-a avizat favorabil întocmirea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea prelungirii folosinţei gratuite a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str. Simion Barnutiu nr.11, sc.B, în suprafaţă de 130 m.p. de către Direcţia de Asistenţă Socială, Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap si incheierea contractului de comodat. Având în vedere cele prezentate:

PROPUNEM : Aprobarea de catre Consiliului Local al municipiului Timisoara a unui proiect de hotărâre privind prelungirea folosinţei gratuite a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat la parterul imobilului din Timişoara, str. Simion Barnutiu nr.11, sc.B, înscris în C.F. nr. 88871, nr. top. 4502 – 4503/2/XXIII, proprietatea Statului Român, în suprafaţă de 130 m.p. de către Direcţia de Asistenţă Socială, pe o perioada de 10 ani si incheierea contractului de comodat conform Anexei. ADMINISTRATOR PUBLIC, SECRETAR, SORIN IACOB DRAGOI IOAN COJOCARI

PT. DIRECTOR, LAURA KOSZEGI

CONSILIER DANIELA BEATRICE CHINDRIS AVIZAT SERVICIUL JURIDIC DANIELA STEFAN

Atasament: Anexa.pdf

Anexa la HCL nr…………………………………………….

CONTRACT DE COMODAT NR………../…………………..

Incheiat in baza HCL nr………………. privind atribuirea in folosinta gratuita a spatiului cu alta destinatie inscris in CF nr………, nr.top ……….. in suprafata de ………mp de catre Directia de Asistenta Sociala Comunitara – Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu handicap. I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1. MUNICIPIUL TIMISOARA, cu sediul in Timisoara, B-dul C.D. Loga nr. 1, CUI 14756536, reprezentatã prin D-nul Primar NICOLAE ROBU, in calitate de COMODANT si 1.2…………………………., in calitate de COMODATAR, au convenit sa incheie prezentul contract de comodat, cu respectarea dispozitiilor art. 2146-2157 Cod civil si a urmatoarelor clauze: II. OBIECTUL CONTRACTULUI 2.1. Obiectul contractului il constituie ………. inscris in CF nr……………, nr.top ………… in suprafata de …………. mp, in proprietatea ………………………... 2.2. Comodantul imprumuta comodatarului in mod gratuit spatiul cu alta destinatie care face obiectul prezentului contract. III. DURATA CONTRACTULUI 3.1. Partile au convenit sa incheie prezentul contract de comodat pe termen de 10 ani incepand cu data incheierii lui. Prelungirea contractului se face prin acordul partilor prin incheierea unui act aditional. 3.2. Predarea terenului se va face pe baza de proces verbal de predare – primire. 3.3. Prin acordul partilor, prezentul contract poate sa inceteze si inainte de termen. IV. OBLIGATIILE PARTILOR 4.1. COMODANTUL se obliga: a) sa predea comodatarului spatiul cu alta destinatie; b) sa nu-l impiedice pe comodatar sa foloseasca spatiul cu alta destinatie pana la termenul convenit; 4.2. Obligatiile COMODATARULUI sunt urmatoarele: a) sa conserve spatiul si sa se ingrijeasca de el ca un bun proprietar; b) sa foloseasca spatiul conform destinatiei sale stabilite prin HCL nr……. c) sa suporte toate cheltuielile de folosinta precum si orice alte cheltuieli rezultate din folosirea acestuia; d) sa predea comodantului spatiul cu alta destinatie la data expirarii termenului pentru care s-a incheiat contractul.

e) schimbarea destinatiei spatiului duce la pierderea dreptului de folosinta, fara somatie sau punere in intarziere si fara interventia instantelor judecatoresti. V. FORTA MAJORA 5.1. Nici una dintre partile contractante, conform art. 1634 Cod civil, nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator - total sau partial - a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege. 5.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, imediat şi în mod complet, producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui. 5.3. Daca in termen de 6 luni de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune- interese. VI. NOTIFICARILE INTRE PARTI 6.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract. 6.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire (AR) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare. 6.3. Daca notificarea se trimite de pe telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata. 6.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti daca nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente. VII. INCETAREA CONTRACTULUI 7.1. Raporturile contractuale inceteaza prin restituirea bunului in stare corespunzatoare la termenul prevazut in contract. 7.2 In caz de nerespectare a obligatiilor de catre comodatar, comodantul poate cere rezilierea contractului. VIII. SOLUTIONAREA LITIGIILOR 8.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea si incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de ele. 8.2. In cazul in care rezolvarea eventualelor litigii nu este posibila pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti. IX. CLAUZE FINALE

9.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante. 9.2. Prezentul contract, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui. 9.3. Incheiat astazi ……………. conform art. 2146 C. civ. in 4 exemplare originale din care unul pentru comodatar. COMODANT, COMODATAR, MUNICIPIUL TIMISOARA P R I M A R NICOLAE ROBU ADMINISTRATOR PUBLIC SORIN IACOB DRAGOI

SERVICIUL JURIDIC DANIELA STEFAN DIRECTIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE DIRECTOR CONSILIER 